• <
urząd_morski_gdynia_2021

PRS szuka firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego

jk

20.09.2017 13:06 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska PRS szuka firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego
PRS szuka firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego - GospodarkaMorska.pl

Rada nadzorcza społki Polski Rejestr Statków zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku za lata obrotowe: 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

I         PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1. Badanie ustawowe jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Rejestru Statków S.A. za lata obrotowe: 2017 oraz 2018.

2. Badanie łącznego rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Rejestru Statków S.A. za lata obrotowe: 2017 oraz 2018 sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [t.j. Dz.U.2016.1047 z późn. zmianami].

Przedłożenie sprawozdań z badań winno nastąpić odpowiednio w terminach do: 02 marca 2018 roku (za rok obrotowy 2017) i 01 marca 2019 roku (za rok obrotowy 2018).

II       WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).   

3. Łączne wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badań z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:

3.1.   nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Polskiego Rejestru Statków S.A. i jednostek powiązanych;

3.2.   ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;

3.3.   powinno być skalkulowane dla dwóch lat obrotowych, tj. 2017 - 2018.

1. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
2. Wskazanie co najmniej jednego kluczowego biegłego rewidenta dla sprawozdania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego oraz co najmniej jednego kluczowego biegłego dla łącznego rocznego sprawozdania finansowego
3. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
4. Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowych biegłych rewidentów w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 oraz 2018 objętych przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego. Koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident.
5. Deklaracja firmy audytorskiej, że w przypadku sporządzenia listu do Zarządu o problemach w systemie rachunkowości, zostanie on przekazany Radzie Nadzorczej do wiadomości.

III    TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 9 października 2017 roku na adres Spółki Polski Rejestr Statków S.A.

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126

lub złożyć w Kancelarii Spółki Polski Rejestr Statków S.A., tj. w Gdańsku, przy Al. Gen. Józefa Hallera 126, w Recepcji w budynku A w terminie do dnia 9 października 2017 roku do godz. 15,00.

Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją: RADA NADZORCZA POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IV    INFORMACJE DODATKOWE

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 13 października 2017 roku.

2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod numerem telefonu 587511310 oraz adresem e-mail. marzena.czurylo@prs.pl .

3. Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz. U.2017.1089].

4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

5. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.