• <
attis_konferecnja_2024
nauta_2024
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – „permissible delay”

Art. VIII (3) formularza SAJ – definiuje „permissible delay” (dopuszczalne opóźnienia) jako okoliczności mające charakter „siły wyższej” („force majeure”; określone w Art. VIII (1)) oraz „inne opóźnienia” („other delays”), charakter których, zgodnie z warunkami kontraktu, pozwala na przesunięcie terminu dostawy („Delivery Date”) statku.tzw. „dostawach armatorskich”

26.02.2024, 10:07
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – prawo do potrącenia należności z „hire”

W praktyce czarterowej, przy wysokiej złożoności faktycznej i prawnej relacji pomiędzy armatorem i czarterującym, kwestia sprawnego rozliczenia wzajemnych należności staje się często sprawą kluczową. Obok klasycznych „prostych” zasad wyjściowych – obowiązku, zgodnego z umową, zapłaty „hire” (opłaty czarterowej) przez czarterujących oraz prawa do zaprzestania realizacji tego obowiązku, czasowego (w okresie „off-hire”) i stałego po rozwiązaniu umowy, istnieje cała skala sytuacji „pośrednich”.

16.02.2024, 10:47
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – zakończenie okresu ładowania

Okres ładowania („laytime”) jest ustalonym (umownie lub zwyczajowo) okresem, będącym w wyłącznej dyspozycji frachtującego (czarterującego), przeznaczonym do przeprowadzenia operacji za/wyładunkowych towaru objętego daną umową czarteru.

07.02.2024, 12:56
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Hague-Visby Rules – Paramount Clause

Obok obowiązywania Reguł Hasko-Visbijskich 1924/1968/1979 z mocy prawa (na podstawie ratyfikacji przez dane państwo Konwencji Brukselskiej z 1924 z ewentualnymi zmianami 1968/1979 - o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, lub na podstawie inkorporacji Reguł do danego systemu prawnego na podstawie ustaw krajowych – np. COGSA 1971/MSA 1981 w prawie angielskim), Reguły mogą zostać inkorporowane do danej umowy przewozu (contract of affreightment) w drodze odrębnej, umownej klauzuli.

29.01.2024, 10:50
Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas

Rząd Federalny Australii odrzuca plany budowy terminalu energii odnawialnej

Plany rozwoju infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej w miejscowości Hastings (stan Wiktoria) w Australii stanęły pod znakiem zapytania po tym, jak rząd federalny wykluczył możliwość budowy terminalu energii odnawialnej w porcie w Hastings. Powodem decyzji miało być stwarzanie „wyraźnie niedopuszczalnego” wpływu na lokalne środowiska.

18.01.2024, 13:15
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – amerykańska klauzula jurysdykcyjna (Część I)

Większość formularzy przewoźników liniowych w ogólnych warunkach przewozowych (konosamentowej umowy frachtowej – to jest umowy przewozu opartej na wystawionym konosamencie) zawiera specyficzny zapis związany z prawem i jurysdykcją. O ile za podstawowe prawo i jurysdykcję przyjmuje się albo prawo (i jurysdykcję) angielską (np. MAERSK – B/L Terms and Condition, Art. 26) lub inną, właściwą dla specyfiki danej linii (np. prawo chińskie w COSCO B/L Terms and Conditions – Art. 27; prawo francuskie CMA-CMG B/L Terms and Conditions – Art

17.01.2024, 12:42
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Wypowiedzenie umowy w świetle prawa angielskiego. Część II

W części I Wypowiedzenie umowy w świetle prawa angielskiego rozpoczęliśmy omawianie orzeczenia w sprawie „Lombard North Central Plc v European Skyjets Ltd.” [2022] EWHC 728 (Q.B). Orzeczenie, odnosi się do warunków wypowiadania umów („contractual termination”) w świetle prawa angielskiego.

08.01.2024, 10:29
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – klauzule zwalniające z odpowiedzialności z tytułu „misdelivery”

W 1909, precedens „Chartered Bank of India Australia and China v British India Steam Navigation Co” [1909] AC 369 (PC), opowiedział się za możliwością umownego wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika z tytułu zawinionego wydania ładunku bez konosamentu (to jest naruszenie przez przewoźnika konosamentowej umowy frachtowej, które to naruszenie miało charakter „fundamental breach of the contract”).

29.12.2023, 11:44
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa kupna-sprzedaży statku („MOA”) – wybrane zagadnienia w świetle prawa angielskiego (Część II)

W pierwszej części naszego opracowania Umowa kupna-sprzedaży statku („MOA”) – wybrane zagadnienia w świetle prawa angielskiego (Część I) podjęliśmy próbę omówienia wybranych zagadnień prawnych, związanych z transakcjami sprzedaży statku używanego („second-hand”) w świetle prawa angielskiego. Transakcje te opisane są zazwyczaj na uznanych międzynarodowych formularzach typu „NSF” z 1993 lub 2012, „Nipponsale” „SSF” czy „SHIPSALE form”.

20.12.2023, 21:15
Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas

Stan Nowy Jork uruchamia czwarty przetarg na morską energetykę wiatrową

Urząd ds. Badań i Rozwoju Energii stanu Nowy Jork [dalej: Nyserda] uruchomił czwarty przetarg na morską energetykę wiatrową. Przetarg jest w istocie następstwem odrzucenia przez państwo petycji w sprawie obniżek cen, w wyniku czego inwestycje mające wytwarzać ponad 13 gigawatów znalazły się w zawieszeniu. Ostateczny termin na składanie ewentualnych oferty mija 25 stycznia 2024 roku, natomiast ogłoszenie wyników ma nastąpić w lutym 2024 roku.

18.12.2023, 14:10
SIARK_PORT_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.