• <
escort_980x120_gif_2020

Wody Polskie kontrolują Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

ew

09.10.2020 10:21 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Wody Polskie kontrolują Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie

Partnerzy portalu

Wody Polskie kontrolują Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl
fot. wikipedia.org

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie zakończyło kontrolę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. W jej wyniku na jaw wyszło, że dla części tzw. przelewów burzowych szczecińska spółka nie posiada od czterech lat pozwolenia wodnoprawnego. Opublikowane zostały również zalecenia pokontrolne, do których przestrzegania zobowiązany będzie ZWIK. 

Podstawowy wniosek pokontrolny zobowiązuje miejską jednostkę do pisemnego, niezwłocznego  powiadamianie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o każdym wypadku wprowadzenia mieszaniny ścieków i wód opadowych z przelewów burzowych za pomocą istniejących wylotów do Odry Zachodniej – każdorazowo w terminie 3 dni od takiego zdarzenia.  -  Oczekujemy poważnego potraktowania wniosków pokontrolnych, szczególnie w czasie, kiedy jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej do której dochodzi w stolicy po awarii oczyszczalni Czajka. To niedopuszczalne, by dochodziło do zanieczyszczania Odry i ignorowania prawa w tym zakresie. Dotychczasowe działania ZWIK należy traktować jako świadome zanieczyszczanie środowiska i degradację Odry. Sprawa została zgłoszona do organów ścigania – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 

W dniu 11 września 2020 r. pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpoczęli kontrolę gospodarowania wodami w zakresie korzystania z wód oraz utrzymywania wód i urządzeń wodnych.  Wprowadzanie ścieków do wód stanowi usługę wodną i z tego względu w myśl art. 389 ust. 1 ustawy, może odbywać się jedynie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.  Jak wynika z ustaleń przedmiotowej kontroli Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie nie posiada aktualnie ważnego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków do wód, przez ww. wylot WD1.

Na podstawie ustaleń kontroli wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie do:

1. Uregulowania stanu formalno-prawnego korzystania z wód polegającego na wprowadzaniu ścieków z przelewu burzowego do wód rzeki Odry, przez wylot WD1, przy ul. Zapadłej w Szczecinie zgodnie z zapisami  art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 pkt 3 ust. 5 ustawy Prawo wodne - w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z obowiązującym stanem prawnym, 

2. Pisemnego powiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o realizacji niniejszego zarządzenia pokontrolnego tj. o podjęciu działań związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub o zaprzestaniu odprowadzania ścieków do wód rzeki Odry – w terminie do dnia 30 października 2020 r. Oczekujemy również zaprzestania odprowadzania ścieków do Odry jeżeli pozwolenie prawne nie zostanie uzyskane lub jeżeli Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie zrealizuje kompletnego wniosku o pozwolenie w ciągu kwartału. 

Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego, decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r., znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/41-1/06, upłynął 30 października 2016 r.

Z uzyskanych informacji wynika iż wyloty objęte przedmiotowym pozwoleniem będą nadal użytkowane. Mając na uwadze to, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Szczecinie przez kilka lat nie poczyniła skutecznych działań w zakresie uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego, zachodzi uzasadniona obawa co do faktycznego zamiaru oraz uzyskania takiej decyzji i to bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak, w trosce o ochronę środowiska wodnego należało poczynić wszystkie możliwe działania, aby w przyszłości nie dochodziło do tak poważnych naruszeń i opieszałości ze strony podmiotu kontrolowanego. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.