• <

Wody Polskie walczą z suszą

ew/Wody Polskie

02.06.2020 06:48 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Wody Polskie walczą z suszą - GospodarkaMorska.pl

Walka z suszą to jedno z najważniejszych zadań z jakim mierzy się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wiele wskazuje na to, że przed nami bardzo suche lato. To efekt łagodniej zimy, bezdeszczowej wiosny, ale i niedostateczne dofinansowanie działań inwestycyjnych  w zakresie retencji  i przeciwdziałania suszy. Wody Polskie stawiają sobie za zadanie przywrócenie funkcjonalności takich obiektów jak zastawki, jazy czy przepusty. Na terenie Gryfic realizowany jest jeden z pionierskich programów inwestycyjnych. Na czym będzie on polegać?

Retencja korytowa przywróci funkcje nawadniające systemów melioracyjnych

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych realizowany przez Wody Polskie stawia sobie za zadanie restaurację obiektów melioracyjnych tak, by przywrócić ich właściwą funkcję – odwadniania kiedy jest to potrzebne i nawadniania, kiedy sytuacja hydrologiczna przynosi zagrożenie suszą. Pilotaż wdrażany w województwie zachodniopomorskim pozwoli na nawodnienie ok. 2 300 ha gruntów rolnych, przy nakładzie ok. 10 mln złotych. W ciągu trzech lat program zostanie zrealizowany w całej Polsce. - Naszym głównym celem jest ograniczenie skutków suszy przez wzmocnienie retencji korytowej rzek, kanałów i rowów, w tym budowę i odbudowę systemu jazów, zastawek, przepusto-zastawek. Spiętrzona woda w rzekach i kanałach będzie zatrzymywana w rowach melioracyjnych, nawadniając użytkowane grunty rolne w zlewniach obu rzek. Ustalony i skoordynowany harmonogram piętrzeń na rzekach i kanałach pozwoli dostosować potrzeby retencji wód do charakteru prowadzonej gospodarki rolnej na danym terenie – tłumaczy Zbigniew Gliźniewicz, dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach.

- Programem kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych w zlewni Regi i Dziwny objęto 20 rzek i 53 kanały, które obrazuje poniższa mapa. Przewidujemy budowę i odbudowę 146 szt. jazów, zastawek, stopni. NA ciekach szczególnie istotnych pod względem zachowania ciągłości morfologicznej planujemy budowę urządzeń zapewniających migracje organizmów.   – dodaje dyrektor Gliźniewicz.

Retencja korytowa to sposób na walkę z suszą!

Wszystkie działania Wód Polskich konsultowane są ze środowiskiem rolniczym. Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych prowadzony przez Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gryficach, przewiduje uzyskanie przez wszystkich niezbędnych decyzji, w tym środowiskowych, lokalizacyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwalających na piętrzenie wody w ciekach i kanałach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i jednocześnie stawiających do dyspozycji rolnictwu zasobów wodnych niezbędnych do produkcji rolnej.

- W ramach gryfickiego pilotażu zamierzamy osiągnąć retencję korytową na rzece Gardominka, stanowiącej dopływ rzeki Regi, jednocześnie  tworząc sekwencje bystrze-ploso, i rozwinąć meandrowanie rzeki. Do tego wprowadzimy strefy buforowe i przybrzeżne z nasadzeniem trzciną. Pasy roślinności pomogą tu w redukcji związków biogennych spływających z pól do zlewni – mówi dyrektor Gliźniewicz.
„Retencja to nasz priorytet”

W naszym regionie działania związane z retencją korytową mają miejsce na terenie czterech zarządów zlewni: w Gryficach,  Stargardzie, Koszalinie i Szczecinie. Jednocześnie Wody Polskie podejmują również kolejne działania podejmując rozmowy z samorządowcami i zachęcając do wdrażania programów, które będą promować oszczędzanie wody, wykorzystywanie deszczówki czy sianie łąk kwietnych. – Retencja to nasz priorytet.  Rzeki, które najszerzej zostały objęte pracami w naszym regionie to Rega oraz Ina.   W ramach projektu Life+ „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”  udało nam się przeprowadzić budowę 23 przepławek umożliwiających migracje ryb i innych organizmów w obrębie w obrębie istniejących jazów. Dokonano także inwentaryzacji biologicznej i przyrodniczej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wstrzymywać wodę w kilku miejscach w korycie rzeki jednocześnie, a to skutkuje tym, że przez sieć kanałów woda zasila tereny w pobliżu rzeki przez sieć rowów i mniejszych kanałów – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

– Podniesienie wody na jednym jazie na Inie nawet o 40-50 centymetrów powoduje, że po zamknięciu kilku kolejnych zastawek mamy od razu nawet kilkaset hektarów obszaru niezagrożonego odwodnieniem w wypadku suszy meteorologicznej. W takich miejscach, jak okolice Gryfic i Stargardu oraz w pasie nadmorskim, zabezpieczamy rolników, nawadniając tereny równinne, których na Pomorzu Zachodnim jest dużo – dodaje dyrektor Duklanowski.

Kilka dni temu na jazie Lipka nieopodal Stargardu, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Zastępcy Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marka Duklanowskiego. Tematem była właśnie retencja korytowa, inwestycje Wód Polskich w przywrócenie funkcjonalności urządzeń hydrotechnicznych. Mowa była także o tym, jak ważne dla rolników w czasie suszy jest piętrzenie wody w takich miejscach jak właśnie jaz w miejscowości Lipka.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.