• <
smartre_2023
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – wniesienie uwag („zabrudzenie”) konosamentu

Konosament, jako dokument przewozowy, spełnia niezwykle istotną rolę, między innymi, w ewidencjonowaniu i dokumentacyjnym potwierdzaniu wszelkich danych ładunkowych, towaru, który jest przedmiotem przewozu a szerzej transakcji handlowych w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

03.02.2023, 15:46
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – umowne wyłączenie obowiązku wydania ładunku na podstawie konosamentu

Strony konosamentowej umowy frachtowej (tj. umowy przewozu ładunku morzem na podstawie konosamentu), przewoźnik i frachtujący/legitymowany posiadacz konosamentu, podejmują czasem próbę wprowadzenia do warunków konosamentowych, postanowienia, zgodnie z którym, przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet w przypadku wydania ładunku bez konosamentu. Czy tego typu postanowienia umowne są skuteczne prawnie w świetle prawa angielskiego?

29.01.2023, 23:58
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – kwit sternika („Mate’s receipt”)

Wydanie czy przekazanie ładunku przez frachtującego („shipper”) przewoźnikowi („carrier”) do przewozu w ramach konosamentowej umowy frachtowej (umowy o przewóz ładunku na podstawie konosamentu), często poprzedzone jest wydaniem przez przewoźnika specyficznego dokumentu przewozowego zwanego „kwitem sternika” („mate’s receipt”).

18.01.2023, 23:55
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Umowa o budowę statku – zmiany do umowy („Modifications”) Część I

Po zawarciu umowy cena kontraktowa statku może ulec zmianie, zasadniczo na skutek dwóch typów okoliczności kontraktowych: potrącenia z tytułu kar umownych („Liquidated damages”) oraz zmian w zakresie objętym przedmiotem umowy o budowę statku (a w szczególności w „Specification”, („Modifications and Changes”).

09.01.2023, 23:55
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – hire (opłata czarterowa)

W ramach podstawowych obowiązków umowy czarteru na czas („time charterparty”) armator („owner”) zobowiązuje się oddać czarterującemu („charterer”) do dysponowania statek na oznaczony czas a czarterujący do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie ze statku w formie opłaty czarterowej („hire”).

28.12.2022, 12:52
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – załadunek. Wybrane zagadnienia (Część I)

W systemie common law podkreśla się wyraźnie, iż operacja za/wyładunkowa jest „joint operation between shipper or charterer and the shipowner’’ (za Scrutton).

19.12.2022, 06:17
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament bezpośredni/multimodalny – spedytor (relacje prawne)

Samo pojęcie „konosament bezpośredni” („through bill of lading”) jest pojęciem równie często używanym, co wysoce nieprecyzyjnym i wysoce dowolnie definiowanym.

11.12.2022, 23:59
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – wydanie ładunku bez konosamentu „The Sienna” [2022]

28.04.2022, Sędzia Moulder (High Court of Justice, OBD) wydał orzeczenie w sprawie „Unicredit Bank A.G. v Euronav N.N.” [2022] EWHC 957 (Comm).

04.12.2022, 15:55
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Umowa o budowę statku – jednostki do budowy i obsługi Morskich Farm Wiatrowych

W odróżnieniu od budowy konwencjonalnych jednostek (masowce, tankowce itp.) budowa jednostek specjalistycznych (na przykład do budowy i wsparcia morskich farm wiatrowych – „offshore constructions” itp.) wymaga również często odmiennego podejścia do procesu budowy i zmian, które strony zamierzają wprowadzić do specyfikacji kontraktowej w trakcie realizacji budowy. Już na etapie przygotowania umowy o budowę statku strony napotykają pierwsze trudności.

25.11.2022, 12:15
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Sądownictwo polubowne (arbitraż) i prawo morskie w Chinach

Nasz ostatni artykuł Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów angielskich w Chinach wywołał żywą dyskusję i szereg pytań związanych z systemem prawnym w Chinach.

25.11.2022, 09:54
SIARK_PORT_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.