• <

Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać z rozwiązań polskiej Tarczy Antykryzysowej?

ew/Zbroja Adwokaci

15.05.2020 10:49 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać z rozwiązań polskiej Tarczy Antykryzysowej?

Partnerzy portalu

Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać z rozwiązań polskiej Tarczy Antykryzysowej? - GospodarkaMorska.pl

Epidemia wirusa SARS-CoV-2, potocznie określanego koronawirusem, drastycznie wpłynęła nie tylko na życie prywatne milionów ludzi na całym świecie, ale również ma ogromne znaczenie dla gospodarki - tej międzynarodowej, jak i gospodarki każdego państwa dotkniętego epidemią. Już teraz szereg przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej i wielkości zakładu, odczuwa skutki wprowadzonych przez władze ograniczeń i zakazów w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

W związku z powyższym, polskie władze wprowadziły na przełomie marca i kwietnia przepisy, które zapewnić mają wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami ekonomicznymi wywołanymi przez epidemię wirusa. Przepisy te określono zbiorczo mianem Tarczy Antykryzysowej i przewidują różne formy i wysokość pomocy, co uzależnione jest zarówno od formy prowadzonej działalności, jak też od liczby zatrudnianych pracowników, osiąganych dochodów, a także wysokości spadku obrotów.

Powstaje jednak pytanie, czy z pomocy finansowej przewidzianej w tzw. Tarczy Antykryzysowej skorzystać mogą przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują działalność gospodarczą w Polsce bezpośrednio, w formie oddziału lub też w ramach spółki z udziałem podmiotu zagranicznego?

Przedsiębiorcą, który skorzysta z pakietu pomocowego może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą.

Natomiast zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej.

Osoby zagraniczne to:

- osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego,
- osoby prawne z siedzibą za granicą
- jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną posiadające zdolność prawną z siedzibą za granicą.

Zasadą jest, że osoby fizyczne (o ile są obywatelami państw członkowskich UE)  mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Podobnie przedstawia się sytuacja obywateli innych państw niż państwa członkowskie UE, które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Tutaj jednak uzależnione to jest od spełnienia szeregu warunków związanych ze statusem określonej osoby w kontekście przebywania na terytorium Rzeczypospolitej (m.in. od posiadania zezwolenia na pobyt stały, statusu uchodźcy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE itp.).

Wreszcie, pozostałe osoby zagraniczne również mogą podejmować  i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjnej, a także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

A zatem wskazane podmioty zagraniczne, jeżeli spełniają wskazane warunki, będą uprawnione do skorzystania ze wsparcia finansowego oferowanego przez polskie władze w związku z ekonomicznymi następstwami COVID-19.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja przedsiębiorców zagranicznych, którzy prowadzą główną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Podmioty takie mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP (wtórna działalność gospodarcza) jedynie w formie oddziału. Jest to kwestia istotna przy rozstrzyganiu możliwości skorzystania z pakietu pomocowego Tarczy Antykryzysowej, albowiem przedsiębiorca zagraniczny tworząc oddział na terytorium RP nie nabywa statusu przedsiębiorcy polskiego. W konsekwencji podmioty takie nie będą kwalifikowały się do skorzystania z polskiego pakietu pomocowego.


Poniżej kilka rozwiązań, z których skorzystać mogą osoby zagraniczne prowadzące działalność na terytorium Polski i zatrudniające inne osoby na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

1. Zwolnienie ze składek ZUS.

Przedsiębiorca dotknięty skutkami ekonomicznymi wywołanymi przez epidemię koronawirusa może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Powyższa ulga przewidziana jest m.in. dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. byli zgłoszeni jako płatnicy składek oraz którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych.

Omawiane zwolnienie udzielane jest na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych, który należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.


2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.


Pracodawcy mogą również liczyć na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Uzyskanie dofinansowania uzależnione zostało od poniesienia przez przedsiębiorcę spadku obrotów gospodarczych:

    • nie mniej niż o 15 %, obliczany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19 albo
    • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciagu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych wywołanych przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca takiemu pracownikowi wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50% i nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W okresie przestoju pracodawca uzyska dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo składek na ubezpieczenie społeczne, co łącznie daje kwotę 1.533,09 PLN.

