• <

Uwaga: Od 1 stycznia 2017 roku ważne zmiany w ustawach podatkowych

mk

03.01.2017 20:44 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Uwaga: Od 1 stycznia 2017 roku ważne zmiany w ustawach podatkowych

Partnerzy portalu

Uwaga: Od 1 stycznia 2017 roku ważne zmiany w ustawach podatkowych - GospodarkaMorska.pl

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie  ustawy przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które w sposób doniosły zmieniają najważniejsze akty prawne w polskim systemie podatkowym, regulujące takie podatki jak PIT, CIT czy VAT. Głównym celem wprowadzonych zmian w założeniach Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieganie oszustwom podatkowym i tym samym zwiększenie efektywności organów państwa w egzekwowaniu należności podatkowych. W związku z powyższym, nowe regulacje z całą pewnością odniosą znaczący wpływ na sytuację prawną podatników.

Zmiany w podatku od towarów i usług

Z punktu widzenia podatników prowadzących działalność gospodarczą najważniejsze zmiany wprowadzone zostały Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2024). Przed omówieniem poszczególnych zmian, warto wspomnieć, iż Ustawodawca utrzymał mocą ww. ustawy tymczasowe stawki podatku VAT w wysokości 8 i 23 % do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Mechanizm odwróconego obciążenia

Mając na uwadze przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, Ustawodawca zdecydował się w sposób istotny rozszerzyć wykaz towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, który to zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę towarów lub usług (stanowi więc on wyjątek od generalnej zasady, w myśl której osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług. W szczególności omawiana zmiana dotyczy branży budowlanej. Tytułem przykładu warto zauważyć, iż jak wynika z dodanego załącznika 14 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), mechanizmem odwróconego obciążenia objęte będą szeroko pojęte roboty budowlane takie jak budowa budynków, dróg, mostów czy też linii przesyłowych. Konicznym jest jednak podkreślenie, iż mechanizm odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a ponadto usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Wprowadzona zmiana znajdzie więc zastosowanie między innymi w przypadku świadczenia usług podwykonawczych na rzecz dewelopera realizującego określoną inwestycję.

Kontrola zasadności zwrotu podatku

Zmianą wartą zauważenia jest doprecyzowanie w ustawie o VAT mechanizmów kontrolnych wobec podatnika w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług. Zgodnie z dodanym art. 87 ust. 2B ustawy o VAT, weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku na wybrany przez podatnika rachunek bankowy może obejmować nie tylko sprawdzenie rozliczeń podatnika ale i rozliczenia innych podatników biorących udział w obrocie. Organy podatkowe w ramach określonych postępowań kontrolnych będą więc uprawnione wprost do prześledzenia całego „łańcucha obrotu”. Ponadto stosownie do art. 87 ust. 2C ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego będzie przedłużał podatnikowi termin 60-dniowy, 180-dniowy i 25-dniowy zwrotu różnicy podatku, na okres do 3 miesięcy, w przypadku zgłoszenia takiego żądania wraz z uzasadnieniem przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi przysługują odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
Ustawodawca zwiększył restrykcję odnośnie skorzystania przez podatnika ze skróconego 25-dniowego terminu na zwrot podatku. Od 1 stycznia 2017 r., aby skorzystać z takiego uprawnienia, podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

1.    należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
2.    łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł,
3.    podatnik przez rok (kolejne dwanaście miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe.

Warto podkreślić, iż przed omawianymi zmianami, podstawowym wymogiem formalnym dla skorzystania z ww. terminu była jedynie zapłata wszelkich należności wynikających z faktur, dokumentów celnych etc.

Rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie podatników

Z całą pewnością osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w 2017 r. powinni zwrócić uwagę na nowe przepisy prawne dotyczące rejestrowania podmiotów jako podatników VAT. Zgodnie bowiem z wprowadzoną procedurą weryfikacyjną, Naczelnik Urzędu Skarbowego może odmówić rejestracji podmiotu, jeżeli:

1.    dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
2.    podmiot ten nie istnieje, lub
3.    mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
4.    podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Warto zauważyć, iż Ustawodawca przewidział analogiczną regulację odnośnie już zarejestrowanych podatników, którzy to po zaistnieniu jednej z ww. przesłanek mogą być wykreśleni z urzędu przez właściwy organ podatkowy. Oprócz powyższego istnieje możliwość wykluczenia z rejestru podatników VAT podmiotów, które:

1.    zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
2.    obowiązane do złożenia deklaracji, nie złożyły takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
3.    składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazały sprzedaży oraz nabyć towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
4.    wystawiały faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały faktycznie dokonane (tzw. „puste” faktury),
5.    prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

Analizując więc powyższe wyliczenie przesłanek umożliwiających wykreślenie podmiotu, należy zauważyć, iż Ustawodawca ma na celu wyeliminowanie z obrotu tych podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej przez stosunkowo długi okres bądź też uczestniczą w procederze tzw. oszustw podatkowych.

Warto podkreślić, iż nowe przepisy wprowadzają także odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Dotyczy ona zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł, nie miej jednak nie miałaby ona zastosowania w sytuacji nieuczestniczenia zarejestrowanego podmiotu w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zgodnie z opinią pomysłodawców przedmiotowego rozwiązania, tj. Ministerstwa Finansów, omawiana zmiana ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

Z całą pewnością należy, także uwypuklić fakt, iż mocą nowej treści art. 97 ust. 15  Ustawy o VAT, organ podatkowy jest uprawniony do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT-UE, jeżeli za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał złoży on deklaracje, w których nie wykaże sprzedaży oraz nabyć towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, a także, gdy przez okres 3 kolejnych miesięcy nie złoży informacji (deklaracji) podsumowujących.

Rozliczanie podatku w okresach kwartalnych, deklaracje

Następną zmianą, na którą niewątpliwie warto zwrócić uwagę, jest ograniczenie możliwości składania deklaracji podatkowych w okresach kwartalnych. Od 1 stycznia 2017 roku rozliczać się w okresach kwartalnych mogą bowiem wyłącznie tzw. mali podatnicy. Ponadto Ustawodawca wprowadził bezwzględny obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej dla podmiotów zobowiązanych do rejestracji jako podatnicy VAT-UE, podatników nabywających lub dostarczających towary/usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, a także podatników, którzy są zobowiązani do składania deklaracji w formie elektronicznej w zakresie podatku dochodowego.

Nowe sankcje podatkowe

Analizując zmiany w zakresie podatku VAT, należy również uwypuklić nowe zasady odpowiedzialności podatnika za nierzetelne/wadliwe rozliczenie podatku. Ustawa przewiduje, iż w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ przeprowadzający kontrolę określi wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Również w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego lub też kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wyższą od kwoty należnej lub zamiast ww. kwot powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego, kwoty te zostaną określone w prawidłowej wysokości oraz zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w takiej samej wysokości będzie ustalone również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 1 ustawy o VAT).

Sankcje będą również stosowane w przypadku, gdy podatnik skoryguje dokonane pierwotnie rozliczenie podatku poprzez złożenie stosownych korekt deklaracji, jednak zrobi to już po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego (korekty deklaracji będą uwzględniać wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości), do czego uprawniają go stosowne przepisy Ordynacji podatkowej lub przepisy dotyczące kontroli skarbowej, i jednocześnie wpłaci kwotę wynikającego ze skorygowanej deklaracji zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależnie otrzymaną kwotę zwrotu podatku lub różnicy podatku (art. 112b ust. 2 pkt 1). W taki sam sposób traktowane będą sytuacje, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego złożył deklarację, której pomimo takiego obowiązku nie złożył w obowiązującym terminie, wpłacając jednocześnie kwotę zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 2 pkt 2). W takich przypadkach wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie jednak niższa i wyniesie 20%. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT ma to zachęcać podatników do samodzielnego korygowania deklaracji podatkowej w związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem kontrolnym.

