• <
bulk_cargo_port_szczecin

Najważniejsze postanowienia ze 102. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC

26.11.2020 15:40 Źródło: PRS
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Najważniejsze postanowienia ze 102. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC

Partnerzy portalu

Najważniejsze postanowienia ze 102. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

W dniach 4-11 listopada br. w formie zdalnej odbyła się 102 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, w której udział wzięła również delegacja polska.

Na sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych poniżej.

 1. Przyjęcie poprawek do obowiązkowych instrumentów IMO

Konwencji SOLAS 1974 (Rezolucja MSC.474(102))

- poprawki prawidła II-1/3-8 związane z holowaniem i cumowaniem

Nakładają one obowiązek korzystania z właściwych i bezpiecznych w użytkowaniu projektów urządzeń, wprowadzają system konserwacji i nadzoru, oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.

Wspólnie z powyższymi poprawkami przyjęto również związane wytyczne, które obejmują temat projektowania urządzeń do cumowania oraz wyboru odpowiedniego sprzętu i osprzętu do bezpiecznego cumowania (MSC.1/Circ.1619); inspekcji i utrzymania sprzętu cumowniczego, w tym lin cumowniczych (MSC.1/Circ.1620); jak również zmienione wytyczne w sprawie pokładowych urządzeń do holowania i cumowania (MSC.1/Circ.1175/Rev.1).

- poprawki do części B-1, B-2 i B-4 Rozdziału II-1 dotyczące wymagań na temat integralności wodoszczelnej.

 Przedmiotowe zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Międzynarodowego kodeksu bezpieczeństwa dla statków używających jako paliwo gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF) (Rezolucja MSC.475(102))

- rozdziału 6 – zastąpienia paragrafu 6.7.1.1 dotyczącego układu upustu ciśnienia;

- rozdziału 11 – dodania nowego paragrafu 11.8 dotyczącego instalacji gaśniczych w miejscach przygotowania paliwa;

- rozdziału 16 – zastąpienia paragrafu 16.3.3.5.1 dotyczącego prób rozciągania.

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC) (Rezolucja MSC.476(102))

- rozdziału 6 – zastąpienia paragrafu 6.5.3.5.1 dotyczącego prób rozciągania.

Powyższe poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG) (Rezolucja MSC.477(102))

Poprawki związane są z wymaganiami segregacji alkoholanów, segregacji w odniesieniu do płynnych substancji organicznych, klasyfikacji i transportu węgla w wyniku zdarzeń samozapłonu węgla drzewnego, klasyfikacji przenośnych zbiorników UN stosowanych w transporcie multimodalnym oraz przepisów dotyczących oznakowań.

Poprawki 40-20 do Kodeksu IMDG wejdą w życie 1 czerwca 2022 roku, a Administracje mogą dobrowolnie stosować te poprawki od 1 stycznia 2021 roku.

Części B Kodeksu o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeksu STCW) (Rezolucja MSC.478(102))

Poprawki zostały wprowadzone do tabeli B-I/2 Kodeksu STCW i mają na celu zapewnić bardziej precyzyjne wskazówki dla Stron, Administracji, organów PSC, RO i innych zainteresowanych stron poprzez aktualizację list wszystkich certyfikatów lub dowodów z dokumentów określonych w Konwencji, które upoważniają posiadacza do działania w zakresie określonych kompetencji, wykonywania określonych zadań, funkcji lub przydzielenia mu określonych obowiązków na pokładzie statku.

Uwzględniają również modyfikacje polegające głównie na dodaniu nowej Noty 11 odnoszącej się do sytuacji, kiedy szkolenie z pierwszej pomocy lub opieki medycznej nie jest uwzględnione w kwalifikacjach wymaganych do otrzymania świadectwa, oraz usunięciu pojęcia „opieka medyczna” z Noty 7.

 1. Standardy konstrukcyjne oparte na celu

Komitet potwierdził, że informacje przedstawiane przez 12 organizacji uznanych- członków IACS wykazują ciągłą zgodność ze standardami GBS IMO dla masowców i zbiornikowców. Potwierdził on również, że po przeprowadzeniu działań korygujących, wstępny audyt GBS przepisów konstrukcyjnych statków towarzystwa klasyfikacyjnego Türk Loydu został pomyślnie zakończony.

