• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0

ew/Zbroja Adwokaci

19.04.2020 13:42 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0 - GospodarkaMorska.pl

Publikacja zawiera zmiany uchwalone przez Sejm w dniu 16.04.2020 r. (tzw. Tarcza 2.0, ustawa opublikowana 17.04.2020 r. Dz. U. Poz. 695) oraz projekt rządowego programu tzw. Tarczy Finansowej.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS


1) możliwość zwolnienia płatnika składek z obowiązku zapłaty należności w okresie od 1.03. do 31.05.2020 r.

a) zwolnienie przysługuje od opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych zgłoszonych za ten okres;

b) ulga przewidziana była początkowo jedynie dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. byli zgłoszeni jako płatnicy składek oraz dla przedsiębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W zakresie ogłoszonej ustawy nie ma więc regulacji przewidzianych poprzednio w projekcie, które wskazywały na możliwość skorzystania z konstrukcji przez mikroprzedsiębiorców, a w ich miejsce zostały zastosowane sztywne przepisy. Istotne nie będzie średnioroczne zatrudnienie osób, to czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy świadczą umowę zlecenie, ale ilość osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na konkretny dzień. Nie ma znaczenia forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej (spółki prawa handlowego mogę ubiegać się o zwolnienie również).

UWAGA! W odróżnieniu od projektu ustawy przedsiębiorca nie ma już ograniczeń co do możliwości korzystania z innych form pomocy takich jak świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz świadczenia postojowego.

2) w przypadku jednoosobowych działalności przedsiębiorców samozatrudniających się warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przychód - o ile w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15681 zł); wbrew wcześniejszym zapowiedziom w Tarczy 2.0 nie została uchwalona możliwość ubiegania się samozatrudnionych o zwolnienie ze składki ZUS bez względu na wysokość przychodu;

c) wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powinien zawierać podstawowe dane, a w przypadku samozatrudnionych, oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskane w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek przychody z działalności gospodarczej, które nie były wyższe niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., a także informacje niezbędne do umorzenia składek. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik ma obowiązek przekazać do dnia 30 czerwca 2020 r.. ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia składki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku. ZUS jest obowiązany do poinformowania płatnika o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

UWAGA! w okresie zwolnienia płatnik składek obowiązany jest do składania deklaracji lub imiennych raportów o ile nie jest z powyższego obowiązku zwolniony, powinien je przesyłać w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności jest złożenie deklaracji z marzec, kwiecień i maj do dnia 30 czerwca 2020 r. Należy podkreślić, że na obecnym etapie ciężko jednoznacznie stwierdzić jak w praktyce będzie wyglądała procedura uregulowana w ustawie. Zgodnie jednak z jej podstawowymi założeniami, a także faktem, że obsługa zwolnień jest realizowana w trybie umorzenia składki te mają być wymagalne oraz nieopłacone. Wówczas na podstawie złożonych deklaracji oraz wniosku o zwolnienie ZUS dokonywał będzie weryfikacji (30 dni), a następnie będzie umarzał zaległości.

3) w przypadku niespełnienia warunków, istnieje możliwość odroczenia płatności składek ZUS lub rozłożenia należności na raty. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie płatnika z konieczności płatności opłaty prolongacyjnej (nie nalicza się też odsetek);

Zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej 2.0

4) rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia o przedsiębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców). Takie firmy będą mogły skorzystać ze zwolnienia w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wskazanych w deklaracjach rozliczeniowych za konkretny miesiąc;

5) do zakresu osób ubezpieczonych nie wliczamy osób, które świadczą pracę jako pracownicy młodociani;

6) z ulgi mogą skorzystać też firmy założone między 1 lutego a 31 marca 2020 r.; w zależności od terminu zgłoszenia zmianie ulega termin warunkujący ilość zgłoszonych osób do ubezpieczenia społecznego;

7) przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

PODATKI

1) brak ustawowych zwolnień, możliwe jedynie ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie na wniosek w szczególnych okolicznościach);

2) odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami (opłatą prolongacyjną); jednak odsetki będą naliczane do dnia złożenia wniosku (ustawa nie zwalnia z odsetek);

3) przesunięto termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.; trzeba jednak wykazać, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Jeżeli płatnik przed upływem terminu w dalszym ciągu będzie odczuwał skutki panującej pandemii istnieje możliwość (po spełnieniu warunków opisanych w projekcie) przedłużenia okresu płatności do dnia 20 lipca 2020 r.;

4) możliwość zawieszenia postępowań podatkowych (jedynie wizja, przewidzenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania; niezbędne będzie wydanie każdorazowego postanowienia o zawieszenie postępowań i kontroli);

5) zastosowano zmianę w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli straty podatkowe związane są z rozprzestrzenianiem wirusa podatnicy będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln PLN, Uczynić to można w ramach złożenia korekty za ten rok. Z tego rozliczenia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2020 r. osiągną dochód o 50 % niższy od przychodów uzyskanych w 2019 r. Podobne rozwiązanie zastosowano także od podatku dochodowego od osób prawnych;

6) podwyższeniu ulegną także limity zwolnień przedmiotowych w podatku od osób fizycznych;

7) przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r. na dzień 1.07.2020 r. dla wszystkich podmiotów oraz odroczenie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r. Oznacza to zawieszenie stosowania nowych rozwiązań, których wdrożenie w praktyce wymagałoby od przedsiębiorcy dodatkowych działań czy też nakładu pracy. Zawieszenie nowych regulacji dotyczących matrycy podatkowej oznaczało będzie dalsze działanie wg przepisów wprowadzonych 23.12.2003 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych;

8) w związku z wprowadzonymi przez ustawodawcę białymi listami, a dokładnie koniecznością zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT wydłużono termin do zgłoszenia z dotychczas obowiązujących 3 dni do dni 14;

1) wydłużono termin do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do dnia 31 lipca 2020 r.;

2) zwolniono z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczek zawierane do dnia 31.08.2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem;

3) Rada Gminy może w drodze uchwały:
- zwolnić z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- przedłużyć (max. do 30.09.2020 r.) okres płatności podatków od nieruchomości, których terminy przypadają w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., m.in. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wirusa;

SPRAWY PRACOWNICZE


1) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników


- każdemu przedsiębiorcy przysługuje pomoc (FGŚP) w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19;
- nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

- pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;

- pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09 PLN, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;

- przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

- przy obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i dodatkowo składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2.452,27 zł;

- oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń; Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane;

- jest to forma pomocy adresowana zarówno do mikro, jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorców;

- wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów właściwych urzędów pracy wraz z m.in. oświadczeniem o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019 oraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem i rachunku bankowego.

2) jednomiesięczne świadczenie postojowe w kwocie 2.080 PLN dla zleceniobiorców i samozatrudnionych:

- zleceniobiorcy (umowa zlecenia, agencyjna, inna umowa o świadczenie usług); jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; dla tych, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1.300 PLN miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;

- samozatrudnieni (jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.); jeśli nie zawiesili prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.; samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1.300 PLN.

- warunek: przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15.681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.), dotyczy jedynie zleceniobiorców (a nie samozatrudnionych);

- specjalne miesięczne świadczenie postojowe wyniesie 80 % minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 zł; będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane.

- wnioski o przyznanie świadczenia postojowego, będzie można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dodatkowo:


- zmiana charakteru – świadczenie będzie można uzyskać nie tylko jednorazowo, ale trzykrotnie w wysokości dotychczas ustalonej;
- kolejna wypłata świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego;
- ponowna wypłata świadczenia wymaga oświadczenia osoby uprawnionej, że jej sytuacja finansowa nie poprawiła się (wniosek składany przez zleceniobiorcę za pośrednictwem zleceniodawcy nie wymaga udowodnienia pogorszenia sytuacji finansowej, a jedynie wykazania niedojścia do skutku umowy cywilnoprawnej na skutek przestoju oraz nieprzekroczenia górnej granicy wynagrodzenia);