Ponadto, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników może mieć miejsce również w przypadku, gdy pracodawca obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. Pracodawca może bowiem w następstwie wystąpienia korona wirusa obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej jednak niż do 1/2 etatu, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za prace nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy dofinansowanie wynosi maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne, co obecnie daje kwotę 2.452,27 PLN.

Równocześnie z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników, pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów tych wynagrodzeń.

Przyznanie tego dofinansowanie również uzależnione zostało od wystąpienia spadku obrotów gospodarczych wywołanych przestojem ekonomicznym, bądź obniżeniem wymiaru czasu pracy. W tym przypadku, spadek obrotów gospodarczych obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

W przypadku spadku obrotów co najmniej o:

    • 30% - dofinansowanie może zostać przyznane w kwocie stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem,
    • 50% - dofinansowanie może zostać przyznane w kwocie stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem,
    • 80% - dofinansowanie może zostać przyznane w kwocie  stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem.


3. Jednorazowa pożyczka.

Tę formę pomocy prawnej przewidziano jedynie dla mikroprzedsiębiorców, tzn. dla takich podmiotów, które średniorocznie zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług, czy też wszelkich operacji finansowych nie przekroczył 2 mln EUR (w równowartości PLN) lub sumy aktywów bilansu końcowego nie przekraczają 2 mln EUR (w równowartości PLN).

Pożyczka przyznawana jest w kwocie do 5.000 PLN przy stałym niskim oprocentowaniu w skali roku. Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Istnieje możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Warunkiem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.


4. Wsparcie finansowe od ARP

Powyższe rozwiązanie pomocowe przewidziane zostało dla każdego przedsiębiorcy, o ile uzyskanie wsparcia jest niezbędne dla utrzymania i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem.

Przez wsparcie finansowe rozumieć należy wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego, w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na wniosek przedsiębiorcy, który we wniosku wykazać powinien trudną sytuację, tzn. spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, rozumiany analogicznie, jak przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników. Wielkość oraz rodzaj wsparcia uzależniona będzie od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stany epidemii, jak równiej skali prowadzonej działalności.

Wsparcie udzielane będzie na podstawie umowy, której zawarcie uzależnione będzie od dokonania odpowiedniego zabezpieczenia przez przedsiębiorcę.

5. Tarcza Finansowa

Rząd zaproponował również program pomocowy dla przedsiębiorców, który realizowany ma być przez Polski Fundusz Rozwoju. Z tego pakietu wsparcia skorzystać będzie mógł każdy przedsiębiorca - mikro, mały, średni i duży, a łączna kwota programu wynieść ma 100 mld zł.

Forma wsparcia oraz jego wysokość uzależniona ma być od wielkości przedsiębiorstwa. I tak dla mikro, małych i średnich przewiduje się wsparcie w formie subwencji, realizowane za pośrednictwem banków. Jednorazowa wysokość udzielonego wsparcia nie może być większa niż 324 tys. zł w przypadku mikroprzedsiębiorców, a w przypadku małych i średnich - 3,5 mln zł.

Natomiast wsparcie dla dużych przedsiębiorców będzie miało charakter indywidualny, a obsługa finansowa realizowana bezpośrednio przez Fundusz. Dużym przedsiębiorcom proponuje się 3 formy finansowania: pożyczki lub obligacje na okres 2 lat do 1 mld zł, pożyczki preferencyjne na okres 3 lat do 75 mln zł oraz udziały lub akcje o wartości do 1 mld zł.

Wspólnymi warunkami uzyskania wsparcia z Funduszu są prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r., niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 29 lutego 2020 r., a także posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za 2 ostatnie lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualnie program Tarczy Finansowej jest notyfikowany w Komisji Europejskiej i czeka na zaakceptowanie.


Wydaje się, że w tak trudnych czasach, jakie nastały dla gospodarki, przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form wsparcia finansowego, które powinny chociaż w pewnym stopniu zrekompensować poniesione straty ekonomiczne. Dotyczy to również osób zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP.

Czy wprowadzone przepisami propozycje wsparcia finansowego w rzeczywistości spełniać będą funkcję pomocową - pokaże czas i praktyka.Justyna Pindor, Patryk Zbroja
ZBROJA Adwokaci Law Office
https://zbrojaadwokaci.pl/zbroja---adwokaci-(eng).html#home

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.