• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Z KPO zostaną przekazane środki na rozwój transportu intermodalnego w Polsce

rk

17.05.2024 10:03 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Komisja Europejska
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Z KPO zostaną przekazane środki na rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Partnerzy portalu

suwnica kolejowa
GospodarkaMorska.pl

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - komponent E, Inwestycja: E2.1.3. Celem konkursu jest wybór projektów obejmujących transport intermodalny - terminale drogowo-kolejowe zlokalizowane na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i zakup 200 sztuk taboru do przewozów intermodalnych. Łączna kwota na te inwestycje to prawie 781,6 mln zł.

Zgłaszane w ramach tego naboru projekty powinny obejmować:

- budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych,
- zakup lub modernizację urządzeń do obsługi terminali intermodalnych,
- nabycie lub udoskonalenie i wdrożenie systemów informatycznych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym,
- zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego,
- nabycie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego do wykonywania transportu intermodalnego.

W ramach naboru jest ponadto dopuszczalna realizacja projektów integrujących ww. typy inwestycji.

Wnioski, w terminie od 16 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r., mogą składać:

- Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego,
- Przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, którzy wykonują lub będą wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego,
- Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pytania dotyczące procedury wyboru inwestycji i składania wniosków można przesyłać drogą mailową: [email protected] oraz pisemnie do 28 czerwca 2024 r.

Priorytety rozwoju TEN-T:

- zapewnienie większej dostępności we wszystkich regionach Unii;
- zapewnienie integracji poszczególnych rodzajów transportu;
- usunięcie brakujących ogniw i wąskich gardeł, w tym na odcinkach transgranicznych;
- promowanie efektywnego wykorzystywania infrastruktury transportowej;
- usunięcie barier administracyjnych i technicznych, w szczególności barier utrudniających interoperacyjność sieci i konkurencję;
- polepszenie lub utrzymanie jakości infrastruktury dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu i jej odporności na klimat oraz, w stosownych przypadkach, na klęski żywiołowe i katastrofy;
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
- propagowanie stosowania alternatywnych – w szczególności bezemisyjnych lub niskoemisyjnych – źródeł energii i układów napędowych;
- zmniejszenie narażenia obszarów miejskich na ujemny wpływ przebiegającego przez nie transportu kolejowego i drogowego.

Istotnymi punktami Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T są Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, co ma pozytywnie wpłynąć na synergię między rozwojem terminali w portach morskich oraz kolejowych. Gdy w 2011 roku Komisja Europejska zaproponowała utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, plan zakładał utworzenie do 2050 r. pełne zintegrowanie systemów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, a do 2020 r. połączenie systemów informacji, zarządzania i płatności wykorzystywanych w przewozie towarów i osób w Europie. Przewidywano m.in. przeniesienie do 2030 r. 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 r. 50% tego typu transportu, ponadto ukończenie do 2050 r. szybkiej europejskiej sieci kolejowe i połączenie do tego czasu wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową oraz zapewnienie dobrych połączeń dla portów morskich z kolejowym transportem towarów i systemem wodnego transportu śródlądowego.

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg wniosków i przeglądów ustawodawczych w dziedzinie dekarbonizacji transportu zgodnie z celem Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wśród tych wniosków znalazły się przegląd systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS, obejmujący transport lotniczy i morski, zmiany rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych w celu torowania drogi do większej mobilności zeroemisyjnej w Europie oraz przeglądu norm emisji CO2 wraz opracowaniem bardziej rygorystycznych, dopuszczalnych wartości emisji i stopniowego wycofania do 2035 r. samochodów wyposażonych w silnik spalinowy, promując przy tym pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.