• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Prezydent podpisał ustawę o rynku rybnym

13.08.2015 09:06 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Prezydent podpisał ustawę o rynku rybnym - GospodarkaMorska.pl

Prezydent RP podpisał 5 sierpnia br. znowelizowaną ustawę o organizacji rynku rybnego. Sejm uchwalił nowelę ustawy 10 lipca br., a 24 lipca przegłosował ją Senat.

Ustawa, która jest  konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa,  przyczyni się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń. Przewidziano w niej m.in. uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym, jak również określono sposoby kontroli i nadzoru nad jakością produktów rybnych.

Konsumentowi zostanie zapewniona lepsza informacja, tak aby mógł podejmować świadome decyzje przy dokonywaniu zakupu. Produkty rybne będą znakowane na każdym etapie dystrybucji w taki sposób, aby znane było źródło pochodzenia ryb, data połowu, rodzaj narządzi połowowych, a także sposób obróbki produktu i dostawca. Część tych informacji będzie także pomocna przy prowadzeniu kontroli np. w kierunku zwalczania nielegalnych połowów.

Znowelizowana ustawa reguluje kompleksowo kompetencje właściwych organów upoważnionych do kontroli produktów rybołówstwa i akwakultury. Obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością produktów rybnych, szczególnie w zakresie oznaczania i etykietowania ustawa nakłada również na Inspekcję Handlową.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przedkładania przez uznane organizacje producentów planów produkcji i obrotu. Zastąpią one przedkładane przez nie, w poprzednim okresie programowania, programy operacyjne. Ustawa określa także procedury zatwierdzania tych planów przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz procedury uznawania i wycofywania uznania organizacji producentów.

Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.