• <

Komisja Europejska przyznaje status PCI projektowi składowania CO2, opracowanemu przez konsorcjum CCS Baltic

rk

17.05.2024 11:57 Źródło: CCS Baltic, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Komisja Europejska przyznaje status PCI projektowi składowania CO2, opracowanemu przez konsorcjum CCS Baltic

Partnerzy portalu

Fot. CCS Baltic

Komisja Europejska przyznała status Projektu Wspólnego Zainteresowania (Projects of Common Interest, PCI) koncepcji wychwytywania i transportu dwutlenku węgla na Litwie i Łotwie, opracowanemu przez konsorcjum CCS Baltic, składające się z Akmenės cementas, KN Energies, Larvik Shipping, Mitsui O.S.K. Lines i SCHWENK Latvija SIA. Zapewni to dofinansowanie przedsięwzięcia, które ma zapewnić dekarbonizację transportu i przemysłu w regionie Morza Batyckiego.

Przyznanie statusu oznacza, że projekt jest uznawany za kluczowy transgraniczny projekt infrastrukturalny, który znacząco przyczyni się do realizacji polityki energetycznej i celów klimatycznych Unii Europejskiej (UE). W tej rundzie przyznawania dotacji znajduje się tylko 14 projektów infrastrukturalnych, dotyczących emisji CO2 jako PCI lub projektów wzajemnego zainteresowania (Project of Mutual Interest, PMI), które dotyczą kluczowych projektów między krajami i podmiotami z UE jak spoza niej. Projekty PCI i PMI mogą korzystać z szeregu korzyści, w tym kwalifikować się do wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Konsorcjum ma nadzieję, że łańcuch wartości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture and storage, CCS), stworzony w ramach projektu będzie szeroko stosowany w regionie i przyczyni się do rozwiązania kwestii klimatycznych na większą skalę. Obecnie na Litwie, Łotwie i w Polsce podziemne składowanie CO2 jest zabronione, dlatego CCS może stać się ważną opcją dla firm w tych krajach stojących przed wyzwaniami związanymi z osiągnięciem celów dekarbonizacji przemysłu oraz transportu wyłącznie poprzez optymalizację procesów.


- Obszar ten jest szczególnie istotny w sektorach, w których szybkie przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii jest trudne, na przykład w naszej branży, produkcji cementu. Co więcej, CCS jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które mogą znacząco przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu cementowego - przekazał dyrektor generalny Akmenės cementas, Artūras Zaremba.

- Projekt uruchomiony przez CCS Baltic jest pierwszym tego rodzaju w regionie Morza Bałtyckiego. WReszta Europy poczyniła już postępy w badaniu perspektyw wychwytywania dwutlenku węgla jako realnej opcji dekarbonizacji. Współpracując z partnerami w ramach konsorcjum CCS Baltic, zobowiązujemy się do stworzenia zrównoważonego łańcucha wartości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, przyczyniając się do realizacji celów energetycznych i klimatycznych UE. Inicjatywa ta odzwierciedla również zaangażowanie KN na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości - powiedział dyrektor generalny KN Energies, Darius Šilenskis.

- Larvik Shipping ma zaszczyt być częścią konsorcjum CCS Baltic. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu w bezpiecznym i niezawodnym transporcie skroplonego CO2 statkami w ciągu ostatnich 35 lat naszej działalności, z niecierpliwością czekamy na wniesienie naszego doświadczenia w tym sektorze, aby przynieść korzyści projektowi w całym regionie - zaznaczył dyrektor zarządzający Larvik Shipping, Espea Tollevik.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasze ciągłe działania zostały ocenione w formie grantu PCI. My, jako firma żeglugowa i łącznik łańcucha wartości CCS, poświęcimy się oferowaniu elastycznych i zrównoważonych rozwiązań, aby projekt mógł odegrać ważną rolę w dekarbonizacji obszaru bałtyckiego, jak i szerzej w Europie - skomentował dyrektor wykonawczy Mitsui O.S.K. Lines, Suryan Wirya-Simunovic.

- Wychwytywanie dwutlenku węgla jest jednocześnie jednym z kluczowych zadań naszej branży na następną dekadę, głównym wyzwaniem technicznym i warunkiem wstępnym zrównoważonego rozwoju, a ostatecznie konkurencyjności zakładów przemysłowych intensywnie wykorzystujących gazy cieplarniane, takich jak nasz. Aby umożliwić zarówno przetwarzanie, jak i składowanie CO2, który, miejmy nadzieję, wkrótce zostanie poddany sekwestracji, musimy współpracować z odpowiednimi doświadczonymi podmiotami branżowymi, które wiedzą, jak obsługiwać i dostarczać ten gaz cieplarniany w dużych ilościach. Dlatego też jesteśmy częścią Konsorcjum CCS Baltic, które dąży do stworzenia odpowiedniej infrastruktury i zapewnienia możliwości trwałego składowania CO2 wychwyconego w krajach bałtyckich na morzu lub dostarczenia go do centrów przetwarzania - przekazał od prezes Schwenk Northern Europe, Reinhold Schneider.

Konsorcjum CCS Baltic zostało utworzone w 2022 roku w celu stworzenia łańcucha wartości CCS na Litwie i Łotwie, który obejmowałby wychwytywanie CO2 wytwarzanego w sektorze przemysłowym oraz transporcie lądowym i morskim do miejsc stałego składowania. W ramach projektu zakończono wiele prac, takich jak analizy, studia wykonalności i wnioski o dotację, a rozpoczęcie działalności zaplanowano na 2030 rok. Zapewnienie dotacja w ramach PCI ma przyspieszyć przyszłe działania na rzecz materializacji projektu.

PCI to projekty infrastruktury energetycznej będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, niezbędne do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I i figurujący na liście unijnej. Projekty PCI to kluczowe projekty dotyczące infrastruktury, które mają na celu dokończenie budowy europejskiego wewnętrznego rynku energii i pomoc w osiągnięciu unijnych celów polityki energetycznej i klimatycznej. PMI to z kolei projekty promowane przez UE we współpracy z państwami trzecimi, jakie znajdujące się na unijnej liście.

Obie kategorie projektów mogą korzystać z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in.:

- przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych (termin trzech i pół roku);
- wsparcia jednego właściwego organu krajowego, który będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenia i decyzje, rozpatrywania przez organy regulacyjne podziału kosztów transgranicznych w zależności od korzyści netto dla poszczególnych Państw Członkowskich;
- możliwości uzyskania transgranicznej alokacji kosztów oraz zachęt regulacyjnych;
- możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, CEF) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

Budżet instrumentu „Łącząc Europę”, przeznaczony na dofinansowanie prac projektowych i budowlanych infrastruktury energetycznej w latach 2021–2027 w formie bezzwrotnych dotacji wynosi około 5,8 mld euro.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.