• <

Dyrektywa wodna tematem posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Dyrektywa wodna tematem posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE
Dyrektywa wodna tematem posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii ENVE - GospodarkaMorska.pl

sons

09.06.2020 Źródło: własne

Wczoraj (8 czerwca) odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów (ENVE). Gospodarz województwa kujawsko-pomorskiego był sprawozdawcą opinii dotyczącej ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej, wzywającej do zmiany sposobu wykorzystania zasobów naturalnych, a w szczególności wody.

- Odkąd obowiązują przepisy ramowej dyrektywy wodnej, udało nam się wspólnie wiele zdziałać na rzecz poprawy jakości wód. Woda jest integralną częścią naszego ekosystemu i musimy zrobić wszystko, żeby nie była tylko przedmiotem konsumpcji, ale miejscem do zrównoważonego funkcjonowania człowieka – podsumował marszałek Piotr Całbecki.

Podczas wystąpienia marszałek ocenił, na jakim etapie jest obecnie realizacja celów ramowej dyrektywy wodnej, wprowadzonej w 2000 roku, oraz podkreślił konieczność jej uaktualnienia. Wskazał na pojawiające się po 20 latach nowe wyzwania, z którymi należy się zmierzyć (m.in. zmiana klimatu i chemikalia) oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń wód. W związku z pandemią koronawirusa marszałek zwrócił uwagę na konieczność rozszerzenia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń epidemiologicznych dla jakości wody.

Ramowa dyrektywa wodna odnosi się do planów gospodarowania wodami z uwzględnieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany mają wpływ m.in. na kształtowanie gospodarki wodnej, przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo czy turystykę. Dyrektywa powodziowa ma na celu ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej w odniesieniu do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.

Głosowanie nad poprawkami do opinii odbędzie się dziś (9 czerwca), a głosowanie nad przyjęciem projektu opinii powinno nastąpić jutro (10 czerwca). Ostateczne przyjęcie jest zaplanowane podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów 1-2 lipca.

Jak działa Europejski Komitet Regionów?

Europejski Komitet Regionów (KR) reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na regiony i miasta. Jako zgromadzenie polityczne, składa się z 350 członków i 350 zastępców ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. KR przyjmuje zalecenia dotyczące projektów aktów prawnych UE i proponuje także nowe strategie polityczne w oparciu o lokalne i regionalne doświadczenia i wiedzę fachową. Może również zaproponować nowe przepisy i umieścić nowe punkty w programie działań UE.

W sprawach istotnych z punktu widzenia miast i regionów oraz w odniesieniu do komunikatów Komisji Europejskiej, europejski Komitet Regionów spośród swoich członków mianuje sprawozdawcę, którego zadaniem jest stworzenie opinii w dziedzinach, które mają wpływ na lokalnym i regionalnym poziomie, w tym m.in. w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, młodzieży, szkoleń zawodowych, kultury i sportu, środowiska, energii i zmiany klimatu, transportu, sieci transeuropejskich i zdrowia publicznego.

 

Rolą sprawozdawcy na początkowym etapie tworzenia opinii jest organizacja konsultacji z interesariuszami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy sprawozdawcą a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych oraz biura lokalne i regionalne. Podczas konsultacji, zainteresowane strony omawiają swoje stanowisko ze sprawozdawcą, który decyduje o ich uwzględnieniu w projekcie opinii. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 55,97 $ baryłka  2,23% 16:56
 Cyna 21495,00 $ tona 0,92% 15 sty
 Cynk 2698,00 $ tona -0,66% 15 sty
 Aluminium 2000,00 $ tona -0,50% 15 sty
 Pallad 2377,75 $ uncja  0,03% 16:56
 Platyna 1086,50 $ uncja  -0,63% 16:56
 Srebro 25,25 $ uncja  0,96% 16:56
 Złoto 1838,55 $ uncja  0,10% 16:56

Dziękujemy za wysłane grafiki.