• <
BOTA_2023

Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem ds. Międzynarodowej Organizacji Morskiej

27.04.2015 06:59 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem ds. Międzynarodowej Organizacji Morskiej

Partnerzy portalu

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation - IMO) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki.

Działalność IMO jest realizowana przez Zgromadzenie Ogólne oraz specjalistyczne Komitety i Podkomitety, w skład których wchodzą delegaci państw-stron IMO. W wyniku prac IMO powstało kilkadziesiąt konwencji międzynarodowych kompleksowo regulujących sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego.

W Polsce koordynacją spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w jej pracach zajmuje się, powołany przez Ministra Żeglugi w 1967 roku, Ośrodek ds. IMO z siedzibą przy Polskim Rejestrze Statków S.A. Jednym z zadań Ośrodka jest organizacja zebrań sekcji specjalistycznych odpowiadających Komitetom i Podkomitetom IMO.

Zadaniem sekcji jest analizowanie spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO, przygotowywanie merytorycznego stanowiska strony polskiej, opracowanie wniosków wynikających z prac IMO uchwał oraz inicjowanie lub opracowywanie propozycji strony polskiej dla organów IMO. Ponadto Kierownik Ośrodka wnioskuje do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o włączenie w skład delegacji polskiej specjalistów zaproponowanych przez Ośrodek, uczestniczących w pracach sekcji Ośrodka.

W skład sekcji specjalistycznych Ośrodka wchodzą osoby wyznaczone imiennie przez kierowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw gospodarki morskiej jako ich pełnomocnicy. Ponadto w pracach sekcji Ośrodka biorą udział eksperci zaproszeni do współpracy przez Ośrodek. Przewodniczący Sekcji jest wybierany głosami członków Sekcji. Sekretarzem Sekcji jest wyznaczony pracownik Ośrodka.

W związku z reorganizacją pracy Międzynarodowej Organizacji Morskiej, od początku 2014r. w Ośrodku ds. IMO działają następujące sekcje specjalistyczne:
LEG- Prawna,
MEPC – Ochrony Środowiska Morskiego,
SDC – Projektowania i Konstrukcji Statków,
SSE – Statkowych Systemów i Wyposażenia,
PPR – Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia,
NCSR – Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa,
HTW – Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych,
III – Implementacji Instrumentów IMO,
CCC – Przewozu Ładunków i Kontenerów.
Od maja 2015 r. powołana zostanie nowa sekcja specjalistyczna Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) stanowiąca odpowiednik Komitetu MSC, zajmującego się sprawami technicznymi związanymi z bezpieczeństwem na morzu.

Z uwagi na powyższe, dbając o ciągłe podwyższanie jakości prac podczas zebrań sekcji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ośrodek ds. IMO zapraszają zainteresowane osoby, instytucje, a także przedsiębiorstwa do współpracy w ramach działalności prowadzonych krajowych sekcji specjalistycznych. Zebrania sekcji to nie tylko możliwość zapoznania się z aktualnymi pracami IMO, ale także możliwość aktywnego udziału w tworzeniu przepisów IMO.

Instytucje i osoby pragnące uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat działalności IMO  proszone są o bezpośrednie kontaktowanie się z Ośrodkiem ds. IMO. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej IMO www.imo.org.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.