• <
urząd_morski_gdynia_2021

Korea-Polska: nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Korea-Polska: nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
Korea-Polska: nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - GospodarkaMorska.pl
18.10.2016 Źródło: własne

Z dniem 01.01.2017 r. wchodzi w życie protokół dotyczący zmiany obecnie obowiązującej umowy z Republiką Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r. Dokument zakłada dostosowanie zapisów konwencji do najnowszych standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nowe regulacje dotyczą w dużej mierze podatków dochodowych PIT i CIT (po stronie Polski) oraz podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, lokalnego podatku dochodowego i specjalnego podatku na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (po stronie Korei Południowej). Protokół przewiduje zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej oraz należności licencyjnych. Zmiany zakładają także rozszerzenie klauzuli wymiany informacji podatkowej.

Kierunek zmian

Protokół polsko-koreański został przygotowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Protokół zmienia w art. 2 w ust. 1 w lit. a) podatki, których dotyczy obecnie obowiązująca Konwencja. Przepis ten zawiera podatki, któ-re już nie funkcjonują w polskim systemie podatkowym. W aktualnie zawieranych umowach o uni-kaniu podwójnego opodatkowania zamieszcza się podatek dochodowy od osób fizycznych i poda-tek dochodowy od osób prawnych. W przypadku Korei Protokół obejmuje podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek specjalny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 3 Protokołu, uchylono przepis Konwencji regulujący zwolnienie przedsię-biorstw od podatku od wartości dodanej w zakresie eksploatacji statków lub samolotów w komuni-kacji międzynarodowej. Zaproponowana zmiana była konieczna z uwagi na utrzymanie właściwej systematyki umowy, mając na względzie, że zgodnie z art. 2 Konwencja dotyczy wyłącznie podat-ków dochodowych. Przez wzgląd na powyższe utrzymanie w jej treści przepisu regulującego zwol-nienia z podatku od towarów i usług nie znajduje uzasadnienia.

W Protokole do umowy dodano zapisy dotyczące dokonania tzw. korekty wtórnej, w przy-padku zakwestionowania przez jedno z Umawiających się Państw stosowanych cen transakcyjnych między przedsiębiorstwami powiązanymi. Przepis ten umożliwia usunięcie tzw. ekonomicznego podwójnego opodatkowania. Dodanie przedmiotowego ustępu ma na celu dostosowanie przepisów Konwencji do wersji modelowej.

Z uwagi na potrzeby strony koreańskiej, rozszerzono nadto katalog instytucji prowadzących działalność w zakresie udzielania lub gwarantowania pożyczek i kredytów wspierających finanso-wanie eksportu. Do obecnie istniejących instytucji finansowych wymienionych w art. 11 w ust. 3 w lit. b) dodano – Export_Import Bannk of Korea, Korea Development Bank, Korean Finance Corpo-ration, Korea Trade Insurance Corporation (“K-sure”), Korea Investment Corporation oraz przewi-dziano możliwość stosowania analogicznych rozwiązań dla każdej innej instytucji pełniącej podobne funkcje o charakterze rządowym, utworzonej i będącej własnością Rządu Korei. Wymienione instytucje zarządzające funduszami publicznymi prowadzą politykę rządową w zakresie finansowa-nia głównych projektów przemysłowych w odniesieniu do rozwoju przemysłowego i wzrostu go-spodarki narodowej. Są one całkowicie zależne od rządu koreańskiego i działają pod jego kontrolą i nadzorem. Ze względu na zachowanie wzajemności w stosowaniu korzyści wynikających z Kon-wencji, strona polska zaproponowała objęcie regulacją art. 11 w ust. 3 w lit. b) – Korporacji Ubez-pieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje te w przypadku Polski pełnią funkcje związane z finansowaniem i wspieraniem eksportu, realizując politykę rządową w tym zakresie. Ze wzglądu na przekształcenia własnościowe, Bank Handlowy, wskazany obecnie w przepisie Konwencji, nie spełnia powyższych kryteriów, a zatem zaproponowano wykreślenie go z zakresu przedmiotowego przepisu. KUKE S.A. jest instytucją prowadzącą ubezpieczenia kredytów eksportowych. Podmiot ten prowadzi ubezpieczenia ekspor-towe gwarantowane przez Skarb Państwa, w sposób zapewniający bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka, dodatkowo udziela ochrony ubezpieczeniowej

Należności licencyjne

Protokół modyfikuje również brzmienie art. 12 ust. 2 Konwencji dotyczące opodatkowania należ-ności licencyjnych. Wprowadza stawkę 5% podatku pobieranego u źródła, dotychczas Konwencja przewidywała stawkę 10%. Zmiana zgodna jest z aktualną polską polityką w zakresie podatków pobieranych u źródła, analogiczne stawki zamieszczono również w szeregu innych umów podatko-wych renegocjowanych w okresie ostatnich kilku lat. Dodatkowo dokonano modyfikacji w stosun-ku do modelowej – definicji należności licencyjnych, mających na celu jednoznaczne objęcie nią licencji do programów komputerowych.

