• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Spotkanie z dużymi aglomeracjami dotyczące gospodarki ściekowej 10 sierpnia 2020 r

ew

14.08.2020 09:16 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Spotkanie z dużymi aglomeracjami dotyczące gospodarki ściekowej 10 sierpnia 2020 r

Partnerzy portalu

Spotkanie z dużymi aglomeracjami dotyczące gospodarki ściekowej 10 sierpnia 2020 r - GospodarkaMorska.pl
for. MGMiŻŚ

10 sierpnia 2020 r. odbyło się drugie webinarium z aglomeracjami o RLM ≥100 000 dotyczące gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy udziale przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie otworzyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  aglomeracji o RLM ≥100 000, którzy nie mieli możliwości skorzystać z webinarium zorganizowanym w lipcowym terminie.

Celem spotkania, tak jak poprzednim razem, było przybliżenie problematyki wdrażania wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). Przedstawiono założenia dyrektywy ściekowej, sposób jej transpozycji w Polsce oraz najważniejsze problemy, na jakie napotyka jej wdrażanie. Zaprezentowano także informacje dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie prawidłowego i optymalnego wyznaczania, zmieniania i likwidowania aglomeracji oraz zasady optymalnego projektowania sieci kanalizacyjnych.

Uczestnikom spotkania przedstawiono również informację o naruszeniu przez Polskę przepisów dyrektywy ściekowej. Mimo wieloletnich wysiłków i znaczących nakładów Polska nie może wykazać pełnego wdrożenia dyrektywy ściekowej, którego termin, zgodnie z traktatem akcesyjnym, minął 31 grudnia 2005 r. Komisja Europejska wszczęła więc przeciwko Polsce postępowanie formalne w sprawie naruszenia przepisów tej dyrektywy. Postępowanie to może zakończyć się nałożeniem wysokich kar finansowych na Polskę. KE w toku dotychczasowego postępowania oceniła pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy ściekowej indywidualnie każdą aglomerację. Znaczący udział w naruszeniu mają duże aglomeracje o RLM powyżej 100 000 (51 % wszystkich RLM w Polsce). Ponad 80% z nich niewłaściwie wdraża dyrektywę, co stanowi ponad 50% RLM nie wykazujących zgodności z dyrektywą w Polsce.

Podczas spotkania podkreślono także, że konsekwencje nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy to nie tylko dotkliwa kara finansowa, ale także brak środków na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej w nowej perspektywie finansowej. Prawidłowe zaplanowanie inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym na lata 2021-2027 w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest warunkiem przyznania Polsce finansowania. Skutki finansowe mogą dotknąć nie tylko te aglomeracje, które nie są zgodne z dyrektywą Rady 91/271/EWG. Konsekwencje poniosą także regiony, w których aglomeracje oraz inwestycje są prawidłowo projektowane.

MGMiŻŚ wraz z PGW WP wskazali także najważniejsze kierunki działań, jakie mogą być podjęte przez gminy w celu pełnego i prawidłowego wdrożenia dyrektywy ściekowej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.