• <

Woda to nie śmietnik!

11.10.2020 14:43 Źródło: Wody Polskie

Partnerzy portalu

Woda to nie śmietnik! - GospodarkaMorska.pl
źródło: Wody Polskie

Troska o dobry stan wód to jedno z największych wyzwań stojących przed nami w dobie konsumpcjonizmu, przejawiającego się produkcją ogromnej liczby produktów, a co za tym idzie również odpadów. W efekcie śmieci pojawiają się w ekosystemach wodnych i od wód zależnych, niekiedy w alarmujących ilościach. W Wodach Polskich przywiązujemy dużą wagę do tego problemu, aktywnie uczestnicząc w akcjach sprzątania wód. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, angażując pracowników Wód Polskich, instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pożytku publicznego oraz wolontariuszy, z rzek i zbiorników wodnych zebrano ponad 60 ton śmieci!

Problem zanieczyszczenia wód jest bardzo widoczny szczególnie na południu kraju. Tam również występuje najwięcej rzek o charakterze górskim i wyżynnym, których wartki nurt przy nawet nieznacznych wezbraniach, zabiera z okolicznych terenów wszelkiej maści odpady, umyślnie pozostawiane tam przez nieodpowiedzialnych mieszkańców. Część z nich osiada na dnie, rozkładając się niekiedy setki lat, inne transportowane są z nurtem rzek w inne rejony kraju, aby finalnie naszymi największymi arteriami – Wisłą i Odrą – trafić do Bałtyku.

Z roku na rok nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemu, jakim jest obecność odpadów w środowisku, w tym środowisku wodnym. W Wodach Polskich od początku edukujemy w zakresie dbałości o dobry stan wód, promując przez zaangażowanie naszych pracowników w różne akcje plenerowe, postawy proekologiczne i odpowiedzialność za wspólne dobro, jakim są wody. W Wodach Polskich uczulamy użytkowników naszych obiektów, aby korzystając z nich dbali o porządek. Nasi pracownicy regularnie patrolują rzeki oraz zbiorniki wodne również pod kątem zanieczyszczeń wód.  Niestety doświadczenie pokazuje, że mamy do czynienia z nasilającym się problemem zaśmiecania naszych wód. Jest to szczególnie widoczne na chętnie uczęszczanych terenach miejskich i rekreacyjnych, w tym cennych przyrodniczo. Chcemy przeciwdziałać temu nagannemu zjawisku, dlatego pracownicy Wód Polskich, nieraz poza godzinami pracy i w weekendy, organizują i angażują się w liczne akcje sprzątania. W naszych działaniach często możemy liczyć na wsparcie świadomych mieszkańców, wolontariuszy, miejscowych samorządów, szkół, organizacji społecznych i instytucji państwowych, a bieżący rok obfituje w wiele takich wspólnych aktywności w całej Polsce. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, nasi pracownicy z wolontariuszami i innymi instytucjami, łącznie ponad 2000 osób, wzięli udział w blisko 80 akcjach w całej Polsce, w trakcie których zebrali ponad 60 ton i 5500 worków śmieci oraz liczne odpady wielkogabarytowe.

Zapewnienie bezpiecznego spływu wód przez odpowiednie utrzymanie koryt rzek i potoków jest jednym z kluczowych zadań Wód Polskich. Podczas wykonywania prac utrzymaniowych, w tym usuwania zatorów blokujących przepływ wód, nasi pracownicy mierzą się dodatkowo z problemem śmieci wyrzucanych przez nieodpowiedzialne osoby wprost do wody. Podczas wezbrań do rzek trafiają odpady z terenów przyległych, za które w myśl ustawy o samorządzie gminnym oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiada samorząd. To pokazuje, jak ważne jest współdziałanie Wód Polskich oraz władz samorządowych i różnych jednostek na rzecz czystości wód i terenów do nich przyległych, które są wizytówką lokalnych społeczności, stanowiąc odbicie lustrzane tego, czy wyrzucanie odpadów na tereny wspólne jest akceptowalne czy też nie. Bowiem tylko zmiana postaw mieszkańców, piętnowanie złych postaw i nawyków, mówienie głośno o problemie śmieci i nie akceptowanie złych zachowań może przyczynić się do zmniejszania problemu zanieczyszczania wód odpadami w skali mikro i makro. Dlatego w Wodach Polskich chętnie włączamy się we wspólne akcje sprzątania wód, w których bierze udział lokalna społeczność oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, by budować odpowiednie postawy i zachowania prospołeczne.

Pomorze

W maju pracownicy Wód Polskich w Gdańsku brali udział w kilku akcjach porządkowych w regionie Dolnej Wisły. Na wybrzeżu Wyspy Sobieszewskiej na Martwej Wiśle zebrali ponad 20 worków śmieci pozostawionych przez spacerowiczów. Posprzątano także brzegi rzeki Motławy przy zabytkowej śluzie Kamienna Grodza. Natrafiono tam na butelki, puszki i inne drobne odpadki, które zmieściły się w kilkadziesiąt worków. Uprzątnięto także teren międzywala oraz lewy wał przeciwpowodziowy Motławy w okolicy ul. Przybrzeżnej w Gdańsku, gdzie zalegały odpady komunalne: głównie butelki, puszki oraz kawałki styropianu.

Podczas wrześniowego „Eko spływu rzeką Słupią” kilkudziesięciu uczestników wydarzenia, spacerując, płynąc lub nurkując, zebrało z brzegów i koryta Słupi niemal 100 worków śmieci o wadze kilkuset kilogramów. Oprócz tego, pracownicy PGW WP uprzątnęli Strugę Rybnicką i Kanał Trynka przy jazie w Grudziądzu, które oczyścili łącznie z ponad 400 kg odpadów komunalnych i budowlanych.

Zaśmiecanie dolin rzecznych, zbiorników, jezior, potoków czy kanałów burzy naturalny krajobraz i wpływa negatywnie nie tylko na przyrodę, ale również na nasze zdrowie. Odpady są często źródłem bakterii, szkodliwych substancji, metali ciężkich, chemikaliów, czy mikroplastiku, które przenikają do wody i gleby i zanieczyszczają ją. Ponadto wyrzucane przedmioty mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla małych i średnich zwierząt, a także powodować zatory i w konsekwencji podtopienia. Pamiętajmy, żeby zawsze dbać o porządek oraz segregować i wyrzucać śmieci w miejscach do tego przeznaczonych. Reagujmy też, gdy widzimy że ktoś zanieczyszcza środowisko! Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem alarmowym 112, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwia to reakcję i powiadomienie odpowiednich służb terenowych, które niezwłocznie dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania. Niezbędna jest też edukacja, dlatego uświadamiajmy naszych bliskich, znajomych, czy sąsiadów, jak trzeba właściwie zachowywać się nad wodą.

Dbanie o czystość i porządek środowiska wodnego powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa. Woda to życie dlatego zachowajmy czystą wodę dla nas i dla przyszłych pokoleń!

Więcej o akcji w całej Polsce TUTAJ.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.