• <

W Kielcach przedstawiono postępy i wyzwania programu "Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość"

kw

27.09.2023 11:03 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie W Kielcach przedstawiono postępy i wyzwania programu "Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość"

Partnerzy portalu

Fot. Wody Polskie

W poniedziałek zakończyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w ramach projektu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Tematem rozmów był aktualny stan realizacji projektu i działania na terenach zurbanizowanych. W spotkaniu udział wzięli Minister Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, dyrektor RZGW w Krakowie Radosław Radoń oraz samorządowcy.

- Ten program w swoim założeniu ma zabezpieczyć wschodnią część woj. Świętokrzyskiego przed dużą wodą na Wiśle. Co istotne zakłada on zwolnienie przepływu i odtworzenie starorzeczy czy mokradeł oraz renaturyzację tak, aby spłaszczyć falę powodziową  – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś zaznaczył, że program „Bezpieczna Wisła” nie mógłby być efektywnie realizowany bez jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania dyrektor RZGW w Krakowie Radosław Radoń przedstawił aktualny stan realizacji projektu oraz wstępne wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji, a także omówił problemy, które dotychczas zostały sygnalizowane ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa na temat działań dla terenów zurbanizowanych, w której udział wzięli Minister Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, Dyrektor RZGW w Krakowie Radosław Radoń oraz Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. Jednym z zadań w projekcie "Bezpieczna Wisła" są analizy zwiększenia pojemności retencyjnej wybranych obszarów miejskich w koincydencji z wezbraniami w rzekach wraz z analizą spowodowaną oddziaływaniem sieci kanalizacji deszczowych.

W ramach projektu przewidziano wykonanie pogłębionych analiz dla sieci kanalizacji deszczowej dla wybranych zlewni pilotażowych w kilku miastach. W przypadku tego projektu poza przedstawieniem skali problemu i oceny zagrożenia, dodatkowo zostaną przeanalizowane potencjalne działania, mające zredukować ryzyko, w tym zielono-błękitna infrastruktura, rozszczelnianie powierzchni utwardzonych, budowa zbiorników retencyjnych czy też wykorzystaniu retencji kanałowej w sieci kanalizacji deszczowej. Wyniki analiz dostępne będą w listopadzie br.

Bezpieczna Wisła – o programie


"Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość" to program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Wisły między Krakowem a Zawichostem określający cele i zadania związane z ochroną przed powodzią. Głównym celem programu jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Realizacja wybranych działań prowadzić będzie do obniżenia strat powodziowych i minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. W ramach Programu realizowane będą również zadania zwiększające retencję.

Do tej pory, w ramach programu odbyły się 3 spotkania z samorządowcami w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. Ich celem było omówienie problemów i możliwości rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz walki ze skutkami suszy w gminach znajdujących się na obszarach objętych projektem.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.