 1. Tymczasowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących alkohol metylowy/etylowy jako paliwo;

Wytyczne (MSC.1/Circ.1621) ustanawiają międzynarodowe normy dla statków stosujących takie paliwa. Zawierają wymagania dotyczące usytuowania, instalacji i kontroli maszyn, wyposażenia i systemów wykorzystujących alkohol metylowy/etylowy jako paliwo. Celem wytycznych jest zminimalizowanie ryzyka związanego z charakterem tych paliw, w stosunku do statku, załogi oraz środowiska.

Inne prace dotyczące gazów lub paliw o niskiej temperaturze zapłonu, które kontynuuje Podkomitet CCC obejmują opracowanie projektu tymczasowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa statków wykorzystujących instalacje ogniw paliwowych oraz opracowanie projektu poprawek do Kodeksu IGF zawierających wymagania bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących paliwa olejowe o niskiej temperaturze zapłonu.

 1. Tymczasowe wytyczne w zakresie kryteriów stateczności drugiej generacji

Komitet MSC zatwierdził Tymczasowe wytyczne w zakresie kryteriów stateczności drugiej generacji, nad którymi pracowano od ponad dwudziestu lat (MCS.1/Circ.1627).

Tymczasowe wytyczne dotyczą kryteriów podatności, bezpośredniej oceny utraty stateczności i narzędzi operacyjnych, oraz zawierają kryteria opierające się na wydajności służące ocenie pięciu trybów utraty stateczności dynamicznej na falach: statek bez napędu, nadmierne przyspieszenie, czysta utrata stateczności, kołysanie parametryczne oraz zjawisko surf-ridingu/broachingu. Odniesienie do „drugiej generacji” wynika z faktu, że przedmiotowe kryteria są oparte na podstawowych założeniach oraz najnowszej technologii, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych sprawozdań z wypadków, które są podstawą obowiązkowych kryteriów stateczności w stanie nieuszkodzonym.

W odniesieniu do stateczności w stanie uszkodzonym, Komitet przyjął Zmienione noty wyjaśniające do wymagań w zakresie podziału grodziowego i stateczności awaryjnej zawartych w Rozdziale II-1 Konwencji SOLAS, które zostały opracowane, aby zapewnić jednolite stosowanie wymagań, w tym tych przyjętych na obecnej sesji Komitetu.

 1. Przyjęcie środków żeglugowych dla statków

Komitet MSC przyjął następujące środki żeglugowe dla statków:

- zharmonizowane i skonsolidowane systemy żeglugowe statków przy wybrzeżu Norwegii („przy zachodnim wybrzeżu Norwegii”, „przy południowch wybrzeżu Norwegii i „przy wybrzeżu Norwegii od Vardø do Røst”) każdy z TSS i trasami zalecanymi

Zmiany miały na celu harmonizację trzech systemów żeglugowych statków w wyłącznej strefie ekonomicznej Norwegii (EEZ), tak by miały one zastosowanie do tej samej kategorii statków, oraz konsolidację ich w jeden system.

- poprawki do TSS i powiązanych środków na Ławicy Słupskiej polegającej na ustanowieniu trzeciej części TSS, dostosowaniu i zmianie nazwy istniejącej części wschodniej w celu ograniczenia zagrożenia wejścia na mieliznę w miejscach płycizn wykrytych dalej na wschód od istniejącej TSS na i poza polskim morzem terytorialnym w południowej części Morza Bałtyckiego;

- poprawki do warunków korzystania z trasy dwukierunkowej w TSS „Off Ushant”, która ma na celu usunięcie niejasności i uwzględnienie postępu technologicznego.

- poprawki do istniejącej trasy dwukierunkowej w Wielkiej Rafie Koralowej i Cieśninie Torres w Australii mające służyć również za powiązane środki ochronne dla szczególnie wrażliwego obszaru morskiego (PSSA) w tym rejonie.

 1. Bezpieczeństwo statków przewożących personel przemysłowy

Komitet MSC zgodził się zorganizować międzysesyjną grupę roboczą (w 2021 roku po jej zatwierdzeniu przez Radę IMO) w celu ukończenia prac nad projektem Międzynarodowego Kodeksu bezpieczeństwa dla statków przewożących personel przemysłowy (Kodeks IP) wraz z powiązanych projektem nowego Rozdziału XV Konwencji SOLAS dla wszystkich typów statków towarowych.