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne


- dotyczy pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy;
- może zostać przyznane również w przypadku zatrudnienia osób na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, świadczenie usług);
- wypłacane jest w razie spadku obrotów, przez co rozumieć należy zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczane jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
- dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę:
- 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku spadku obrotów co najmniej o 30 %,
- 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku spadku obrotów co najmniej o 50 %,
- 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80%;
- przyznawane mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres); nie przysługuje dużym firmom;
- procedura: złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy wraz z m.in. oświadczeniem o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych składek na ubezpieczenie;

UWAGA! Dyrektor PUP Szczecin ogłosił nabór wniosków w dniu 15.04.2020 r.; nabór zostanie zakończony w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia tj. do dnia 29.04.2020 r.

Więcej informacji: https://szczecin.praca.gov.pl/-/12117657-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-art-15zzb

- pracodawca ma obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu przez okres rany okresowi dofinansowania - niedotrzymanie tego warunku spowoduje obowiązek zwrotu dofinansowania bez odsetek w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania;
- przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania, jeżeli te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

4) uelastycznienie czasu pracy

- pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin;
- w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – pracodawca będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy;
- dopuszczalne jest również ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu; pracodawca będzie miał możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz do realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;

1) zasiłek opiekuńczy


- przyznano dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu epidemii koronawirusa; nie uwzględniono poprawki dot. podniesienia wieku dzieci do 12. roku życia.
- zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna;
- na dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności;
- rodzic, który wystąpił już o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (maksymalnie na okres 14 dni), po 25 marca może wystąpić o jego przedłużenie. Do czasu wejścia w życie ustawy oświadczenia o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia można składać na takich samych zasadach jak dotychczas;
- wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie miał wpływu na liczbę przysługujących dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca zostaną rozpatrzone dopiero po nowelizacji ustawy.
- wypłatę zasiłku opiekuńczego warunkuje złożenie dodatkowych dokumentów, w tym: wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A i oświadczenia o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

2) dodatkowe zmiany w TARCZY 2.0

- obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID – 19 stanowić będzie utratę dochodu na bazie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres pobierania świadczeń od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku;
- Prezes Rady Ministrów zyska uprawnienie do wyznaczenia dowolnego dnia dniem wolnym od pracy.

UMOWY NAJMU


1) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, a uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Ofertę taką należy złożyć w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu;

2) Przedłużenie obowiązywania umów najmu lokalu do dnia 30.06.2020 r.

- możliwe, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu, zawartej przed dniem wejścia w życie specustawy, upływa po tym dniu, a przed 30 czerwca 2020 r.;
- przedłużenie umowy na warunkach dotychczasowych - następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy; oświadczenie powinno być złożone wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu;
- regulacja nie będzie miała zastosowania m.in. jeżeli najemca pozostaje w zwłoce ze spłatą czynszu lub innych należnych opłat, używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, podnajął lokal bez pisemnej zgody wynajmującego.

3) Przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu do dnia 30.06.2020 r.

- gdy wypowiedzenie umowny najmu lokalu przez wynajmującego lub wypowiedzenie wysokości czynszu przed dniem wejścia w życie specustawy, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30.06.2020 r.;
- przedłużenie następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, które powinno być złożone najemcy najpóźniej w dniu upływu terminu wypowiedzenia.

POZOSTAŁE WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1) jednorazowa pożyczka

- przewidziano jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (wyłącznie);
- wysokość pożyczki - do 5.000 PLN, oprocentowanie stałe w skali roku - 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP; okres spłaty pożyczki max 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek rzez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
- pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność (wcześniejszym warunkiem był brak zmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.);
- pożyczka jest udzielana na wniosek mikroprzedsiębiorcy złożony do właściwego miejscowo urzędu pracy; formy zabezpieczenia pożyczki: weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy;
- ostatecznie wyraźnie zniesiono opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki.

2) dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (spadek obrotów)

- udzielane przez starostę na wniosek przedsiębiorcy złożony do powiatowego urzędu pracy w razie spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19;
- przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
- przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników;
- wysokość dofinansowania wynosi:
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 30%,
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 50%,
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 80%;

- przedsiębiorca ma obowiązek do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
- przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

UWAGA! Dyrektor PUP Szczecin ogłosił nabór wniosków w dniu 15.04.2020 r.; nabór zostanie zakończony w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia tj. do dnia 29.04.2020 r.

Więcej informacji: https://szczecin.praca.gov.pl/-/12117835-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-samozatrudnionych-art-15zzc

3) wsparcie finansowe od ARP (z Tarczy 2.0);

- rozszerzenie zakresu wsparcia dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;
- przez wsparcie rozumieć należy wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego, w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej;
- ze wsparcia skorzystać będzie mógł każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców - a zatem mikro, mały, średni i duży - o ile uzyskanie wsparcia jest niezbędne dla utrzymania i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem;
- przez trudną sytuację rozumie się spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 (rozumiany analogicznie, jak przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników);
- wsparcie udziela będzie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA na wniosek przedsiębiorcy;
- wielkość oraz rodzaj wsparcia zależeć ma od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności;
- wsparcie udzielane jest na podstawie zawartej umowy, która zawierana będzie pod warunkiem zawieszającym w postaci ustanowienia wymaganych zabezpieczeń przez przedsiębiorcę.

4) TARCZA FINANSOWA (założenia)

- program pomocowy zaproponowany przez rząd, który realizowany ma być przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), a skierowany jest do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (łączna wartość programu ma wynieść 100 mld zł, planowany termin wdrożenia – koniec kwietnia/początek maja 2020);

- wsparcie dla mikroprzedsiębiorców:
łączna wartość programu wynosi 25 mld zł;
finansowanie w formie subwencji będzie dostępne i wypłacane za pośrednictwem wskazanych przez PFR banków;
kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może max. do 324 tys. zł;
75% subwencji może być bezzwrotne - decydować ma o tym kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia subwencji oraz od utrzymania średniego zatrudnienia w tym okresie;
po upływie 12 miesięcy od udzielenia subwencji nastąpi jej ratalna spłata reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące;
subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników; udzielenie subwencji uzależnione jest od dokonania zabezpieczenia, np. w postaci weksla;

- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców - analogiczne zasady, jak dla mikro, z tym że różnica sprowadza się do wysokości subwencji, która wynosić ma 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do max. 3,5 mln zł;

- wsparcie dla dużych przedsiębiorców:
finansowanie będzie miało charakter indywidualny, obsługa finansowa realizowana będzie bezpośrednio przez Fundusz;

3 formy finansowania:

płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat do 1 mld zł;
preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia do 75 mln zł;
inwestycyjne w postaci obejmowania instrumentów kapitałowych - udziałów lub akcji - na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, o wartości do 1 mld zł na podmiot;

warunki wspólne dla uzyskania wsparcia z PFR:

prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r.,
niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 29 lutego 2020 r.,
posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za 2 ostatnie lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KREDYTY BANKOWE


1) w ustawie zastosowano rozwiązania ułatwiające dostęp do kredytów na konkurencyjnych warunkach, finalnie nie uwzględniono ustawowo instytucji wakacji kredytowych;

2) można jedynie liczyć na każdorazową przychylność banku (Związek Banków Polskich informuje o rezygnacji z pobierania przez banki opłat kredytowych od wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych);

3) również w zakresie gestii banków pozostaje nieuregulowana ustawowo możliwość odnawiania kredytów obrotowych dla przedsiębiorców;

4) istnieje możliwość zmiany określonych w umowie warunków i terminów spłat kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcy, małemu oraz średniemu przedsiębiorcy. Możliwość zmiany warunków ma miejsce jeżeli kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r., a zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Ocena taka musiałaby być wykonana przez bank nie wcześniej, niż przed dniem 30 września 2019 r. Należy też podkreślić, że zmiana taka musi umożliwić przedsiębiorcy poprawę sytuacji finansowej i gospodarczej, nie możliwości działania na niekorzyść przedsiębiorcy;

