• <

Powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych - czym ma się zająć?

09.10.2020 13:12 Źródło: Fundacja MARE
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych - czym ma się zająć?

Partnerzy portalu

Powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich RP materiałów niebezpiecznych - czym ma się zająć? - GospodarkaMorska.pl
fot. Fundacja MARE

5 października w Monitorze Polski opublikowane zostało ZARZĄDZENIE NR 150 PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 25 września 2020 roku ws. powołania Międzyresortowego Zespołu ds. zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych. Powołanie Zespołu jest niewątpliwym rezultatem wyników kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. Na skutek kampanii Fundacji MARE i działań podjętych w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku, w 2019 roku NIK przeprowadził kontrolę pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego”. W rezultacie kontroli większość organów administracji morskiej i środowiska została oceniona przez NIK negatywnie i potwierdzone zostało to, że nie podejmowano do tej pory wystarczających działań w tym zakresie. Więcej informacji na temat wyników kontroli znajdziecie tutaj.

Jak wynika z Zarządzenia, powołany Zespół będzie organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów. Do zadań zespołu będzie należało m.in. przeprowadzenie szczegółowej analizy zadań administracji publicznej dot. tematyki zalegających w obszarach morskich bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu, broni konwencjonalnej oraz zalegającego we wrakach paliwa i substancji ropopochodnych oraz przygotowanie szczegółowego planu działania wraz z harmonogramem i podziałem obowiązków pomiędzy odpowiednie organy.

Podsumowując, zadaniem Zespołu będzie uzupełnienie obecnych luk prawnych dotyczących odpowiedzialności za podejmowanie działań prewencyjnych i oddelegowanie poszczególnych działań do odpowiednich jednostek. Jednocześnie mamy nadzieję, że Zespół zarekomenduje Radzie Ministrów powołanie dedykowanej jednostki, tak aby zadania i obowiązki nie rozpierzchły się znowu pomiędzy różne resorty. Ponadto w ramach prac Zespołu przygotowany ma zostać system monitorowania zagrożeń związanych z zaleganiem substancji niebezpiecznych w morzu oraz metodyka analizy ryzyka (w tym w zakresie dotyczącym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej).

W skład zespołu wchodzą wszystkie organy bezpośrednio lub pośrednio związane ze środowiskiem morskim i gospodarką morską. Przewodniczącym Zespołu jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  pierwszym zastępcą przewodniczącego Zespołu – Minister Obrony Narodowej,  drugim zastępcą – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostali członkowie Zespołu to: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Środowiska, Minister Zdrowia, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,  Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektorzy Urzędów Morskich, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Wojewoda Pomorski oraz Wojewoda Zachodniopomorski.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i po pierwszym stycznia ma odbyć się pierwsze posiedzenie Zespołu. Czekamy na rezultaty i trzymamy kciuki, aby tym razem działania nie zakończyły się jedynie na powołaniu Zespołu. To jest naprawdę wielki krok w kierunku wprowadzenie zmian i podjęcia realnych działań prewencyjnych na polskich wodach! Oby tak dalej!


Gospodarka Morska
fot. Fundacja MARE

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.