 1. Zapobieganie wypadkom z udziałem urządzeń dźwigowych i wciągarek

Komitet MSC zatwierdził co do zasady projekt poprawek do rozdziału II-1 Konwencji SOLAS związanych z pokładowymi urządzeniami dźwigowymi oraz wciągarkami kotwicznymi. Poprawki mają na celu zapobieganie wypadkom z udziałem tych urządzeń, w czasie których uszczerbku na zdrowiu mogą doznać ich operatorzy oraz uszkodzeniu może ulec statek, ładunek, konstrukcje lądowe oraz podwodne, jak również środowisko morskie.

Wytyczne zostaną przyjęte na przyszłej sesji wraz z Wytycznymi w zakresie urządzeń dźwigowych oraz Wytycznymi dla urządzeń kotwicznych, które są obecnie finalizowane.

 1. Inne poprawki, wytyczne i podjęte zagadnienia

- Komitet MSC przyjął:

 • Wytyczne dotyczące zabezpieczania urządzeń do transportu pojazdów drogowych na statkach ro-ro (Rezolucja MSC.479(102))
 • Zalecenia w sprawie stosowania i montażu materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych (Rezolucja MSC.480(102))

Komitet zachęcił 32 sesję Zgromadzenia do odnotowania rezolucji MSC i odpowiednio uchylenia istniejącej rezolucji A.658(16).

 • Standardy techniczno-eksploatacyjne dla statkowych urządzeń odbiorczych japońskiego systemu satelitarnego quasi-zenith (QZSS) (Rezolucja MSC.481(102))

- Komitet zatwierdził pozostałe okólniki:

 • 1/Circ.1588/Rev.1 zawierający poprawki do Znowelizowanych procedur reagowania w wypadku awarii dla statków przewożących towary niebezpieczne (Poradnik EmS);
 • 1/Circ.1622 zawierający Wytyczne dotyczące akceptacji alternatywnych materiałów metalowych do celów kriogenicznych na statkach przewożących luzem gazy skroplone oraz na statkach wykorzystujących gazy lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu;
 • 1/Circ.1599/Rev.1 zawierający Znowelizowane tymczasowe wytyczne dotyczące stosowania wysokomanganowej stali austenitycznej do zastosowań kriogenicznych;
 • 1/Circ.1623 zawierający poprawki do Kodeksu bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków (Kodeks CSS) dotyczące sztauowania uzależnionego od pogody, ciężkich ładunków, ładunków częściowo standaryzowanych, takich jak pojazdy na statkach ro-ro;
 • 1/Circ.1353/Rev.2 zawierający zmienione Wytyczne dotyczące przygotowania Podręcznika zabezpieczenia ładunku;
 • 1/Circ.1624 zawierający poprawki do Kodeksu bezpiecznych praktyk dla statków przewożących pokładowe ładunki drewna, 2011r. (Kodeks TDC 2011);
 • 1/Circ.1625 zawierający Ujednolicone interpretacje do Kodeksu IGC;
 • 1/Circ.1626 zawierający Ujednoliconą interpretację do Kodeksu IMDG dotyczącą użycia pojęcia „środki ratunkowe” w paragrafie 7.1.4.4.2;
 • 1/Circ.9 zawierający Zmienione wymagania przewozowe dla akrylanu metylu i metakrylanu metylu, które podlegają równoczesnej decyzji MEPC 75;
 • 1/Circ.1572/Rev.1 zawierający ujednolicone interpretacje do Rozdziałów II-1 i XII Konwencji SOLAS na temat wymagań technicznych dotyczących środków dostępu dla inspekcji (Rezolucja MSC.158(78)) i Standardów eksploatacyjnych dla czujników poziomu wody na masowcach oraz na statkach z pojedynczą ładownią innych niż masowce (Rezolucja MSC.188(79));
 • 1/Circ.1430/Rev.2 zawierający Znowelizowane wytyczne w zakresie projektowania i zatwierdzania stałych wodnych instalacji gaśniczych dla pomieszczeń ro-ro i kategorii specjalnych;
 • zawierające ustandaryzowane formularze dotyczące oceny środków ratunkowych i raportów z prób (okólniki od MSC.1/Circ.1628 do MSC.1/Circ.1633)
 • 1/Circ.1634 zawierający ujednoliconą interpretację Rozdziału II-2 SOLAS;
 • 1/Circ.1318/Rev.1 zawierający Znowelizowane Wytyczne dotyczące konserwacji i przeglądów stałych instalacji gaśniczych na dwutlenek węgla;
 • 1/Circ.340 na temat uznania indyjskiego, regionalnego systemu nawigacji satelitarnej IRNSS jako składnik światowego systemu radionawigacyjnego;
 • 1/Circ.1364/Rev.2 zawierający poprawki do Międzynarodowego Podręcznika SafetyNET mające m.in. odzwierciedlić aktualizacje dotyczące usług GMDSS świadczone przez Inmarsat
 • 1/Circ.1365 na temat Panelu Koordynacyjnego IMO EGC;
 • 1/Circ.243/Rev.1/Corr.1 zawierający sprostowania do Wytycznych w zakresie sposobów prezentacji symboli nawigacyjnych, terminów i skrótów związanych z nawigacją;
 • 1/Circ.1636 zawierający zalecane przez przemysł ramy protokołów, które mają na celu zapewnienie bezpieczną wymianę załóg i podróż podczas pandemii koronawirusa (COVID-19);
 • 1/Circ.1637 zawierający ujednoliconą interpretację prawidła II-1/3-10 Konwencji SOLAS dotyczącą pojęcia „nieprzewidzianej zwłoki w dostawie statków” podczas pandemii koronawirusa (COVID-19).