5) ustalono maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Wzór przedstawiony w projekcie ma zapewnić kredytobiorcom dostęp do kredytów na korzystnych warunkach zbliżonych do zasad sprzed wprowadzenia stanu epidemicznego i uniemożliwić zawyżanie kosztów kredytu przez banki. Regulacje te dość mocno uderzą przede wszystkim w działalność parabanków. Dzięki podjętym działaniom nie dojdzie do diametralnego wzrostu kosztów kredytów konsumenckich, których celem jest zapewnienie w jak najkrótszym czasie płynności finansowej. Rozwiązanie to nie tylko związane jest z obowiązującą epidemią, ale także okresem po jej wygaśnięciu kiedy dla gospodarki niezbędna będzie jak najszybsza reaktywacja działalności przedsiębiorstw;

6) wprowadzono zasadę przedłużenia bankowych kredytów obrotowych w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

7) przewidziano – w określonych warunkach - dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek;

8) należy podkreślić, że w przypadku pomocy państwa ograniczeni jesteśmy także innymi przepisami takimi jak implementowane do ustawy przepisy prawa UE. Można udzielić pomocy przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji. Ponadto, pomoc może być udzielania nie później niż do 31 grudnia 2020 r., a wartość pomocy nie może przekraczać, łącznie z udzielonymi innymi środkami na pomoc kwoty 800.000 euro na przedsiębiorstwo;

9) średni i duży przedsiębiorca może skorzystać z udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w spłacie kredytów, które są zaciągane z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Zgodnie z zapisami ustawy poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną, udzielane są na wniosek – zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

WSPARCIE FIRM TRANSPORTOWYCH


1) Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach otrzymanych środków na działania związane z „Tarczą Antykryzysową” oferuje leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty na refinansowanie posiadanych kredytów leasingowych;

2) karencja spłaty kredytu to opóźnienie spłaty kapitałowej części raty. Oznacza to, że w dalszej części należy regularnie spłacać ratę, ale obejmuje ona wyłącznie odsetki czy ubezpieczenie kredytu;

3) kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat;

4) karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść do 12 miesięcy;

5) Oprocentowanie: WIBOR 1M (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom) + marża zgodna z siatką cen dla produktu;

6) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;

7) Opłaty manipulacyjne 0%;

8) podstawowe warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się usługę finansową to:
- minimalny obrót w 2019 r. to 4 mln zł,
- przedmioty leasingu nie mogą być starsze niż 3 lata,
- pełna księgowość,
- dodatnia amortyzacja firmy;

9) zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy

10) wnioski o przyznanie leasingu operacyjnego składa się do Agencji Rozwoju Przemysłu i są rozpatrywane w trybie uproszczonym, na dzień 14 kwietnia możliwość składania wniosków znajduje się w trakcie opracowania, usługa finansowa będzie dostępna na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

UŁATWIENIA DLA CUDZOZIEMCÓW


1) cudzoziemiec składa wniosek o dzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

3) w rozumieniu przepisu ustawy tzw. „Tarczy antykryzysowej” jeżeli mocą aktu prawnego odwołany zostanie najpierw stan epidemii, następnie (po jakimś okresie czasu) stan zagrożenia epidemicznego to cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć wniosek wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w okresie 30 dni od dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego;

4) w tym przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej;

5) jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

6) powyższe stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową;

7) przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia;

8) w nowym przepisie Ustawodawca zrezygnował z dotychczasowego terminu na składanie wniosku w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na pracę jakim był maksymalnie dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia;

9) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

10) w mocy pozostają również oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, jeżeli koniec wskazanego okresu pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

11) cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę;

12) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy;

13) dodatkowy okres pracy nie objęty oświadczeniem z powodu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie wlicza się do tego terminu.

