• <
urząd_morski_gdynia_2021

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

13.06.2016 19:39 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - GospodarkaMorska.pl

7 czerwca 2016 r. zakończyły się konsultacje publiczne w przedmiocie projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Projekt”). Istotą Projektu jest ograniczenie narastającej liczby oszustw podatkowych oraz trudności w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających z wzrastającej liczby rokrocznie przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Projekt ma na celu także implementację do polskiego porządku prawnego pakietu unijnych regulacji wymierzonych w proceder unikania opodatkowania, obejmującego m. in.: (i) Dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, (ii) Dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania oraz (iii) będącą obecnie w trakcie prac legislacyjnych dyrektywę Rady zmieniającą Dyrektywę Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.

Wśród istotnych regulacji Projektu wyróżnić należy przede wszystkim przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych o dochodach osób fizycznych, obowiązków w zakresie wymiany uzyskiwanych od instytucji finansowych informacji o rachunkach bankowych oraz mechanizmów automatycznej wymiany informacji w zakresie wydawanych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych oraz decyzji dotyczących cen transakcyjnych.

Automatyczna wymiana danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych


W zakresie przepisów zmierzających do automatycznej wymiany danych dotyczących podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, Projekt zakłada przewidziane dotychczas w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („CitU”) regulacje dotyczące raportowania CbC (ang. Country – by – Country Reporting), nakładające na podmioty spełniające kryteria uznania ich za jednostki dominujące obowiązek w zakresie przekazywania organom podatkowym tzw. „informacji o grupie podmiotów” („Informacja”), zawierających dane identyfikacyjne podmiotów z grupy kapitałowej, informacje o przedmiocie działalności każdego z nich, danych dotyczących uzyskiwanych przez nie przychodów, osiąganych zysków i odnotowywanych strat, informacje dotyczące wysokości należnego i zapłaconego podatku, dane dotyczące kapitału podstawowego i aktywów rzeczowych oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a nadto – liczby pracowników. Informacja powinna być także wzbogacona o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Automatyczna wymiana informacji w zakresie wydawanych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz decyzji w przedmiocie cen transakcyjnych

Przepisy Projektu przewidują także postanowienia, w świetle których polskie organy podatkowe będą przekazywać właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej stosowne informacje o wydawanych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego (w zakresie w jakim dotyczyć będą one aspektów transgranicznych), za wyjątkiem interpretacji indywidualnych dotyczących osób fizycznych. W myśl Projektu, zgodnie z powyższą zasadą udostępniane będą także decyzje wydawane w sprawach cen transakcyjnych. Co istotne, zakres przekazywanych danych obejmować będzie m. in.: informacje umożliwiające identyfikację podatnika, wartość poszczególnej transakcji lub wielu transakcji dokonywanych przez podatnika i będących przedmiotem wydanej interpretacji lub decyzji w sprawie cen transakcyjnych, informacje dotyczące wydanej interpretacji (obejmującą m. in. streszczenie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego) lub decyzji w sprawie cen transakcyjnych (obejmująca określenie rodzaju lub przedmiotu transakcji a także przyjętych metod szacowania ceny transakcyjnej ze wskazaniem ustalonego algorytmu jej obliczenia) oraz informacji odnośnie źródła przekazywanych informacji.

Zakres wymienianych informacji o interpretacjach indywidualnych lub decyzjach w sprawie cen transakcyjnych


Istotnym jest także objęty Projektem zakres czasowy informacji w sprawie interpretacji indywidualnych lub decyzji w sprawie ustalania cen transakcyjnych („Dane”). Mianowicie, przekazywaniu w ramach automatycznej wymiany informacji podatkowych podlegać będą Dane wydane począwszy od 2012 r. z tym zastrzeżeniem, że Dane za okres 2012 – 2016 przekazywane będą do 31 grudnia 2017 r., o ile obowiązywały na dzień 1 stycznia 2014 r. Z kolei Dane wydane po 1 stycznia 2017 r. przekazywane będą na bieżąco.

Co istotne, część Danych przekazywana będzie także Komisji Europejskiej, celem dokonywania przez nią monitoringu i oceny skuteczności wdrożonych mocą Projektu regulacji w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.