• <

Marynarze a kwarantanna - ważne rozporządzenie

ew/Legal Marine - Mateusz Romowicz

01.04.2020 12:33 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Marynarze a kwarantanna - ważne rozporządzenie

Partnerzy portalu

Marynarze a kwarantanna - ważne rozporządzenie - GospodarkaMorska.pl

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, które zostało opublikowane 31 marca 2020 r. po godzinie 23:00 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) dokonano modyfikacji sytuacji osób przekraczających granicę państwową w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu.

"8. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, NIE STOSUJE się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) przez:
a) załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
b) rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284),
d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;"

Z powyższego wprost wynika, że polscy marynarze wracający z kontraktu do Polski NIE PODLEGAJĄ obowiązkowej kwarantannie.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 566)

www.kancelaria-gdynia.eu

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.