• <
escort_980x120_gif_2020

Limity połowowe dla Morza Bałtyckiego na 2016 r.

26.10.2015 09:31 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Limity połowowe dla Morza Bałtyckiego na 2016 r.

Partnerzy portalu

Limity połowowe dla Morza Bałtyckiego na 2016 r. - GospodarkaMorska.pl

Najważniejszym punktem obrad Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa, która odbyła się 22 października 2015 r. w Luksemburgu, w części rybackiej były negocjacje limitów połowowych (Total Allowable Catch - TAC) dla Morza Bałtyckiego na rok 2016.

Dzięki konstruktywnej postawie wszystkich stron oraz ścisłej współpracy regionalnej w ramach BALTFISH pod przewodnictwem Polski, udało się osiągnąć jednomyślne porozumienie.Szczegółowe wyniki negocjacji dla poziomu TAC dla stad, w których Polska ma udziały, obrazuje tabela poniżej.

Zarówno Komisja Europejska, jak i Prezydencja luksemburska Rady UE podkreśliły wagę współpracy regionalnej oraz rozwiązania wypracowanego w ramach BALTFISH. Kompromis wypracowany przez państwa regionu Morza Bałtyckiego został niemalże w całości przeniesiony do ostatecznego porozumienia.

Negocjacje były w tym roku niezwykle trudne, a porozumienie niepewne do ostatniej chwili, ze względu na sugerowane w doradztwie naukowym Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) obniżki TAC dorsza o odpowiednio 46% dla stada wschodniego i 49% dla stada zachodniego. Przy tym, ICES kolejny rok z rządu nie przedstawił pełnego doradztwa dla dorsza stada wschodniego. Z polskiej perspektywy, największe ryzyko wiązało się z podejściem ICES do zjawiska tzw. „mieszania się stad dorsza wschodniego i zachodniego”, opartym o mocno niepewne dane, lecz zmierzającym do naruszenia dotychczasowego podziału kwot między państwa członkowskie. Uwzględnienie tego rodzaju sugestii, aktywnie popieranych przez niektórych uczestników negocjacji, mogłoby skutkować w praktyce trwałym zmniejszeniem TAC stada wschodniego dla Polski, na rzecz stada zachodniego, w którym nasz udział jest znacznie mniej korzystny. Trwale zmniejszyłoby to wielkość dostępnej polskim rybakom kwoty dorsza i byłoby absolutnie nie do przyjęcia. Taką opcję udało się jednak wykluczyć.

W wyniku negocjacji podjęto również zobowiązanie państw BALTFISH i Komisji Europejskiej do przeglądu poziomu limitów dorsza w ciągu przyszłego roku. Ponadto, BALTFISH powoła grupę roboczą, której zadaniem będzie dogłębne zbadanie przyczyn pogorszenia się kondycji stad dorsza w ostatnich latach. Będzie ona miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dla pozostałych stad, szczególnie szprota, udało się ustalić TAC stanowiące kompromis między stopniowym dążeniem do osiągnięcia poziomu połowów zgodnego z tzw. maksymalnym podtrzymywalnym połowem (MSY), a ograniczeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych i społecznych dla sektora rybackiego. Rada UE zobowiązała także Komisję Europejską do zbadania przyczyn zmian w doradztwie naukowym dla tego stada, które skutkują rekomendacjami obniżek limitu TAC bez wyraźnych przyczyn biologicznych.

Podczas wymiany poglądów na temat porozumienia UE z Norwegią państwa członkowskie apelowały do Komisji Europejskiej o zbalansowane porozumienie pozwalające na zrównoważenie korzyści wynikających z wymian dorsza arktycznego na gatunki pelagiczne. Państwa członkowskie poparły strategię negocjacyjną Komisji.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.