- Odnosząc się do propozycji zmian do paragrafu 6.5.5 wzoru umowy modelowej upoważniającej organizacje uznane do działania w imieniu Administracji, Komitet poinstruował Podkomitet III by na 7 sesji rozważono tekst paragrafu 6.5.5 uwzględniając jedynie zmiany proponowane w dokumencie MSC 102/14/1. Propozycja polega na usunięciu pojęć „niebezpieczne zdarzenia” i „wypadki”, przy jednoczesnym rozszerzeniu obowiązku poinformowania Administracji bandery o awariach wymagających natychmiastowej naprawy lub naprawy do podanej daty. Komitet poprosił również o rozważenie w tym kontekście paragrafu 5.3.2.4 zalecanej Części III Kodeksu RO i przekazanie Komitetowi czy tekst obu tych paragrafów powinien być ujednolicony.

- Komitet MSC zadecydował o konieczności opracowania wytycznych w zakresie bezpieczeństwa dla jachtów rekreacyjnych o poj. 300 GT i większej, zaangażowanych w działalność komercyjną, jak również dla statków towarowych o poj. 300-500GT, uprawiających żeglugę na wodach polarnych. Zadanie to zostanie dodane do prac prowadzonych przez Podkomitet SDC w zakresie statków niekonwencyjnych uprawiających żeglugę na wodach polarnych.

- Z uwagi na przełożenie terminów sesji Podkomitetów SDC i SSE na 2022 rok, Komitet wyraził zgodę na kontynuację prac Grup Korespondencyjnych zgodnie z ustalonymi wcześniej zadaniami i harmonogramem międzysesyjnych grup roboczych. W sytuacji gdy nie uda się utrzymać terminu ukończenia prac priorytetowych np. prac nad nowymi przepisami dotyczącymi personelu przemysłowego i poprawkami do SOLAS dotyczącymi pokładowych urządzeń dźwigowych, wejdą one w życie 18 miesięcy po ich przyjęciu przez Komitet MSC z pominięciem 4 letniego cyklu.

- Komitet poinformował, iż Sekretariat IMO zobowiązał się opracować nowy moduł GISIS w celu rejestracji portów ułatwiających wymianę załóg i rozpowszechniania informacji umożliwiających firmom żeglugowym planowanie i organizowanie wymian załóg w trakcie pandemii.

- Komitet MSC postanowił opracować razem z ICAO i ILO nietekstowego logo, które umożliwiałoby marynarzom identyfikację i następnie dostęp do dedykowanych środków i procesów na statkach w portach oraz w tranzycie z/do statków.

- Komitet zgodził się z potrzebą dalszej dyskusji na temat opracowania wytycznych dotyczących zdalnych przeglądów i zachęcił zainteresowane strony do składania propozycji nowego punktu prac na przyszłą sesję Komitetu MSC.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.