• <

Trwają prace nad rozporządzeniem, które ma umożliwić wsparcie finansowe rybołówstwa

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Trwają prace nad rozporządzeniem, które ma umożliwić wsparcie finansowe rybołówstwa

Partnerzy portalu

Gov.pl

W wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej m.in. za zaprzestanie działalności połowowej, dywersyfikację działalności rybackiej, inwestycje związane z funkcjonowaniem portów i przystani.

W piątek w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej oraz wysokość tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, objętego Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Dodano, że projekt rozporządzenia będzie regulować kwestie związane z wdrażaniem programu.

Jak podano w uzasadnieniu projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Funduszu Europejskiego dla Rybactwa.

Priorytet 1 obejmuje następujące działania: Kapitał ludzki, Innowacje, Dywersyfikacja działalności rybackiej, Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, Inwestycje w portach, Trwałe zaprzestanie działalności połowowej, Kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Gromadzenie danych rybackich, Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko.

W przypadku realizacji operacji w ramach działania Innowacje, pomoc zostanie przyznana, jeżeli wnioskodawca przedstawił analizę naukową operacji wraz z jej pozytywną oceną przez organ opiniodawczo-doradczy.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Dywersyfikacja działalności rybackiej przyznawana będzie w szczególności "na operacje przyczyniające się do różnicowania dochodów, w tym rozwój nowych działalności zarówno związanych, jak i niezwiązanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym; przebranżowienie działalności; operacje związane ze zmianą asortymentu produktów, z pozyskiwaniem nowych rynków, z pozyskiwaniem nowych dostawców lub z pozyskiwaniem nowych klientów, zwiększające wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz odzysku energii w prowadzonej działalności".

Dodano, że w ramach Priorytetu 1 realizowane będzie również działanie Inwestycje w portach. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z funkcjonowaniem portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w ramach Priorytetu 1 będzie również przyznana pomoc na realizację operacji w ramach działania Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Wyjaśniono, że pomoc przyznana może zostać właścicielowi statku rybackiego, służącego do rybołówstwa komercyjnego.

Poinformowano, że pomoc ta przyznana może być osobie fizycznej, która: utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, oraz która w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej ważnej na dzień złożenia tego wniosku.

Jak podano w uzasadnieniu wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi 200 000 zł, w przypadku utraty miejsca pracy nie mniej niż na 60 kolejnych miesięcy od dnia otrzymania rekompensaty.

Pomoc finansowa z Priorytetu 1 będzie mogła być również przeznaczona na realizację operacji w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko. Wskazano, że "taką pomoc przyznaje się armatorowi statku rybackiego wykonującego rybołówstwo komercyjne za szkody wyrządzone połowom przez ssaki chronione, w formie rekompensaty, w wysokości do 100%. wartości poniesionej szkody". (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.