• <

Klauzule umowne dotyczące zgody jednej ze stron umowy

ew

07.12.2020 13:15 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Klauzule umowne dotyczące zgody jednej ze stron umowy

Partnerzy portalu

Klauzule umowne dotyczące zgody jednej ze stron umowy - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

W obrocie gospodarczym wiele rodzajów umów, w szczególności takich jak umowy najmu, umowy dostawy lub umowy na świadczenie usług, zawierają postanowienia zezwalające jednej stronie na zmianę stosunku umownego za zgodą drugiej strony. W odniesieniu do umów zawieranych przez podmioty mające siedziby w różnych jurysdykcjach, warto odnieść się do wskazówek angielskiego sądu, dotyczących stosowania takich postanowień i sposobu oceny zasadności decyzji o odmowie zgody.

W jednym ze swoich wyroków, sąd angielski wskazał, że postanowienia dotyczące zgody umownej nie mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie w celu wymuszenia istotnej zmiany praw przysługujących jednej ze stron. Zasady te mają zastosowanie w szczególności do długoterminowych umów.

Interesującą kwestią jest fakt, iż zdecydowana większość przypadków uwzględniających postanowienia dotyczące zgody na zmianę stosunku prawnego, to spory między wynajmującym a najemcą. Przykładem może być sytuacja, gdy właściciel odmawia zgody na cesję lub podnajem. Warto mieć na uwadze, że sądy angielskie są niespójne w kwestii uznania zasadności decyzji właściciela o odmowie zgody jako kwestii faktycznej czy prawnej, to znaczy czy zasadność należy oceniać w odniesieniu do warunków umowy między stronami, czy też zgodnie z jakimś obiektywnym standardem racjonalności.

Sądy bardzo często ostrzegają przed zastąpieniem wyrokiem decyzji jednej ze stron umowy. Ustalając zakres uprawnień decydenta umownego koniecznym jest interpretowanie konkretnego postanowienia w kontekście umowy jako całości, tak aby określić do czego decydent jest uprawniony. Istotne jest to, aby sąd nie naruszał kwestii, które są uzależnione wyłącznie od oceny podmiotu udzielającego zgody.

Pod pozorem interpretacji umowy, sąd może rozważyć w jakim zakresie strony mogły zdawać sobie sprawę, że jedna strona byłaby narażona na ryzyko niekorzystnej decyzji jej kontrahenta w określonej sprawie, z zastrzeżeniem wymogu dobrej wiary i racjonalności. Nieracjonalne byłoby nakładanie przez jedną ze stron warunku udzielenia zgody, który doprowadziłby do zmian umowy, co do jej istotnych postanowień. Klauzule dotyczące zmiany treści stosunku prawnego powinny być interpretowane w ten sposób, że nie mają na celu umożliwienia podmiotowi wyrażającemu zgodę na uchylenie lub unieważnienie prawa umownego przyznanego w innym stosunku prawnym.

Biorąc za przykład umowę najmu, możliwym rozwiązaniem jest nałożenie warunku, tak aby zrekompensować lub złagodzić konsekwencje wyrażenia zgody - na przykład wymóg złożenia przez najemcę gwarancji zobowiązań potencjalnego cesjonariusza. W takim przypadku, zabezpieczając najemcę, warto dodać zastrzeżenie, że gwarancja ta dotyczy jedynie cesji i nie można jej wykorzystać w innym celu.

Powyższe informacje zostały przedstawione w oparciu o analizę sprawy Apache North Sea Ltd v INEOS FPS Ltd, która jest potwierdzeniem tego, że ​​sądy angielskie niechętnie zezwalają stronom umowy na swobodę w zakresie nieracjonalnego podziału siły jednej ze stron. Zgoda warunkowa może być zgodna z prawem, jeżeli warunek ogranicza ryzyko lub rekompensuje konsekwencje wyrażenia zgody.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.