• <
urząd_morski_gdynia_2021

Najważniejsze postanowienia z 97. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Najważniejsze postanowienia z 97. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
Najważniejsze postanowienia z 97. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) - GospodarkaMorska.pl

mk

02.01.2017 Źródło: własne

97 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej odbyła się w Londynie w dniach 21-25 listopada 2016 roku. Polskę reprezentowali przedstawiciele Administracji: Wojciech Zdanowicz- Przewodniczący Delegacji, Wacław Bielawski- Stały Przedstawiciel RP przy IMO, Tadeusz Wojtasik- Przewodniczący Sekcji MSC, Przemysław Lenard i Aleksandra Karbownik- członkowie delegacji.

Komitet MSC podjął następujące decyzje:

Tymczasowe zalecenia dotyczące bezpiecznego przewozu personelu przemysłowego


Komitet MSC przyjął Tymczasowe zalecenia dotyczące bezpiecznego przewozu więcej niż 12 osób personelu przemysłowego na statkach uprawiających żeglugę na wodach międzynarodowych.

Zachęca się Państwa do stosowania tych zaleceń do czasu opracowania nowego Rozdziału Konwencji SOLAS oraz projektu nowego Kodeksu poświęconych temu zagadnieniu. Podkomitet ds. projektowania i konstrukcji statku (SDC) będzie koordynował opracowywanie tych instrumentów prawnych.

Zgodnie z Tymczasowymi zaleceniami, za personel przemysłowy uważane są wszystkie osoby przewożone lub zakwaterowane na statku dla celów działalności przemysłowej offshore wykonywanej przez te osoby na innych statkach i/lub innych obiektach offshore. Takie osoby nie powinny być uważane za pasażerów w znaczeniu określonym w prawidle I/2(e) Konwencji SOLAS. Powinny one otrzymać szkolenie i zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

Tymczasowe zalecenia dla przewozu ładunku masowego skroplonego wodoru


Komitet MSC przyjął Tymczasowe zalecenia dla przewozu ładunku masowego skroplonego wodoru. Zostały one opracowane z uwagi na fakt, iż Międzynarodowy Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożone gazy luzem (Kodeks IGC) nie zawiera wymagań dla przewozu takiego ładunku.

Zalecenia są oparte na wynikach studium porównawczego podobnych ładunków wymienionych w Kodeksie IGC, tj. skroplonego gazu ziemnego.

Tymczasowe wytyczne zawierają wymagania ogólne i specjalne dla przewozu ładunku masowego skroplonego wodoru przez statek, m.in. zapisy o: przenośnym wykrywaczu wodoru przeznaczonym dla każdego członka załogi pracującego w pomieszczeniach ładunkowych; czujkach wykrywających pożar wodoru; odpowiednich środkach bezpieczeństwa zapobiegających powstanie mieszaniny wybuchowej w przypadku wycieku wodoru.

Ładunki, które mogą ulec upłynnieniu

Komitet MSC zatwierdził projekt poprawek do paragrafu 4.5.1 oraz 4.5.2 Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych (Kodeks IMSBC) podkreślających obowiązek nadawcy ładunku do zapewnienia, że został przeprowadzony test na określenie TML (transportable moisture limit) stałego ładunku masowego i badanie na zawartość wilgoci. Projekt poprawek zostanie przedłożony do przyjęcia na 98 sesji Komitetu MSC wraz z kolejnym zestawem zmian do Kodeksu, które mają być przyjęte w 2017 roku i wejść w życie w 2020 roku.

Standardy konstrukcyjne oparte na celu


W oparciu o doświadczenia ze wstępnych audytów weryfikacyjnych, Komitet MSC na sesji w dalszym ciągu pracował nad zmianami do Wytycznych do weryfikacji zgodności ze standardami konstrukcyjnymi opartymi na celu (GBS). Zmiany będące przedmiotem dalszej dyskusji na kolejnej sesji. Zawierają dodatkowe oraz poprawione artykuły dotyczące takich kwestii jak ustalenie daty obowiązywania każdej zmienionej wersji Wytycznych, czy przesyłania planów działań korygujących dla jakichkolwiek niezgodności lub obserwacji zgłoszonych przez zespoły audytowe GBS. Przyjęto również zaktualizowany harmonogram działań dotyczących wdrożenia schematu weryfikacji GBS, w którym 31 grudnia 2017 roku będzie ostatnim dniem na otrzymanie informacji o zmianie  przepisów oraz ewentualnej prośby o przeprowadzenie nowych wstępnych audytów weryfikacyjnych.

