• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Co robić ze spółką komandytową przy planowanym obciążeniu CIT?

ew

27.10.2020 11:20
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Co robić ze spółką komandytową przy planowanym obciążeniu CIT?

Partnerzy portalu

Co robić ze spółką komandytową przy planowanym obciążeniu CIT? - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

W trudnych czasach postępującego lock-down’u, strona rządowa nie wycofuje się z pomysłu dodatkowego obciążenia podatkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej.

Dla przypomnienia, aktualnie spółka komandytowa, jest dla wielu optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej, tak z uwagi na jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników, będących komandytariuszami.

Tymczasem rządowy plan zakłada, że od stycznia 2021 r. spółka ta stanie się podatnikiem CIT.

Objęcie spółek komandytowych CIT-em oznacza podwójne opodatkowanie dochodów uzyskanych z działalności – jak dotychczas, tj. podatkiem PIT na poziomie wspólników i dodatkowo podatkiem CIT na poziomie spółki.

Oczywistym jest, że nie jest to dobra informacja dla właścicieli spółek, którzy przecież budują przedsiębiorstwa w ujęciu strategicznym i przy długookresowym planowaniu.
Ich sytuacji nie polepszy nawet ewentualne odroczenie wejścia w życia zapowiadanych zmian (tzw. vacatio legis) o parę miesięcy (np. od 1.05.2021 r.).

Co zatem robić?

Rozwiązań jest kilka. Zależą jednak zdecydowanie od okoliczności konkretnego przypadku, zakresu działalności, ryzyk z nią związanych oraz struktury majątkowo-przychodowej.

Przekształcenie w spółkę jawną

Pierwszym skutecznym sposobem na uniknięcie opodatkowania CIT może okazać się przekształcenie spółki komandytowej w jawną. Wiąże się to jednak ze zmianą zasad odpowiedzialności wspólników. Spółka jawna nie gwarantuje bowiem wspólnikowi takiego bezpieczeństwa, jakie miał on zapewnione dzięki statusowi komandytariusza, pozwala jednak zachować jednorazowe opodatkowanie.
Sama procedura przekształcenia aktualnie nie nastręcza żadnych wątpliwości. Przekształcenie w spółkę jawną, której umowa zasadniczo nie wymaga formy aktu notarialnego, powoduje obniżenie kosztów przekształcenia i skrócenie czasu jego trwania. Z kolei dzięki zmianom w Kodeksie spółek handlowych z marca 2020 r. i ograniczeniu badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta wyłącznie do spółek akcyjnych, procedura dodatkowo uprościła się i skróciła.

Plan przekształcenia to obok uchwały o przekształceniu czy umowy spółki przekształconej jeden z dokumentów, który należy przygotować. Określa on najważniejsze założenia przekształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej i właścicielskiej spółki przekształcanej. W planie powinny znaleźć się takie elementy jak sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, wycena składników majątku spółki przekształcanej czy wspomniane już: projekt uchwały o przekształceniu oraz umowy spółki przekształconej. Kompletny plan przekształcenia jest następnie zgłaszany do Krajowego Rejestru Sądowego.

W procedurze przekształcenia nie można pominąć również oświadczenia wspólników co do ich przystąpienia bądź nie do spółki przekształconej. Przekształcana spółka komandytowa ostatecznie staje się spółką jawną/sp. z o.o. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę komandytową.

Może jednak inna forma działalności?

Warto również, po przeanalizowaniu ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności zastanowić się nad przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o. Przy wysokim ryzyku może okazać się bowiem, że brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki wart jest jednak ceny podwójnego opodatkowania. A utrzymywanie struktury sp. komandytowej (zwłaszcza ze spółką z o.o. jako komplementariuszem) nie będzie już opłacalne.

W konkretnym przypadku, wyjściem z sytuacji dla zachowania większego bezpieczeństwa może okazać się także utworzenie  (lub utrzymanie) dwóch spółek: jawnej jako tej, do której będzie dokonywany transfer zysku (np. na podstawie umowy najmu lub dzierżawy) z działalności drugiej spółki – sp. z o.o., przejmującej tę część działalności, która związana jest z dużym ryzykiem gospodarczym.

Jest również klika innych ciekawych sposobów, które wykraczają nieco poza zakres niniejszej publikacji.

W każdym razie konieczne jest już teraz przeanalizowanie przez przedsiębiorców ich aktualnej sytuacji oraz planów co do kontynuowania i rozwoju działalności. Ustawodawca przyzwyczaił nas w ostatnim czasie do szybkiego tempa prac, które na ogół nie są jednoznaczne z prawem o należytej jakości i bezpieczeństwem prowadzenia biznesu w Polsce.

Niemniej, trzeba być do tych zmian przygotowanym.

Anita Sienkiewicz-Zbroja, Patryk Zbroja
Kancelaria Zbroja Adwokaci

www.zbrojaadwokaci.pl

Gospodarka Morska

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.