• <
urząd_morski_gdynia_2021

Opublikowano Uchwałę Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Opublikowano Uchwałę Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
Opublikowano Uchwałę Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

15.02.2019 Źródło: własne

W Monitorze Polskim 13 lutego została opublikowana uchwała Rady Ministrów nr 170 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich jest częścią strategii morskiej, której wdrożenie wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej), zwana dalej „RDSM”, której celem jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich (Good Environmental Status, GES) do 2020 r.

Zestaw celów środowiskowych dla polskich obszarów morskich został opracowany w pierwszym cyklu implementacji RDSM w 2014 r., a następnie przyjęty rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich (Dz. U. poz. 593).

Zgodnie z art. 10 RDSM na podstawie oceny wstępnej przeprowadzonej zgodnie z art. 8 ust. 1 RDSM państwa członkowskie Unii Europejskiej określają w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego kompleksowy zestaw celów środowiskowych i związanych z nimi wskaźników odnoszący się do ich wód morskich, w celu ukierunkowania działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu środowiska w środowisku morskim, biorąc pod uwagę przykładowe wykazy presji i oddziaływań określone w tabeli 2 w załączniku III oraz właściwości określonych w załączniku IV do RDSM.

Przy opracowywaniu tych celów i wskaźników państwa członkowskie Unii Europejskiej uwzględniają ciągłe stosowanie odpowiednich, istniejących celów środowiskowych określonych dla tych samych wód na poziomie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym, zapewniając wzajemną zgodność tych celów oraz uwzględnianie odnośnych skutków i cech o charakterze transgranicznym w możliwie najszerszym zakresie.

Projekt aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich jest wynikiem pierwszego przeglądu i aktualizacji przedmiotowego dokumentu ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zgodnie z art. 157 ust. 11 tej ustawy, przewiduje konieczność dokonania przeglądu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich co 6 lat i w razie potrzeby jego aktualizacji.

Aktualizowany zestaw celów środowiskowych odnosi się do elementów presji, które mają główny wpływ na osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich.

Strukturę zestawu celów środowiskowych określa decyzja Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiająca kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, oraz uchylająca decyzję 2010/477/UE, wskazująca, oprócz podziału wskaźników na kryteria, również standardy metodologiczne oceny mającej wpływ na realizację celu środowiskowego.

W bieżącym dokumencie dokonano aktualizacji kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacji i ujednoliconych metod monitorowania i oceny.

Przeprowadzono również analizę presji antropogenicznych na środowisko morskie wymienionych w tabeli 2 w załączniku III do dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich.

Aktualizacja zestawu celów środowiskowych dla wód morskich jest przyjmowana, w drodze rozporządzenia, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania Komisja Europejska nie odrzuci projektu dokumentu.

Tekst przedmiotowej uchwały Rady Ministrów jest dostępny tutaj.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.