• <
urząd_morski_gdynia_2021

Porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju podpisane

pc/MGMiŻŚ

10.09.2019 04:49 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju podpisane
Porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju podpisane - GospodarkaMorska.pl

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, 9 września podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Do tej pory na Porozumieniu swoje podpisy złożyli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" to sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi, która stanowi forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Udział w pracach Sieci daje możliwość :

  • opracowywania wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki, dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych,
  • wymianę informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych,
  • promowanie polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Polityki Spójności,
  • wymianę wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową,

jak również

  • umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska.

Rozszerzenie porozumienia o Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma na celu  dostosowanie jego treści do zmian legislacyjnych, które zaszły w polskim prawodawstwie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zmiana zapisów Porozumienia poprzez włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Sygnatariusza Porozumienia, daje możliwość współuczestniczenia w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań w szczególności grupy roboczej ds. Gospodarki Wodnościekowej.

Więcej informacji na temat celów i zadań grup roboczych funkcjonujących w ramach Sieci jest dostępna tutaj.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35732,00 $ tona 0,17% 29 lip
 Cynk 2984,00 $ tona 1,12% 29 lip
 Aluminium 2556,00 $ tona 1,59% 29 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.