• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Podkomitet IMO ds. projektowania i budowy statków (SDC 9) uzgodnił projekt wytycznych dotyczących redukcji podwodnego hałasu

gm

30.01.2023 14:50 Źródło: PRS, IMO
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Podkomitet IMO ds. projektowania i budowy statków (SDC 9) uzgodnił projekt wytycznych dotyczących redukcji podwodnego hałasu

Partnerzy portalu

Podkomitet IMO ds. projektowania i budowy statków (SDC 9) uzgodnił projekt wytycznych dotyczących redukcji podwodnego hałasu - GospodarkaMorska.pl
PRS

Spotkanie, mające rozwiązać problem wpływu jednostek nawodnych na faunę i florę mórz, odbyło się 23-27 stycznia tego roku. W jego trakcie zrewidowano wytyczne dotyczące redukcji hałasu powodowanego przez działalność człowieka, w celu uwzględnienia jego negatywnego wpływu na życie morskie i tym samym redukcji.

Na podstawie wytycznych uznano, że morska żegluga handlowa jest jednym z głównych sprawców podwodnego hałasu (URN), który ma negatywny wpływ na ekosystem i funkcjonowanie wielu gatunków, w tym ssaków morskich, ryb i gatunków bezkręgowców, stanowiących ważny element diety oraz gospodarki i kultury szeregu społeczności wyspiarskich i nadmorskich. Projekt zmienionych wytycznych zawiera przegląd podejść stosowanych przez projektantów, konstruktorów i operatorów statków w celu zmniejszenia podwodnego hałasu emitowanego przez jednostki nawodne. Mają one pomóc zainteresowanym stronom w ustanowieniu mechanizmów i programów, za pomocą których będzie można skutecznie zmniejszyć głośność pracy urządzeń na statkach i roznoszenie się jej w wodzie.

Projekt nowelizuje poprzednie wytyczne, opublikowane w w 2014 roku. Zawierają zaktualizowaną wiedzę techniczną, w tym w odniesieniu do międzynarodowych norm pomiarowych, zaleceń i przepisów towarzystw klasyfikacyjnych. Zawierają również przykładowe szablony, aby pomóc armatorom w opracowaniu planu zarządzania podwodnym hałasem. Zostaną przedłożone do zatwierdzenia Komitetowi Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 80), który zbierze się w dniach 3-7 lipca tego roku. Projekt wytycznych został wpierw opracowany przez grupę międzynarodowych ekspertów działających zdalnie, a dalsze prace dokończyła grupa robocza, która spotkała się podczas sesji Podkomitetu.

Grupa ekspertów została ponownie powołana w styczniu 2024 roku, aby złożyć raport na SDC 10, w celu zajęcia się pozostałymi pracami w ramach punktu porządku obrad. W szczególności powierzono jej zadanie zrewidowania schematu blokowego dotyczącego procesu planowania zarządzania URN, w celu odzwierciedlenia wytycznych, a także planu zarządzania hałasem podwodnym zawartego w załączniku 3, aby wykorzystać go jako narzędzie do podnoszenia świadomości w branży morskiej. Grupa sfinalizuje również i uszereguje pod względem ważności wstępną listę sugerowanych kolejnych kroków w celu dalszego zapobiegania i ograniczania podwodnego promieniowania hałasu ze statków.

Podkomitet uzgodnił plan pracy, który przewiduje m.in. określenie sposobów wdrożenia Zrewidowanych Wytycznych oraz zwiększenia świadomości i wykorzystania; zorganizowanie warsztatów eksperckich na temat potencjalnych współkorzyści i kompromisów, jakie mogą zaistnieć pomiędzy redukcją podwodnego promieniowania hałasu ze statków a efektywnością energetyczną; oraz opracowanie planu działania dla dalszych prac.

- Już w 2017 roku Kanada uznała potrzebę podjęcia działań w celu rozwiązania problemu podwodnego hałasu pochodzącego z żeglugi, aby pomóc chronić zagrożone zwierzęta morskie. Ponieważ jest to globalny problem dotyczący ponad 130 gatunków na całym świecie, podjęto wysiłki, aby przywrócić ten punkt do agendy Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO. W wyniku prac International Maritime Organization Podkomitet IMO ds. projektowania i budowy statków na swojej 9 sesji (SDC 9), w dniach 23-27 stycznia, uzgodnił między innymi projekt poprawionych wytycznych dotyczących redukcji podwodnego hałasu pochodzącego z żeglugi, w celu uwzględnienia jego negatywnego wpływu na życie morskie - wskazał kierownik Ośrodka ds. IMO przy Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) dr inż. Krzysztof Jacek Kołwzan.

Wśród nowych przedsięwzięć jest także dwuletni projekt GloNoise, rozpoczęty przez Departament Partnerstw i Projektów IMO (DPP). Jego pełna nazwa brzmi Global Partnership for Mitigation of Underwater Noise from Shipping (GloNoise Partnership), który jest dostosowany do obecnych prac nad przeglądem wytycznych dotyczących redukcji podwodnego hałasu (MEPC.1/Circ.833) i rozważeniem kolejnych kroków. Partnerstwo utworzone w ramach GloNoise ustanowi rozwiązanie dla zainteresowanych stron w celu poradzenia sobie z problemem podwodnego hałasu wpływającego na środowisko. Ma w sobie łączyć zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego. Celem szczegółowym jest pomoc krajom i regionom rozwijającym się w podnoszeniu świadomości, budowaniu potencjału i gromadzeniu informacji w celu wsparcia dialogu politycznego na temat antropogenicznego podwodnego hałasu powodowanego przez żeglugę. W ramach wsparcia tego procesu zostaną opracowane, wprowadzone i wdrożone na całym świecie oraz w krajach uczestniczących narzędzia do analizy danych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.