• <

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji

26.06.2020 09:49 Źródło: MGMIŻŚ
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji

Partnerzy portalu

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMIŻŚ

W siedzibie MGMiŻŚ 16 czerwca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji na lata 2020 – 2023. Spotkaniu przewodniczyła Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a otwarcia spotkania dokonała Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie art. 363 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nominacje nowo powołanym 30 członkom wręczyła Pani Anna Moskwa. Na przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW) minister do spraw gospodarki wodnej powołał dr hab. Damiana Absalona z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali prof. dr hab. Ewa Krogulec z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Michał Habel z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 363 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Minister powierzył funkcję Sekretarza Rady przedstawicielowi Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - mgr Joannie Marzec.

Informacje o Państwowej Radzie Gospodarki Wodnej

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z art. 363 ust. 8 kadencja Państwowej Rady trwa 4 lata.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej, jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 363 pkt. 2 ustawy w skład Państwowej Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Państwowej Rady;
2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady;
3) Sekretarz Państwowej Rady;
4) członkowie Państwowej Rady w liczbie 30.

Zgodnie z art. 363 pkt. 3 ustawy Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady oraz członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe, organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną.

Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12;
3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.