Nowe przepisy określają jednak pewne wyjątki, po zaistnieniu których wyżej omówione sankcje nie znajdą zastosowania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy podatnik sam skoryguje błąd i wpłaci różnicę wyrównującą zaniżenie podatku lub zawyżenie kwoty zwrotu w dowolnym terminie, poprzedzającym dzień wszczęcia kontroli podatkowej lub skarbowej. W ustawie zmieniającej przewidziano również, iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie zostanie nałożone w sytuacji, gdy zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego wiąże się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi pomyłkami, a także z nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za właściwy okres rozliczeniowy, kwoty te zaś zostały ujęte w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej. Nie mniej jednak warto zauważyć, iż konsekwencją takiego rozliczenia dla podatnika mogą być odsetki za zwłokę.

Ponadto w art. 112c ustawy o VAT wprowadzono podwyższoną stawkę sankcji (w wysokości 100%) w odniesieniu do przypadków świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych i osiągania nieuprawnionych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

Pozostałe zmiany

Kolejną zmianą, o której należy wspomnieć jest zmiana progu uprawniającego do podmiotowego zwolnienia podatnika z podatku tytułem sprzedaży towarów. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 113 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. W poprzednim stanie prawnym przedmiotowy próg był ustalony na kwotę 150 000 zł.

Ponadto podatnicy nabywający towary wymienione w załączniku 13 Ustawy o VAT (między innymi paliwa, niektóre wyroby stalowe, dyski twarde) powinni zwrócić uwagę na zmiany dotyczące warunków zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy tychże towarów. Przedmiotowe zmiany dotyczą w szczególności kaucji gwarancyjnej, która stanowi jeden z warunków zwolnienia podatnika z takiej odpowiedzialności.

Zmiany w podatkach dochodowych

Oprócz wyżej omówionych zmian w podatku od towarów i usług, Ustawodawca zdecydował dokonać pewnych modyfikacji w ustawach regulujących podatki dochodowe (PIT i CIT). Zmiany te dotyczą szeregu istotnych z punktu widzenia podatników kwestii, takich jak zakres czy wysokość opodatkowania.

Zmiany w katalogu przychodów (dochodów) osiągniętych na terytorium kraju

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) jak i w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) znacznie rozszerzono katalog dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które w związku z tym faktem podlegają opodatkowaniu, pomimo braku rezydencji podatnika na terytorium RP. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 3 ust. 2B pkt. 7 ustawy o PIT, zgodnie z którą za takie przychody (dochody) uważa się również te regulowane w tym stawiane do dyspozycji, wypłacane lub potrącane, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Powyższe oznacza, iż osoba zamieszkująca poza granicami RP będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu w Polsce, także wtedy gdy dochód (np. wynagrodzenie za pracę) będzie wypłacane przez polski podmiot, pomimo faktu, iż sam dochód wynika z czynności podjętych poza granicami kraju. Oczywiście opodatkowanie takiej osoby w Polsce będzie również uzależnione od treści stosownej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez RP z danym państwem.

Koszty uzyskania przychodów


Dalej, koniecznym jest zwrócenie uwagi na nowe regulacje zawarte w art. 22p ustawy o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT. Wyżej wspomniane przepisy ustanawiają zasadę, zgodnie z którą podatnicy nie będą uprawnieni do zaliczenia określonych kwot pieniężnych do kosztów uzyskania przychodów  w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Analizując treść omawianych zmian należy  mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ww. ustawy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za
pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1.    stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2.    jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W ramach zobrazowania powyższych regulacji, warto więc zauważyć, iż w sytuacji gdy wartość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 30.000 zł oraz płatność następuje w dwóch częściach – 15 000 zł na rachunek bankowy i 15.000 zł gotówką, to przedsiębiorca dokonujący tej płatności nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwoty 15 000 zł.

