• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku jako wkład w długofalową politykę klimatyczno-energetyczną EU

pc/pkee.pl

27.11.2018 18:39 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku jako wkład w długofalową politykę klimatyczno-energetyczną EU

Partnerzy portalu

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku jako wkład w długofalową politykę klimatyczno-energetyczną EU - GospodarkaMorska.pl

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje ambitną propozycję Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ze strony Ministerstwa Energii w kontekście długoterminowej strategii UE w sprawie ograniczania emisji.

PKEE popiera główne elementy proponowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a konkretnie:

  • Szybką dywersyfikację i rozwój wytwarzania energii ze źródeł niskoemisyjnych, co doprowadzi do ograniczenia emisji CO2 w sektorze elektroenergetyki o 50% do 2040 roku;
  • Ograniczenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do około 60% w 2030 roku. Produkcja energii elektrycznej z węgla spadnie znacząco z 130 TWh w 2020 roku do 75 TWh w 2040 roku;
  • Wzrost udziału energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE do 27% całości w 2030 roku. Pełne wykorzystanie potencjału morskich farm wiatrowych i fotowoltaiki może zapewnić łącznie do 30 GW nowych mocy wytwórczych do 2040 roku;
  • Budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW zaplanowanej na 2033 rok. Sześć bloków jądrowych ma zostać wybudowane do 2043 roku, o łącznej mocy około 6-9 GW.

PKEE uważa, że ta strategia dobrze przystaje do długoterminowej polityki klimatyczno- energetycznej UE i jest znaczącym krokiem naprzód dla kraju wysoce uzależnionego od paliw węglowych w sektorze energetyki wytwórczej, mającego wiele miejsc pracy w regionach górniczych, w połączeniu z jednym z niższych poziomów PKB w Unii Europejskiej na mieszkańca. Realizacja tej ambitnej polityki będzie wymagała ponoszenia niesamowicie wysokich nakładów inwestycyjnych i PKEE ma nadzieję, że polska energetyka na realizację swoich celów otrzyma pomoc finansową w ramach negocjacji nad wieloletnią perspektywą finansową (MFF) i nadchodzącymi przepisami wykonawczymi, wdrażającymi mechanizmy kompensacyjne w ramach znowelizowanej dyrektywy EU ETS. Polskie spółki energetyczne będą się borykały z brakiem pieniędzy na inwestycje. Wybieglibyśmy poza najbliższe MFF i powiązali dyskusje o finansach z oczekiwaniami na rok 2050. Dlatego popieramy utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w ramach prac nad nową wieloletnią perspektywą finansową UE po 2020 roku. PKEE jest zdania, że komunikat Komisji zapoczątkowuje formalną dyskusję i zadanie na najbliższy rok. Popieramy realistyczny harmonogram – neutralność węglowa może być osiągalna dla EU w ujęciu średnim, ale nie w takim samym stopniu przez wszystkie kraje członkowskie o różnych strukturach paliw energetycznych. Końcowy pozostający procent emisji sektora energetyki będzie wymagał kompensowania i emisji ujemnych. Musimy oszacować ostateczne koszty I dostępność komercyjną takich rozwiązań (CCS, obszary leśne, kredyty międzynarodowe) oraz ceny, CO2 na półwiecze.

PKEE popiera stopniową elektryfikację gospodarki Unii Europejskiej w obszarach niepodlegających dyrektywie EU ETS, w tym branż energochłonnych oraz sektorów transportu I budownictwa. Jednocześnie będziemy minimalizowali wpływ środowiskowy sektora energetyki do roku 2050 poprzez stopniowe przekształcanie struktury paliw w kierunku niskoemisyjnym. Plany UE do roku 2050 muszą uwzględniać specyficzne uwarunkowania Polski.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.