• <

Granty na innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych w ramach Funduszy Norweskich

gm24

11.05.2020 19:52 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Granty na innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych w ramach Funduszy Norweskich

Partnerzy portalu

Granty na innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych w ramach Funduszy Norweskich - GospodarkaMorska.pl

Do 14 maja przedłużono nabory do programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego zasadnicza część koncentruje się na konkursie „Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych”. Nabory przesunięto ze względu na pandemię COVID-19 (pierwotny termin zakończenia naboru był wyznaczony na 31 marca 2020). To duża szansa w obszarze finansowania innowacyjnych projektów dla firm z sektora gospodarki wodnej. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to aż 10 000 000 euro. Warto zwrócić uwagę, że premiowane są projekty uwzględniające współpracę, partnerstwo z podmiotami norweskimi.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia oraz niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. We wszystkich trzech obszarach tematycznych realizowany jest ponadto Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet skierowany do firm, w których kobiety są co najmniej współwłaścicielami i jednocześnie mają wpływ na podejmowanie decyzji w zarządzaniu firmą. Program ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Celem programu „Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych” jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża. mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie w Funduszach Norweskich?

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

W ramach programu realizowane będą działania mające na celu stymulowanie współpracy pomiędzy Polską a Norwegią, zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Działania te będą obejmować w szczególności spotkania matchmakingowe, których celem będzie poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów wpisujących się w założenia programu.

Maksymalne dofinansowanie o które można się ubiegać w ramach konkursu z obszaru wód morskich i śródlądowych to aż 2 000 000 euro  i jednocześnie kwota ta może pokrywać, w zależności od rodzaju wydatków, do 70 % kosztów projektu. Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Przy czym projekty w zakresie innowacji w obszarze wód morskich lub śródlądowych nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie samego opracowania czyli samych prac badawczych. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
 • maszyny i urządzenia
 • roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne
 • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów „Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych” to 10 000 000 euro.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie mogą otrzymać  dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG.

 

Przejdź do strony PARP

 

 

 

 

 

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.