Na ostatniej sesji Komitet MSC potwierdził, że przepisy budowy zbiornikowców i masowców przesłane do IMO przez 12 towarzystw klasyfikacyjnych spełniają cele i wymagania funkcjonalne ustanowione dla takich statków w Międzynarodowych standardach konstrukcyjnych opartych na celu dla masowców i zbiornikowców (Rez. MSC.287(87)) przyjętych w 2010 roku.

Żegluga wokół licznych konstrukcji offshore


Komitet MSC przyjął poprawki zalecające Rządom Państw uwzględnienie bezpieczeństwa żeglugi podczas planowania licznych konstrukcji na morzu takich jak turbin wiatrowych. Zmiana polega na dodaniu nowego paragrafu do Ogólnych zasad projektowania tras żeglugowych (Rezolucja A.572(14) z późn. zm.) dotyczącego stawiania licznych konstrukcji przybrzeżnych.

Zaktualizowane Poradniki SafetyNET i NAVTEX

Komitet MSC zatwierdził projekt okólnika zawierający poprawki do Międzynarodowych Poradników NAVTEX i SafetyNet. Potwierdził jednak, że zmiany w zakresie wejścia w życie powyższych Poradników oraz propozycji zmian powinny zostać w pierwszej kolejności rozpatrzone przez Podkomitet NCSR. Zastąpią one wersje wydane w 2010 i 2011 roku.

STCW Manila 2010 – wyjaśnienie postanowień przejściowych


Komitet MSC odnotował, że postanowienia przejściowe dla wdrożenia poprawek Manila 2010 do Konwencji i Kodeksu STCW wygasają 1 stycznia 2017 roku. Jednakże pojawiła się obawa, że niektóre Strony nie będą w stanie wydawać certyfikatów STCW zgodnie z wymaganiami Konwencji na 1 stycznia 2017 roku. Uzgodniono, żeby podczas inspekcji w okresie 6 miesięcy do 1 lipca 2017 roku przyjąć podejście pragmatyczne i praktyczne w celu  dopuszczenia elastyczności w przypadkach, w których marynarze nie będą w stanie przedstawić certyfikatów wydanych zgodnie z Poprawkami z Manili 2010.

Komitet zatwierdził okólnik MSC zawierający porady dla Stron Konwencji, Administracji, inspektorów PSC i uznanych organizacji dotyczący działań  podejmowanych w przypadkach nieposiadania przez marynarzy dokumentów i potwierdzeń spełniających wymagania Konwencji i Kodeksu STCW po zmianach w Manili od 1 stycznia 2017 roku.  

Ostrzeżenia nawigacyjne


Komitet zatwierdził okólnik MSC wyrażając poważny niepokój w związku z zaraportowanym wystrzeliwaniem przez Koreę Płn. rakiet balistycznych bez przekazywania wcześniejszych ostrzeżeń nawigacyjnych przy przeprowadzaniu operacji zagrażających bezpieczeństwu nawigacji i zakłócaniem sygnałów GPS.

Pozostałe poprawki             

Komitet MSC przyjął następujące poprawki do instrumentów IMO, które mają wejść w życie z dniem:

- 1 lipca 2018 roku:

    Poprawki do Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych (Kodeks ESP, 2011);
    Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW) oraz Kodeksu STCW, które uwzględniają nowe obowiązkowe minimalne wymagania szkoleniowe dla kapitanów i oficerów pokładowych na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych, oraz rozszerzają szkolenie awaryjne dla personelu na statkach pasażerskich.

- 1 stycznia 2020 roku:

    poprawki do Konwencji SOLAS , w tym zmiany do prawidła II-1/3-12 dotyczące ochrony przed hałasem, prawidła II-2/1 oraz II-2/10 dotyczące ochrony przeciwpożarowej, oraz nowe prawidło XI-1/2-1 dotyczące harmonizacji okresów przeglądu statków towarowych niepodlegających postanowieniom Kodeksu ESP;
    Poprawki do Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nieuszkodzonym  (Kodeks IS, 2008), dotyczące statków wykonujących operacje kotwiczenia oraz statków zaangażowanych w operacje podnoszenia i holowania, w tym holowanie eskortowe.;
    Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS), które wyjaśniają rozmieszczenie załogi w pomieszczeniach ogólnego użytku do obliczenia szerokości klatek schodowych;
    Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), które ujednolicają wymagania dotyczące klasy ognioodporności okien sterówki zawarte w Kodeksie IGC z wymaganiami z Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.