• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Inwestycje w obszarze wód lądowych lub morskich mają szanse na wsparcie. Do wzięcia 9 mln euro z Funduszy Norweskich

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Inwestycje w obszarze wód lądowych lub morskich mają szanse na wsparcie. Do wzięcia 9 mln euro z Funduszy Norweskich

Partnerzy portalu

Inwestycje w obszarze wód lądowych lub morskich mają szanse na wsparcie. Do wzięcia 9 mln euro z Funduszy  Norweskich - GospodarkaMorska.pl
Fot. prasowe

Jak wpłynąć na wydajne i zrównoważone wykorzystanie zasobów wód i wybrzeży lub jak ograniczać zanieczyszczenie wód i ich otoczenia? Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na inwestycje, które odpowiedzą na te wyzwania, mogą starać się o dofinansowanie dzięki Funduszom Norweskim. Do 31 marca trwa nabór wniosków w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth”. Kto ma szanse na zdobycie wsparcia dla swojej inwestycji?

Możliwość dofinansowania przewiduje kwotę od 200 tys. euro do nawet 2 milionów euro dla konkretnego projektu i jednocześnie do maksymalnie 80% jego kosztów. 

Do udziału w konkursie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” organizowanym dzięki finansowaniu Funduszy Norweskich, zaproszone są mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność związaną z turystyką wodną, zrównoważonym rozwojem lub dbaniem o ochronę środowiska w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia.

Celem każdego projektu powinno być wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów, produktów lub usług, dzięki którym przedsiębiorca zwiększy konkurencyjność swojego biznesu.

– Ważne jest, aby firmy w swoich inwestycjach uwzględniały kwestie środowiskowe. Innowacje, szczególnie te przyjazne i poprawiające sytuację środowiska naturalnego, są niezwykle istotne dla gospodarki. W tym obszarze mieści się m. in. wspieranie technologii niskoemisyjnych. Przejście w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, może stanowić istotny bodziec rozwojowy, wpływający również na poprawę jakości naszego życia – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Fundusze Norweskie. Jakie inwestycje mają szansę na dotację?

O dofinansowanie mogą wnioskować te małe i średnie firmy, które mają zamknięty minimum jeden rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich trzech lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wśród zgłaszanych projektów inwestycyjnych mogą się znaleźć przede wszystkim: zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów lub przystani), zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych czy też wydatki na prace rozwojowe.

Okazuje się również, że zdobycie dofinansowania ułatwia partnerstwo z podmiotami z Norwegii, czyli państwa-darczyńcy. PARP informuje, że takie partnerstwo jest bardzo ważnym elementem programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia. 

Warto również zaznaczyć, że dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

> na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
> na inwestycje: od 30% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
> na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
> na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych, na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

Kto nie może wziąć udziału w naborze?

Organizatorzy podkreślają, że niektóre projekty, np. te dotyczące rybołówstwa i akwakultury są wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w tych sektorach gospodarki.

Część podmiotów ma ograniczone możliwości otrzymania dofinansowania, jest to m.in. transport wodny. Przedsiębiorcy, którzy działają w tym obszarze, mają możliwość otrzymania dofinansowania tylko na wybrane typy projektów, np. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zwiększenie efektywności energetycznej. Nie mogą jednak realizować klasycznych dla swojej branży inwestycji, czyli zakupu taboru transportu wodnego. 

Dobre wzorce. Ci przedsiębiorcy już otrzymali pieniądze na swoje inwestycje

W ostatniej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” podpisano 5 umów w sprawie projektów, spośród 12 rekomendowanych do wsparcia, na kwotę prawie 18 mln zł.

Największe dofinansowanie – na kwotę 8 582 800 zł - zdobył projekt „Jachtomat - innowacyjna usługa w obszarze wód śródlądowych” autorstwa spółki Nyachts wynajmującej jachty. Wartość całego przedsięwzięcia wynosiła 15 145 728 zł.

Firma ta wdroży wynik swoich prac B+R, w rezultacie których opracuje innowacyjny sposób automatycznego czarteru jachtów motorowodnych, opartych na rozwiązaniach OZE, inteligentnych, sieciowych i mobilnych. Firma stworzy sieć platform mobilnych rozsianych po terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Do platform będą cumowały zakupione w ramach projektu jachty tworzące sieć Jacht Sharing. Platformy mobilne będą wyposażone w zadaszenie fotowoltaiczne oraz akumulatory litowo-jonowe, dzięki czemu system będzie niezależny energetycznie. 

Co ważne, wdrożenie nowych rozwiązań wpłynie na zmniejszenie rocznej emisji CO2 o 3,74 ton i zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej o 0,01 GWh. W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z partnerem norweskim – firmą programistyczną ICB Digital.

Pomysł wdrożenia technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort opracowała spółka King Crooss Shopping Warsaw. Firma kupiła port jachtowy w mazurskiej miejscowości Sztynort w celu dostosowania go do potrzeb osób pracujących zdalnie, które chcą połączyć pracę z czynnym wypoczynkiem.

Na ten cel zdobyła 4 292 800 zł. Co zmieni w środowisku ten projekt? Prace obejmą rewitalizację istniejącej oczyszczalni ścieków, zakup kontenerów sanitarnych wraz z pompami ciepła, a także zakup domów na wodzie wraz z przebudową pomostów w porcie Sztynort.

– Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, w tym również nowa edycja konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”, stawia na rozwój biznesu oraz wspiera ekologiczne innowacje w polskich spółkach – komentuje Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak aplikować?

Wnioski w konkursie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków..

Zainteresowani, którzy mają więcej pytań nt. możliwości dofinansowania, mogą skorzystać z dyżurów eksperta: 22 574 07 07 lub 801 332 202 (w komunikatach IVR prosimy wybrać 5) we wtorek i czwartek w godz. 13.00-15.00.

ZOBACZ film z materiałem ze spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców zainteresowanych startowaniem w konkursie Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth w ramach programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje.

Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

O Funduszach Norweskich

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce – jako Krajowy Punkt Kontaktowy – odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorów Programów (m.in. PARP). Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach Funduszy, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway).Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.