• <
urząd_morski_gdynia_2021

Najważniejsze postanowienia z 96 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)

PMK

10.06.2016 12:45 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Najważniejsze postanowienia z 96 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)
Najważniejsze postanowienia z 96 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) - GospodarkaMorska.pl

96. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej odbyła się w Londynie w dniach 11-20 maja b.r. Polskę reprezentowali przedstawiciele Administracji: Wojciech Zdanowicz- Przewodniczący Delegacji, Wacław Bielawski- Stały Przedstawiciel RP przy IMO, Tadeusz Wojtasik- Przewodniczący Sekcji MSC, Przemysław Lenard, Magdalena Kierzkowska i Aleksandra Karbownik- członkowie delegacji oraz Adam Dunikowski (PRS) - ekspert.

Komitet MSC potwierdził, że przepisy konstrukcyjne statków dla zbiornikowców olejowych i masowców przedłożone przez 12 towarzystw klasyfikacyjnych zgodne są z celami i wymaganiami funkcjonalnymi uzgodnionymi przez IMO dla nowych zbiornikowców olejowych oraz masowców określonych w przyjętych w 2010 roku Międzynarodowych standardach konstrukcyjnych opartych na celu (GBS) dla tych statków.

Komitet MSC przyjął poprawki do prawideł III/3 i III/20 Konwencji SOLAS celem ustanowienia obowiązkowymi Wymagań w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających, które także zostały przyjęte na niniejszej sesji.

Przedmiotowe przepisy, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku, mają na celu zapobieganie wypadkom z udziałem jednostek ratunkowych i odnoszą się do kwestii będących przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu takich jak potrzeba opracowania zuniformizowanych, bezpiecznych i udokumentowanych standardów związanych z serwisowaniem tych urządzeń jak i wymagań dotyczących upoważniania, kwalifikacji i certyfikacji.

Przyjęcie poprawek i Wymagań w zakresie konserwacji, dokładnych badań, prób eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających jest zwieńczeniem 10 lat pracy nad tym tematem.

Komitet MSC przyjął również następujące zmiany:

- poprawki do prawidła II-2/13 Konwencji SOLAS celem rozszerzenia wymagań dla analiz dróg ewakuacji wszystkich statków pasażerskich, nie tylko statków pasażerskich ro-ro. Komitet zatwierdził ponadto związane z nimi znowelizowane Wytyczne dotyczące analizy ewakuacji dla nowych i istniejących statków pasażerskich;

- poprawkę 38-16 do Morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeksu IMDG) celem uwzględnienia w Kodeksie najnowszych zmian do Zaleceń ONZ dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;

- poprawki do Rozdziału 8 Międzynarodowego Kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS) dotyczące zapobieganiu wewnętrznej korozji i zapychaniu się instalacji tryskaczowych;

- utworzenie nowego rozdziału 17 Kodeksu FSS zawierającego obowiązkowe wymagania dla urządzeń gaśniczych pianowych do obsługi śmigłowców. Przyjęto również okólnik MSC dotyczący Wcześniejszego Wdrożenia nowego Rozdziału 17 Kodeksu FSS;

- poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (MODU, 2009) celem dotosowania Kodeksu z nowymi przepisami rozdziału 17 Kodeksu FSS.

Zatwierdzono okólnik MSC.1/Circ.1548 zawierający Zalecenia dla Administracji, organów PSC, firm, terminali portów i kapitanów dotyczące wymagań Konwencji SOLAS dla zweryfikowanej masy brutto kontenerów ładowanych przed dniem 1 lipca 2016 roku i przeładowywanych w dniu 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie. Powyższa decyzja była następstwem dyskusji dotyczącej wejścia w życie w dniu 1 lipca 2016 roku prawideł VI/2.4-VI/2/6 Konwencji SOLAS dotyczących weryfikacji masy brutto kontenerów.

Komitet MSC zatwierdził Tymczasowe wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem cybernetycznym w sektorze morskim celem umożliwienia zainteresowanym podmiotom podjęcia niezbędnych kroków do ochrony żeglugi przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami związanymi z cyfryzacją, integracją, a także automatyzacją procesów i systemów w żegludze.

Tymczasowe wytyczne mają na celu zapewnienie zaleceń wysokiego szczebla przy zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym w sektorze morskim. Wytyczne zawierają ogólne informacje, elementy funkcjonalne i dobre praktyki dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem cybernetycznym. Ponadto mają być one zaktualizowane po zakończeniu prac przez Komitet Ułatwień (FAL) nad kwestiami ułatwienia zarządzania ryzykiem cybernetycznym.

