• <

Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarowanie wodami na Radzie Ministrów

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarowanie wodami na Radzie Ministrów
Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarowanie wodami na Radzie Ministrów - GospodarkaMorska.pl
20.10.2016 Źródło: własne

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i Pregoły oraz plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły i Ücker zostały przyjęte przez Radę Ministrów 18 października 2016 r.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, Wisły i Pregoły

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są dokumentami planistycznymi mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenach zagrożonych. Podstawowym elementem planów zarządzania ryzykiem powodziowym są działania służące osiągnięciu wyznaczonych celów, jakie podejmuje się dla ograniczenia ryzyka powodziowego.

W ramach PZRP przewidziana jest w szczególności budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, zwiększenie przepustowości rzek na odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzają zagrożenie w wyniku naturalnych i sztucznych zatorów oraz zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych ochrony powodziowej. Ponadto obejmują one również wdrożenie systemu informatycznego ostrzegającego przed powodzią, a także zintegrowaną politykę informacyjną i edukacyjną w tym obszarze.

Łączna wartość przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym inwestycji dla całego kraju sięgnęła ok. 11,645 mld zł. Inwestycje są zaplanowane do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r.

Powódź w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest jedną z głównych klęsk żywiołowych, powodujących znaczne straty społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe. Występuje praktycznie w każdym regionie Polski. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego realizowane jest poprzez zintegrowaną politykę w tym zakresie, wynikającą z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i Dyrektywy Powodziowej.

Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Niemna, Łaby, Świeżej, Jarft, Pregoły, Ücker

Zarządzanie  zasobami wodnymi w Polsce, w tym poprawa jakości wód odbywa się poprzez dokumenty planistyczne, którymi są: aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i aktualizacja programu wodno-środkowego kraju (aPWŚK). Koszt realizacji działań służących utrzymaniu dobrego stanu wód lub poprawie stanu wód, zaplanowanych do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r. w aPWŚK, oszacowano na ok. 27 mld zł.

Przyjęte przez Radę Ministrów aPGW zawierają m.in. zaktualizowaną listę inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na stan wód w Polsce oraz cele środowiskowe dla części wód i obszarów chronionych, które powinniśmy osiągnąć.

Przyjęcie aPGW przez Radę Ministrów pozwoli na uruchomienie środków finansowych przewidzianych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności UE na lata 2014-2020, które obejmują m.in. realizację działań związanych z gospodarką wodną/wodno-ściekową. Dokumenty te mają również znaczenie dla realizacji projektów związanych z gospodarką wodną oraz żeglugą śródlądową.

Zarządzanie zasobami wodnymi służy przede wszystkim planowaniu i koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, poprawę stanu zasobów wodnych oraz redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi.
 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.