Nowe zasady opodatkowania portów

Istotnej zmianie uległo również opodatkowanie wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek prawa handlowego bądź spółdzielni w zamian za objęcie akcji/udziałów w tych podmiotach. Przed 1 stycznia 2017 r. za przychód uzyskany tytułem wniesienia aportu uważało się wartość nominalną udziałów/akcji objętych przez dany podmiot prawa. Mocą nowych regulacji, tj. art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o CIT oraz art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu co do zasady będzie podlegać „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”. Dodatkowo w obu ustawach wskazano, że jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze - przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość rynkowa tego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Konsekwencją tej zmiany jest powstanie po stronie organów podatkowych uprawnienia do określania wysokości deklarowanego przed podatnika przychodu. Przed omawianymi zmianami możliwość taka była wykluczona przez orzecznictwo sądowe, ze względu na uznanie, iż wartość nominalna udziałów/akcji nie podlega mechanizmom rynkowym (wyrok poszerzonego składu NSA z dnia 20 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1772/13).

Nowa stawka CIT dla małych przedsiębiorców

Niewątpliwie najgłośniejszą zmianą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, przedmiotowa zmiana ma na celu przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności małych przedsiębiorstw oraz podmiotów gospodarczych dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kwota wolna od podatku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni także, zwrócić uwagę na sposób wyliczenia podatku z uwagi na zróżnicowanie kwoty wolnej od podatku, ustanowionej w art. 27 ustawy o PIT. Nowa regulacja przewiduje podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku do kwoty 6.600 zł, jednak wyłącznie dla osób osiągających rocznie taką właśnie sumę lub mniejszą. W przypadku dochodów od 6 600 zł do 11 000 zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Osoby zarabiające od 11 000 zł do 85 528 zł będą opodatkowani na tych samych zasadach co w poprzednim stanie prawnym.  Warto nadto podkreślić, iż dla osób o  dochodach powyżej 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, zaś dochód powyżej 127 000 zł nie będzie pomniejszany o kwotę zmniejszającą podatek.

Wnioski

Podsumowując opisane wyżej zmiany, należy przede wszystkim zauważyć fakt, iż ustawodawca dokonał swoistej reformy w zakresie podatku od towarów i usług. Niektóre z zaproponowanych zmian mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację i codzienne funkcjonowanie  podatników w obrocie gospodarczym. Zmianę niekorzystną stanowi przydanie organom podatkowym uprawnień w zakresie możliwości wykreślania podatników z rejestru VAT, także w sytuacji gdy z przyczyn niezawinionych zaprzestały czasowo wykonywać działalność gospodarczą i tym samym nie wykazują organom podatkowym sprzedaży oraz nabyć towarów przez okres 6 miesięcy (3 miesięcy w przypadku podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE). Co więcej konieczne jest wspomnienie o nowych sankcjach podatkowych, solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika rejestrującego podmiot w rejestrze VAT, a także o zwiększonym zakresie kontroli podatkowych. Utrudnieniem dla podatników zapewne będzie wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika rejestrującego podmiot w rejestrze VAT. W praktyce bowiem często pełnomocnicy, w tym doradcy podatkowi i księgowi rejestrują podatnika dla potrzeb VAT, co znacznie ułatwia przedsiębiorcom sprawne i rzetelne założenie działalności, czy zarejestrowanie spółki w KRS. Rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych solidarnie, także do osób rejestrujących przedsiębiorcę jako podatnika podatku VAT, wyłącznie utrudni wskazane czynności i nie przełoży się na uszczelnienie systemu podatkowego.

Zmiany w zakresie podatków dochodowych niewątpliwie nie będą tak doniosłe w skutkach jak w przypadku podatku od towarów i usług. Nie mniej jednak podatnicy powinni zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje podatkowe w sytuacji dokonania gotówkowego rozliczenia transakcji o wartości powyżej 15.000 zł, zmienioną kwotę wolną od podatku oraz preferencyjną stawkę CIT dla małych podatników.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Asystent Artur Gruszczyński

Więcej informacji dotyczących pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl

Znajdź nas na facebook

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.