• <
siemens_gamesa_2022

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. I

30.11.2015 12:30 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. I

Partnerzy portalu

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. I - GospodarkaMorska.pl

Jak wskazane zostało w ubiegłotygodniowym artykule, z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”]. Obok omówionej ostatnio klauzuli ograniczającej zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami ulokowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przepisy Nowelizacji przewidują także modyfikację dotychczasowych regulacji w zakresie cen transferowych. Powyższe nie pozostanie bez wpływu na ryzyko podatkowe prowadzenia działalności żeglugowej w międzynarodowych strukturach kapitałowych.

Dokumentacja lokalna (Local file)

Przepisy Nowelizacji, w zakresie cen transferowych, wprowadzają bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w szczególności rozszerzają zakres informacji wymaganych w dokumentacji podatkowej cen transferowych [dalej: „Dokumentacja TP”]. W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z treścią Nowelizacji zmianie uległ zakres informacji, który winien być ujmowany w Dokumentacji TP przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy zobowiązują do uwzględnienia w ramach ww. dokumentacji nie tylko opis transakcji w znaczeniu wąskim, ale również opis innych zdarzeń, które zachodzą pomiędzy podmiotami powiązanymi i zostały ujęte w księgach rachunkowych, o ile mają one znaczący wpływ na wynik podatkowy podatnika. Wśród przykładowych zdarzeń o powyższym charakterze, Nowelizacja wymienia takie stosunki prawne jak m. in. umowy spółki, umowy konsorcjum i porozumienia joint – venture, umowy o podziale kosztów oraz umowy o zarządzanie płynnością finansową (cash pooling), a także wszelkie inne umowy o charakterze do nich zbliżonym. Ponadto, Dokumentacja TP będzie musiała zawierać opis działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych przez podatnika dokonywanych ciągu zarówno danego, jak i poprzedniego roku podatkowego.

Podkreślenia wymaga także wprowadzenie, mocą Nowelizacji, zmian przepisów ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych, dotyczących tzw. progów istotności  transakcji – ich wartość ustalana będzie indywidualnie dla każdego podatnika w oparciu o osiągane przez niego przychody i wynosić będzie w granicach od równowartości 50.000  do równowartości 500.000 euro.

Analiza porównawcza (benchmarking)

Przepisy Nowelizacji wprowadzają także – względem podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 10 mln euro w poprzednim roku obrotowym – obowiązek ujęcia w Dokumentacji TP tzw. analizę danych porównawczych. Analiza ta powinna zostać przeprowadzona w oparciu o warunki transakcji stosowane przez podmioty prowadzące działalność zbliżoną do działalności podatnika i odnosić się do poszczególnych transakcji dokonywanych przez podatnika, a nie do całej wykonywanej przez niego działalności.

Co istotne Nowelizacja stanowi także, iż w przypadku braku możliwości uzyskania przez podatnika danych umożliwiających sporządzenie analizy benchmarkingowej, podatnik zobowiązany będzie do sporządzenia opisu zakresu w jakim warunki przez niego zastosowane zachowują zgodność względem warunków rynkowych. Dane dotyczące przychodów i kosztów podatnika, wykorzystane do sporządzenia analizy porównawczej, będą musiały być zgodne ze sprawozdaniem finansowym podatnika.

Pozostałe zmiany wprowadzone Nowelizacją


Niezależnie od powyższego, Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie progu powiązań uzasadniających sporządzenie Dokumentacji TP oraz nowe terminy jej opracowania, a nadto nowe obowiązki dotyczące grup kapitałowych, w tym w szczególności w zakresie dokumentacji grupowej oraz tzw. raportowania według krajów  (Country – by country reporting), co omówione zostanie w dalszych artykułach niniejszego cyklu.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.