Zatwierdzono wytyczne do opracowania prawa krajowego w zakresie ochrony żeglugi. Mają one na celu pomóc umawiającym się Rządom Konwencji SOLAS przy opracowywaniu prawa krajowego, tak by w pełni wdrożone zostały unormowania prawne rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS zawierającego Środki specjalne dla wzmocnienia ochrony na morzu oraz unormowania prawne Międzynarodowego Kodeksu ochrony statku i obiektu portowego (ISPS).

Komitet MSC zatwierdził wstępny zarys nowego proponowanego rozdziału do Konwencji SOLAS dotyczącego przewozu personelu przemysłowego i zarys proponowanego Kodeksu obowiązkowego. Rozdział Konwencji SOLAS i Kodeks miałyby na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego przewozu techników pracujących i serwisujących instalacje w rosnącym sektorze energii alternatywnej offshore.
Uzgodniono, że podczas 97 sesji Komitetu MSC kontynuowana będzie dyskusja nad planem działania dla opracowania wymagań zawartych w rozdziale i Kodeksie oraz dla proponowanych Zaleceń dla przewozu więcej niż 12 pracowników personelu przemysłowego na pokładach statków zaangażowanych w żeglugę międzynarodową. Zalecenia mogłyby być przyjęte jako tymczasowe wytyczne na czas opracowywania, zatwierdzania i przyjęcia nowych proponowanych wymagań obowiązkowych.

Nowy rozdział i Kodeks będą opracowane przez Podkomitet Projektowania i Konstrukcji Statku (SDC).

System Galileo

Komitet MSC uznał Światowy Satelitarny System Nawigacyjny Galileo za składnik Światowego Systemu Radionawigacyjnego (WWRNS).
Systemy tras żeglugowych

Komitet MSC przyjął poniżej wymienione zmiany do istniejących i ustanowienie nowych systemów tras żeglugowych:
ustanowienie nowych systemów rozgraniczania ruchu (TSS) „Off Southwest Australia” i „w Kanale Korsykańskim”;

poprawki w istniejącym TSS „Podejście do Hook of Holland i North Hinder” wraz z powiązanymi środkami zastępującymi istniejące obszary wzmożonej czujności w tym rejonie;

poprawki w istniejących TSS „At West Hinder” i „W Bornholmsgat”;

ustanowienie nowej trasy dwukierunkowej i obszaru wzmożonej czujności „Podejście do ujścia rzeki Schelde” zastępującego istniejący obszar wzmożonej czujności „W pobliżu Thornton i Bligh Banks”;

ustanowienie nowych środków żeglugowych „Na farmie wiatrowej Borssele”;

poprawki do obszaru zabronionego dla żeglugi „Poza wybrzeżem Ghany na Oceanie Atlantyckim”;

Komitet MSC zatwierdził projekt poprawek do prawidła II-1/3-12 Konwencji SOLAS dotyczącego ochrony przed hałasem celem wyjaśnienia daty zastosowania wymagań dla statków przekazanych do eksploatacji przed dniem 1 lipca 2018 roku wraz z odpowiednim okólnikiem MSC. Poprawki zostaną przyjęte na 97 sesji Komitetu.

Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencja STCW, 1978) i Kodeksu STCW

Zatwierdzono propozycję poprawek do Konwencji STCW, 1978 i Kodeksu STCW celem ich przyjęcia na 97sesji Komitetu.

Projekt poprawek zawiera nowe obowiązkowe minimalne wymagania w zakresie szkolenia i certyfikacji kapitanów, oficerów pokładowych na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych oraz wymaganie posiadania świadectwa ukończenia podstawowego szkolenia na statkach uprawiających żeglugę na wodach polarnych, wymaganego przez Kodeks Polarny, przez kapitanów, starszych oficerów i oficerów odpowiedzialnych za wachtę nawigacyjną.

Pozostałe poprawki dotyczą rozszerzenia szkoleń alarmowych dla personelu na statkach pasażerskich.

Przegląd Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia załóg statków rybackich wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW-F, 1995)

Komitet MSC zatwierdził zasady i zakres kompleksowego przeglądu Konwencji STCW-F, 1995, która weszła w życie w 2012 roku.

Poprawki do Międzynarodowego kodeksu stateczności w stanie nienaruszonym (Kodeks IS)

Komitet MSC zatwierdził poprawki do Wstępu i Części B Kodeksu IS celem uwzględnienia w nim kryteriów dla statków przeznaczonych do operacji holowania w tym holowania eskortującego i podnoszenia. Zostaną one przyjęte na 97 sesji Komitetu MSC.

Komitet MSC zatwierdził projekt poprawek do prawidła II-1/6 Konwencji SOLAS dotyczącego  wytrzymałości statków pasażerskich.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.