Praca najemna

W obecnie obowiązującej Konwencji, zgodnie z art. 15, dochód z pracy najemnej podlega opodat-kowaniu w państwie, w którym praca jest wykonywana. Ust. 2 tego artykułu przewiduje wyjątek od tej reguły. Aby wynagrodzenie zostało zwolnione z opodatkowania, muszą być spełnione trzy wa-runki. Pierwszy warunek polega na tym, że odbiorca wynagrodzenia zobowiązany jest przebywać w drugim państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas danego roku podatkowego. Taki przepis obecnie umożliwia nadużycia oraz organizowanie stosunku pracy w taki sposób, aby unikać opo-datkowania w państwie goszczącym. W art. 8 Protokołu przewidziano dokonanie zmiany w tym zakresie i postanowiono, że okres 183 dni nie może być przekroczony w każdym dwunastomie-sięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. W uzasadnieniu do projektu ratyfikacji protokołu zmieniającego wskazano, iż wejście w życie Protokołu nie pociągnie za sobą skutków budżetowych w odniesieniu do dochodów z pracy najemnej.

Przepis regulujący pracę najemną na statku morskim lub powietrznym pozostał w dotychczasowym kształcie. Zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 3 umowy międzynarodowej, wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Unikanie podwójnego opodatkowania


W odniesieniu do umowy z Republiką Korei wskazać należy, iż sama metoda unikania podwójnego opodatkowania nie uległa zmianie. Jednakże w zakresie samego sposobu unikania podwójnego opodatkowania przez polskich rezydentów podatkowych, dokonano w treści umowy pewnych mo-dyfikacji. I tak w art. 23 ust 2 wskazano, że w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w na-stępujący sposób:

a)  Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód który, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji, może być opodatkowany w Korei, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Korei.

b)  Bez względu na postanowienia litery a) oraz z zastrzeżeniem przepisów polskiego prawa podatkowego, jeżeli dochód osiągany w Korei stanowi dywidendę wypłacaną przez spółkę, która ma siedzibę w Korei spółce mającej siedzibę w Polsce, która ma nie miej niż 75 procent udziału w kapitale akcyjnym spółki wypłacającej dywidendy, wówczas Polska zezwoli na potrącenie od podatku polskiego, podatku zapłaconego w Korei przez spółkę, w odniesieniu do zysków, z tytułu których takie dywidendy są wypłacane.

c)  Takie potrącenie, o którym mowa w literze a) oraz b) nie może jednak łącznie przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem potrącenia, która przypada, w zależności od sytuacji, na dochód, który może być opodatkowany w Korei.

d)  Jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Konwencji,dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w IPolsce, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takej osoby, wziąć pod uwagę zwolniony dochód.

Klauzula ograniczenia korzyści i wymiana informacji

Do Protokołu wprowadzono także przepisy dotyczące klauzuli „ograniczenia korzyści umownych”. Postanowienia dotyczące wprowadzanej do Konwencji klauzuli mają na celu wyłą-czenie przywilejów wynikających z Konwencji. Zgodnie z Protokołem, osoba nie będzie do nich uprawiona, w odniesieniu do opodatkowania na podstawie art. 10, 11, 12, 13 oraz 22, jeżeli głów-nym celem tej osoby było wyłącznie uzyskanie korzyści wynikających z niniejszych artykułów w wyniku nabycia lub powstania praw do nich.

Z uwagi na fakt, że w obecnie obowiązującej Konwencji brak w art. 26, dotyczącym  wymiany in-formacji, pełnej klauzuli wymiany informacji, Protokół rozszerza postanowienia umowne w tym zakresie. Przepisy umowne dotyczące wymiany informacji są efektywnym narzędziem dla organów podatkowych służącym weryfikacji prawidłowości deklarowanej   podstawy opodatkowania.

Podsumowanie

Punktem wyjścia do opracowania Protokołu zmian do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu było zmodyfikowanie przestarzałych zapisów, które nie znajdują odniesienia do aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej. Wejście w życie zmian i umożliwienie stosowania przez obie strony konwencji nowych narzędzi ma w założeniu usprawnić współpracę pomiędzy organami podatkowymi Polski i Korei.

 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Radca Prawny Alicja Bożek

Więcej informacji dotyczących pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl

Znajdź nas na facebook

 

Nowa siedziba Legal Marine Mateusz Romowicz

 

 

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32193,00 $ tona 1,40% 30 kwi
 Cynk 2904,00 $ tona -0,82% 30 kwi
 Aluminium 2445,00 $ tona 0,53% 30 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.