• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Mariusz Grab zrezygnował z funkcji prezesa spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

rk

14.02.2024 16:39 Źródło: Grupa Azoty
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Mariusz Grab zrezygnował z funkcji prezesa spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Partnerzy portalu

Fot. Grupa Azoty

Mariusz Grab zrezygnował 14 lutego br. z funkcji prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz z funkcji członka jej zarządu. Był jej prezesem od 30 kwietnia 2021 roku.

W związku ze swoim odejściem były prezes przekazał list, który został opublikowany na stronie spółki, choć nie wynika z niego powód rezygnacji ze stanowiska. Jego treść jest następująca:

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Grupy Azoty S.A. przekazuję na Państwa ręce poniższe informacje dotyczące aktualnej sytuacji Grupy Azoty oraz wyzwań, z którymi Spółki tworzące Grupę Kapitałową mierzyły się w ostatnich miesiącach i latach.

Po rekordowych wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę Azoty w latach 2021-2022 od ostatnich miesięcy 2022 r. wyniki naszych Spółek pozostają pod silnym, rynkowym wpływem zawirowań wywołanych agresją Rosji na Ukrainę. Nadal trwająca wojna oraz jej rynkowe konsekwencje mocno wpływają na zmienność cen oraz dostępność najważniejszych surowców wykorzystywanych przez spółki Grupy Kapitałowej - w tym przede wszystkim gazu ziemnego w Europie, którego ceny notowały rekordowo wysokie poziomy oraz dużą i nieprzewidywalną zmienność. Czynniki te wraz z inflacją oraz rosnącymi kosztami surowców energetycznych, przekładały się na ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W konsekwencji obserwowaliśmy zmniejszony popyt na rynkach produktów spółek Grupy Kapitałowej oraz rynkach dalszego przetwórstwa. Zakłócona równowaga popytowo-podażowa na rynku europejskim spowodowała, że wielu producentów z Unii Europejskiej podejmowało decyzję o czasowym wstrzymywaniu pracy poszczególnych instalacji oraz zamykaniu linii produkcyjnych pracujących często od wielu dziesięcioleci.

Decyzje o czasowych ograniczeniach produkcji podejmowane były również przez Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej od połowy 2022 roku.

Od III kwartału 2023 roku - w przeciwieństwie do kwartałów poprzedzających obserwowaliśmy wzrost popytu w Segmencie Agro, a także częściowo w Segmencie Chemia. W konsekwencji wzrastały w związku ze zwiększonym popytem również wolumeny produkcyjne oraz spadały zapasy, których utrzymywanie wiązało się z dużym ryzykiem wynikającym z dynamicznie zmieniających się cen surowców. Ceny większości produktów spółek Grupy Kapitałowej w związku z sytuacją rynkową, były niestety na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem. Co istotne w III kwartale 2023 roku spadek cen produktów nie był jeszcze rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i nadal niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż.

W związku z trudną, nieprzewidywalną sytuacją rynkową od początku 2023 roku Grupa Azoty transparentnie komunikuje rynkowi kapitałowemu informacje w postaci comiesięcznych publikacji o szacunkowych wolumenach produkcyjnych zrealizowanych w miesiącu poprzedzającym. Na ich podstawie interesariusze mogą zaobserwować, że w IV kwartale 2023 roku odnotowaliśmy pozytywny trend w poziomach produkcji nawozów oraz produktów w segmencie OXO.

Największym wyzwaniem dla firm w naszych branżach, produkujących na terenie Unii Europejskiej nadal pozostają wysokie koszty energii, zdecydowanie wyższe niż na innych kontynentach oraz niekontrolowany napływ tanich produktów ze wschodu i Azji do Unii Europejskiej, co widać w szacunkowych poziomach produkcji raportowanych przez Grupę Azoty w obszarze tworzyw i mocznika. Wysokie koszty energii i wysoki poziom importu spoza Europy destabilizują rynek Unii Europejskiej na którym odnotowujemy zwiększoną obecność nawozów z Rosji pomimo trwającej agresji Rosji na Ukrainę.

Pomimo kumulacji wielu niekorzystnych czynników rynkowych, należy podkreślić, że Grupa Azoty na bieżąco wypełnia wszystkie swoje zobowiązania - w tym w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności. To m.in. rekordowe wyniki finansowe wypracowane w latach poprzednich pozwoliły Grupie Azoty przetrzymać ten wymagający czas na rynku europejskim. Zarząd Spółki podejmuje liczne działania w celu poprawy efektywności ekonomicznej Spółek Grupy Azoty oraz poprawy wyników finansowych z zachowaniem dyscypliny kosztowej.