14) daty upływu ważności kart pobytu zostają wydłużone do trzydziestego dnia od dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli okres ważności karty pobytu upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, tak przedłużone karty pobytu nie podlegają wymianie, ani nie wydaje się nowych kart pobytu;

15) w przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Powyższe rozwiązanie prawne stosuje się do cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej:

a) na podstawie wizy Schengen,
b) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
c) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
d) w ramach ruchu bezwizowego,
e) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżelizgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16) cudzoziemcy, przebywający na terenie Rzeczpospolitej na podstawie wyżej wymienionych praw w okresie legalnego pobytu są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za jeżeli:

a) posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;
b) posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, którym mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym oświadczenie, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.

POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


1) możliwość odbywania posiedzeń zarządu i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych oraz podejmowania uchwał przez te organy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (o ile umowa/statut nie stanowią inaczej), w tym podejmowanie w tym trybie przez radę nadzorczą również uchwał w sprawach personalnych (tj. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołanie członka zarządu oraz odwołanie i zawieszanie w czynnościach tych osób);

2) możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile umowa nie stanowi inaczej) na podstawie regulaminu rady nadzorczej, a w jej braku – wspólników;

3) przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13.04.2020 r. do 13.07.2020 r.;

4) przesunięciu terminu zamykania ksiąg rachunkowych w związku z kończącym się rokiem obrotowym lub wynikających z określonych zdarzeń o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy o 2 miesiące;

5) odroczenie terminu sporządzania sprawozdań finansowych dotyczących zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni, natomiast w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy o 60 dni;

6) przesunięcie terminu zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury o 90 dni, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy o 60 dni;

7) odroczenie terminu sporządzania sprawozdań na temat informacji niefinansowych, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzania sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na okres 3 miesięcy, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy na okres 2 miesięcy;

8) przesunięcie terminu sporządzania sprawozdania z działalności, sporządzania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sporządzania sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy na okres 2 miesięcy;

9) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie będą odbywały się rozprawy sądowe i posiedzenia jawne (z wyjątkiem spraw pilnych określonych w ustawie -rozszerzony został katalog tych spraw w tym o sprawy dot. restrukturyzacji);

10) w tym samym okresie przewidziano zawieszenie upływających terminów procesowych przewidzianych w prawie administracyjnym, cywilnym i karnym oraz wstrzymanie tych terminów, które jeszcze nie rozpoczęły biegu, a także niektórych materialnoprawnych terminów administracyjnych; zawieszenie terminu nie wymaga podejmowania od strony żadnej aktywności; (rozszerzono katalog terminów, które nie ulegają wstrzymaniu i zawieszeniu)

11) ustawa pozwala sądowi lub instytucji państwowej prowadzącej postępowanie lub kontrolę na wyznaczenie innego niż ustawowy terminu na dokonanie czynności;

12) jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego, a stan niewypłacalności powstał z powodu epidemii, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu;

13) powierzono Poczcie Polskiej dostarczanie w określonych sytuacjach przesyłek listowych  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („przesyłka hybrydowa”);

14) przy umowach zawartych w sprawach zamówienia publicznego, strony są obowiązane do niezwłocznego informowania sobie nawzajem o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa na należyte wykonanie tej umowy, o ile wpływ taki wystąpił lub może wystąpić; po uznaniu przez zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem wirusa mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, np. poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy, zasadność ustalenia i dochodzenia przewidzianych w umowie kar umownych lub odszkodowań.

15) wprowadzono fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld PLN,

16) zmianie uległy również zasady uzyskiwania gwarancji de minimis przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zasady ww. gwarancji polegają na wzroście maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80% kwoty kredytu. BGK nie będzie pobierał prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji. Umożliwia również uruchomienie dłuższego kredytu obrotowego objętego gwarancją z pierwotnie obowiązujących 27 do 39 miesięcy.

Opracował:

Zespół Kancelarii ZBROJA ADWOKACI w składzie:
K. Grygorcewicz, J. Pindor, K. Fabisiak, M. Sokołowski, T. Wiśniewski, A. Sienkiewicz-Zbroja, P. Zbroja

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z prawnikami kancelarii: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.