• <

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego - GospodarkaMorska.pl

Hubert Bierndgarski

01.08.2016 Źródło: własne

30 lipca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał zmiany do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie zadań związanych ze wspieraniem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz pomocy technicznej, pozbawia natomiast ministra właściwego do spraw rybołówstwa do upoważniania, w drodze rozporządzenia, jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jako instytucji pośredniczącej do wykonywania zadań instytucji zarządzającej w zakresie priorytetu - Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz pomocy technicznej. Ustawa określa też limity środków, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przez podmiot kontrolowany takich jak: swobodny dostęp do kontrolowanego terenu, czy odpowiednie pomieszczenia dla kontrolujących.

Zgodnie z ustawą, pomoc i pomoc techniczna pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy stanowią inaczej. Dochodzenie zwrotu wyżej wskazanych kwot wraz z odsetkami następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściwość i tryb ustalania kwoty pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy o finansach publicznych, a nie jak dotąd przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.