W dniu 2 lutego br. Grupa Azoty poinformowała o podpisaniu porozumienia z trzynastoma instytucjami finansującymi, które umożliwia wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Spółek Grupy Kapitałowej, koniecznej w obliczu konsekwentnie wprowadzanej europejskiej polityki klimatycznej oraz trudnych uwarunkowań produkcji nawozów i chemii na terenie Unii Europejskiej. Podpisane porozumienia są dowodem na zaufanie instytucji finansujących do działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

W obliczu aktualnej sytuacji rynkowej Zarząd Grupy Azoty kontynuuje działania nakreślone w Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030. Zgodnie z kluczowym projektem Strategii „Zielone Azoty”, dążymy do tego by łączna moc nowych OZE w 2030 roku w Grupie Kapitałowej osiągnęła blisko 380 MW. Zmierzamy do ograniczania kosztów zakupu energii oraz kosztów emisji, aby osiągnąć średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 40 proc. do 2030 roku. Podejmujemy działania, aby emisja CO2 względem 2020 roku została zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent dla emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku zużycie węgla w Grupie Azoty zostanie zredukowane o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Ważnym projektem w obszarze źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych jest budowa elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy blisko 270 MWp. W przypadku pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy możliwe będzie zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka, która po uruchomieniu będzie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce.

Spółki Grupy Kapitałowej rozważają również możliwe scenariusze rozwoju energetyki opartej na MMR/SMR, a jednym z nich jest rozpoczęta współpraca Grupy Azoty Police z USNC i Hyundai Engineering w obszarze badawczego reaktora MMR - obiektu szkoleniowego, badawczego i testowego, który może zostać podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektami przemysłowymi dwóch fabryk Grupy Azoty w Policach. Projekt ten będzie realizowany przy zaangażowaniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Docelowo współpraca może pozwolić na opracowanie planu wdrożenia i wykorzystania energii jądrowej w procesach chemicznych i przy wytwarzaniu pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty i ograniczyć koszty energetyczne.

Równolegle Spółki Grupy Kapitałowej rozbudowują portfolio produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to możliwe dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej oraz poszerzaniu kompetencji w obszarze B+R+I. W Grupie Azoty Fosfory powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów, które ma pełnić rolę centrum kompetencyjnego w obszarze bionawozów i proponować klientom produkty zgodne z regulacjami europejskiej polityki klimatycznej.

Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, jeszcze w warunkach inwestycji Polimery Police realizowanej przez Hyundai Engineering w ubiegłym roku uruchomiliśmy produkcję polipropylenu pod marką Gryfilen®. Obecnie trwa produkcja propylenu oraz polipropylenu oraz trwają prace nad zwiększaniem mocy produkcyjnych. Skutecznie realizowane są procesy logistyczne, pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen®. Na instalacji z sukcesem zrealizowano „przejście” pomiędzy produkcją różnego rodzaju polipropylenu, zwiększając tym samym portfolio produktów ofertowanych na rynek. Sprzedaż wyprodukowanego w nowej fabryce polipropylenu jest obecnie realizowana m.in.  przez europejskich autoryzowanych dystrybutorów. Moce produkcyjne są stopniowo zwiększane i proces ten będzie kontynuowany do wartości założonych w projekcie 429 tys. ton rocznie propylenu oraz 437 tys. ton rocznie polipropylenu. Wejście w fazę komercyjną nowej fabryki, planowane jest, po skutecznie przeprowadzonym teście integralności przez Generalnego Wykonawcę Hyundai Engineering. Niezawinione przez spółki Grupy Azoty opóźnienia komunikowane w ostatnim czasie przez Generalnych Wykonawców m.in. w realizacji Polimerów Police oraz inwestycji energetycznej w Puławach są szczegółowo analizowane z doradcami prawnymi i technicznymi przez Zarządy naszych Spółek w Policach i Puławach.

W ostatnich latach Grupa Azoty kontynuowała procesy inwestycyjne m.in. w 2023 roku w Tarnowie uruchomiono nową instalację kwasu azotowego stężonego o zdolnościach produkcyjnych 40 tys. ton/rok, która zwiększyła dotychczasowe moce produkcyjne o 100%. To druga linia produkcyjna kwasu stężonego o stężeniu powyżej 98 proc. w Tarnowie. Łączne moce produkcyjne w tarnowskiej spółce wynoszą już 80 tys. ton/rok. Grupa Azoty jest jedynym producentem kwasu azotowego stężonego w Polsce, stąd inwestycja ta ma duże znaczenie dla zabezpieczenia dostaw do produkcji wysokowartościowych chemikaliów. Wśród projektów zrealizowanych w ramach Grupy Kapitałowej są m.in. wytwórnia nawozów granulowanych, instalacja do produkcji Tohumusu, czy innowacyjny tarnowski produkt - pierwsza w Polsce linia granulatów polimerowych biodegradowalnych i kompostowalnych pod marką envifill®.

Celem wszystkich działań podejmowanych przez Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty niezmiennie pozostaje utrzymywanie konkurencyjności w segmentach biznesowych w obliczu coraz bardziej wymagającego otoczenia rynkowego, wysokich kosztów produkcji oraz niekontrolowanego importu nawozów, tworzyw i chemii spoza Europy.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. należy do Grupy Azoty. Produkuje między innymi naowzy wieloskładnikowe i biel tytanową. Odpowiada za realizację projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów. W jego ramach jest prowadzona budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. To także spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź przedsiębiorstwa na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.