• <
smartre_2023

Sektor TSL przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w 2016 r.

28.12.2015 10:58 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Sektor TSL przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w 2016 r.

Partnerzy portalu

Sektor TSL przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w 2016 r. - GospodarkaMorska.pl

16 października 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało główne założenia do Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej 2016 [dalej: „Założenia”]. Wśród branż, które winny być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w roku 2016, Założenia wymieniają m. in. sektor Transport - Spedycja - Logistyka [dalej: „Sektor TSL”].

Krajowy Plan Działania Administracji Podatkowej i Założenia


Krajowy Plan Działania Administracji Podatkowej jest dokumentem opracowywanym rokrocznie przez Ministerstwo Finansów, określającym sektory gospodarki i obszary działania podatników stanowiące główne ognisko nadużyć podatkowych, a w konsekwencji – potencjalne zagrożenia dla budżetu państwa. Z kolei Założenia wyznaczają katalog branż będących podstawowym źródłem uchylania się od opodatkowania wraz z opisem stanowiącym krótką charakterystykę każdej z nich. Założenia określają nadto główne podobszary działalności podatników, które w pierwszej kolejności powinny być przedmiotem kontroli organów podatkowych w kolejnym roku. Założenia zawierają także listę ryzyk, które zidentyfikowane zostały w tych podobszarach w latach ubiegłych.

Sektory kontrolowane oraz przedmiot kontroli

Wśród branż, które w roku 2016 – zgodnie z założeniami – podlegać będą weryfikacji w pierwszej kolejności, Ministerstwo Finansów wyznaczyło te, w których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości na skutek kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, przeprowadzonych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a kwoty wykrytych nieprawidłowości były najwyższe. W ramach ww. sektorów wyróżnić należy m. in. usługi ubezpieczeniowe (w tym w zakresie ubezpieczeń morskich), obrót paliwami oraz – przede wszystkim – Sektor TSL.

Odnosząc się do przedmiotu kontroli, które zgodnie z Założeniami prowadzone będą w roku 2016, w pierwszej kolejności wyróżnić należy ceny transferowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – jest to jeden z priorytetów administracji podatkowej w roku 2016. Co istotne, podmioty, które przeprowadzą dobrowolną korektę deklaracji podatkowych będą uprawnione do obniżenia o połowę odsetek od ustalonych zaległości podatkowych. Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że korekty deklaracji podatkowych składane w związku z transakcjami dokonywanymi z podmiotami powiązanymi nie będą wymagały uzasadnienia, a nadto zaleciło odstąpienie od transferu zysków do takich podmiotów w ostatnich dniach mijającego roku – operacje takie podlegać będą szczegółowym weryfikacjom w drugim kwartale 2016 roku.

W ocenie autorów, polscy rezydenci podatkowi działający w sektorze TSL powinni także poddać szczególnej analizie dokonane w latach ubiegłych rozliczenia podatku u źródła z tytułu uiszczanych na rzecz podmiotów zagranicznych wynagrodzeń wypłacanych za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzeń przemysłowych, czy opłat za wywóz towarów lub pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach morskich. Wśród przykładów przychodów zaliczanych do pierwszego z ww. źródeł wskazać należy m. in. należności czarterowe wypłacane na podstawie umów typu bareboat charter, czy umów najmu naczep, ciągników siodłowych, dźwigów itp. Z kolei przychodami wypłacanymi na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu opłat za przewóz towarów lub pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach morskich będą m. in. należności z tytułu umów typu time charter, czy umów bukingowych, w tym wynagrodzenia przekazywane przez brokerów morskich i spedytorów na rzecz armatorów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi.

Finalnie wskazać należy, iż w 2016 roku wzmożonym kontrolom podlegać mogą także spółki spedycyjne pośredniczące w imporcie towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem zainteresowania organów podatkowych w tym przypadku mogą być zasady rozliczeń VAT w imporcie towarów, których podmioty te dokonywały w minionych latach, a w szczególności w zakresie zasad ustalania podstawy opodatkowania importowanych dóbr, dokonywanej w ramach tzw. procedury uproszczonej.

Mając na uwadze powyższe podatnicy funkcjonujący w Sektorze TSL powinni szczegółowo przeanalizować warunki transakcji dokonywanych w ubiegłych latach z podmiotami powiązanymi oraz sporządzić stosowne dokumentacje podatkowe cen transferowych. Wartym rozważenia jest także przeprowadzenie stosownych przeglądów podatkowych w zakresie rozliczeń podatkowych dokonywanych w ostatnich latach, w szczególności w zakresie podatku u źródła oraz podatku od towarów i usług.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.