• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

IV Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

04.11.2015 06:09 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska IV Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów

Partnerzy portalu

IV Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów - GospodarkaMorska.pl

22. października w Warszawie odbyło się IV Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów. Forum otworzyli i przewodniczyli dr Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju oraz prof. Alina Maciejewska – przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych.  IV Forum poświęcone było ocenie realizacji postanowień przyjętych na III Forum oraz analizie kształcenia w zawodzie geodety w szkołach ponadgimnazjalnych.

Prof. Maciejewska stwierdziła, że uczelnie wykonały krok do przodu w celu dostosowania programów kształcenia do wymogów rynku. Niektóre z nich zaoferowały nowe specjalności, inne wykonały korekty programów i nawiązały współpracę z przedsiębiorcami. Inicjatywy podejmowane przez wyższe uczelnie w zakresie praktyk i staży przedstawił dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Radosław Wiśniewski. W ramach praktyk i staży uzyskiwane są dodatkowe efekty kształcenia, nieujęte w programach kształcenia.

Prof. Wiśniewski zwrócił uwagę, że realizacja staży i praktyk jest dużym wyzwaniem dla uczelni, w wielu sytuacjach obarczonym również ryzykiem zwrotu otrzymanych środków, w przypadku niespełnienia jednego z kluczowych kryteriów programu. Dodatkowo brak jest w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) programu dotyczącego praktyk dla geodetów i kartografów.  Następnie przedstawicielka firmy BioStat zaprezentowała wstępne wyniki analizy rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii.

Z analizy wynika, że zarówno oczekiwania pracodawców względem absolwentów, jak i absolwentów względem pracodawców rozmijają się. Pracodawcy negatywnie oceniają kreatywność i wykorzystanie wiedzy w praktyce przez absolwentów. Absolwenci mają „za złe” pracodawcom niskie wynagrodzenia i umowy cywilno-prawne. Jednocześnie podkreślają, że pracodawcy niechętnie dzielą się wiedzą ze studentami w trakcie praktyk. Ostatnia część forum poświęcona była kształceniu techników geodetów. W dyskusji zwrócono uwagę na „nadprodukcję” geodetów, jako główną przyczynę nienajlepszej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie zwrócono uwagę że bezrobocie w zawodzie geodety i kartografa zaczęło nieznacznie spadać. Dzięki pozyskanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii środkom na realizację dużych projektów unijnych, sytuacja powinna być stabilna do roku 2020.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.