• <
nauta_2024

Zmiana lokalizacji we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę MEW a ponowne przeprowadzenie postępowania

ew

09.11.2020 11:05 Źródło: Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Zmiana lokalizacji we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę MEW a ponowne przeprowadzenie postępowania

Partnerzy portalu

Zmiana lokalizacji we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę MEW a ponowne przeprowadzenie postępowania  - GospodarkaMorska.pl
fot. Orsted

Rozwój morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich jest jednym z kluczowych elementów transformacji rynku energii w Polsce. W styczniu 2020 roku polski rząd, na wniosek Ministra Aktywów Państwowych, opublikował długo oczekiwany projekt polskiej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych [Projekt ustawy].

Projekt ustawy został udostępniony do konsultacji społecznych i po zebraniu sugestii, opublikowano w lipcu 2020 roku jego poprawioną wersję, tym razem na wniosek Ministra Klimatu. Projekt ustawy znajduje się aktualnie na etapie posiedzeń Komisji Prawniczych, które odbyły się w ostatnich tygodniach.

Jedną z głównych zmian, którą zawiera Projekt ustawy jest regulacja dotycząca sytuacji, w której wniosek o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich [Pozwolenie] wymaga zmiany lokalizacji przedsięwzięcia ze względu na przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy lokalizacja wskazana w złożonym wniosku wykracza poza obszar wskazany we właściwym planie zagospodarowania przestrzennego.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zdecydowana większość postepowań o wydanie pozwoleń została zawieszona ze względu na nieprzyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Na marginesie wskazuje się, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE, plan taki należy opracować najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Po przyjęciu planu i podjęciu zawieszonych postępowań, gdy złożony wcześniej wniosek wymaga zmiany lokalizacji, organ będzie miał obowiązek wezwać wnioskodawcę do zmiany lokalizacji przedsięwzięcia w sposób zgodny z planem, której to zmiany będzie należało dokonać w terminie 60 dni. Brak stosownej zmiany wniosku będzie skutkował zwrotem wniosku.

Należy zaznaczyć, że według proponowanych zmian, złożenie poprawionego wniosku będzie związane z obowiązkiem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do zamieszczenia ogłoszenia o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia dotyczących akwenu objętego zmianą wniosku.

Ze względu na ograniczone tereny do wykorzystania pod farmy wiatrowe na polskich obszarach morskich oraz stale zwiększająca się liczbą zainteresowanych nimi podmiotów, można przyjąć, że zainteresowanie ogłoszeniami dotyczącymi terenów objętych już wcześniej niezakończonymi postępowaniami o wydanie pozwolenia będzie ogromne.

Powyższe oznacza, że cała procedura postępowania związanego z wydaniem pozwolenia, w którym termin na składanie wniosków upłynął, ale w którym nie wydano jeszcze pozwolenia, zostanie wznowiona. Taka zmiana umożliwi składanie wniosków we wskazanej lokalizacji przez zupełnie nowych kandydatów, którzy nie byli objęci pierwotnym postepowaniem związanym ze wskazaną lokalizacją.

W odniesieniu do zaprezentowanej zmiany zawartej w projekcie ustawy, należy również zwrócić uwagę na opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia, które jest dokonywane przez stosowne organy. Wątpliwość dotyczy wniosków, które zostały już zaopiniowane, ale postępowanie o wydanie pozwolenia, którego dotyczą jeszcze nie zakończyło się wydaniem pozwolenia. Nie jest jasne, czy po zaktualizowaniu lokalizacji w złożonym wcześniej wniosku, koniecznym będzie uzyskanie nowych opinii, czy będą one jedynie uzupełniane w odniesieniu do dokonanych zmian w treści wniosku.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.