• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wzrośnie budżet na budowę Drogi Wodnej z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej. Zyska na tym Port Elbląg

29.05.2024 22:21 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wzrośnie budżet na budowę Drogi Wodnej z Zalewu Wiślanego do Zatoki Gdańskiej. Zyska na tym Port Elbląg

Partnerzy portalu

Fot. Zarząd Portu Morskiego Elbląg

Władze planują zwiększenie sumy przeznaczonej na inwestycję związaną z przekopem Mierzi Wiślanej. Do dotychczasowych 2 mld zł jest planowane przeznaczenie dodatkowych 160 mln zł, które mają zapewnić dostęp do portu w Elblągu. Przyjęcie uchwały w tej sprawie jest planowane na III kwartał tego roku.

Program wieloletni na lata 2016–2024 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, zwany dalej „Programem”, jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” oraz w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Został on przyjęty uchwałą nr 57/2016 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (zmienionej uchwałą nr 170/2020 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. oraz uchwałą 71/2023 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2023 r.), zwaną dalej „uchwałą 57/2016”.

Poprzednio powołany skład Rady Ministrów zadecydował o wydatkowaniu ok. 2 mld zł na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ze względu na nieujęcie w opracowanym, przez uprzedni Rząd, Programie odcinka toru wodnego o długości ok. 900 m, w chwili obecnej kosztująca ok. 2 mld zł droga wodna nie zapewnia dostępu do portu w Elblągu. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do zakresu Programu nieujętego dotąd odcinka toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej.

Zmiana uchwały 57/2016 ma być niezbędna dla zapewnienia dostępu do portu w Elblągu dla jednostek o parametrach L=100 m, B=20 m i T=4,5 m oraz zestawów barkowych o długości 180 m, uwzględnionych w pracach projektowych Programu.

W dokumencie wskazano rozwiązania planowane w ramach projektu, w tym proponowane środki realizacji:

- W przedkładanym projekcie zmiany uchwały 57/2016 wnosi się o zwiększenie ogólnej kwoty środków na Program do wysokości 2 160 499 104 zł, wydłużenie terminu realizacji do roku 2026 oraz wprowadzenie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego zakres związany z realizacją robót na odcinku toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej.
- Zakres prac obejmuje wykonanie obrotnicy i toru wodnego od obrotnicy do basenu portowego na wysokości Oddziału Technicznego Elbląg. Na odcinku toru wodnego przyjęto założenie maksymalnej szerokości w dnie 5 m (+0,5 m tolerancji bagrowniczej), wykonanie obrotnicy zlokalizowanej w rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego. W ramach prac przewidziano wykonanie umocnień w rejonie obrotnicy i newralgicznych miejscach przebiegu toru.
- Szacowany łączny koszt realizacji ww. zadań wynosi 33 004 800 zł, w tym 27 504 000 zł to szacowany łączny koszt robót. Dla zadania przewidziano rezerwę na poziomie 15% (tj. 4 125 600 zł) na rozliczenie powykonawcze oraz środki na waloryzację wynagrodzenia na poziomie 5% (tj. 1 375 200 zł).
- W związku z zawarciem z wykonawcą odcinka toru wodnego na rzece Elbląg do punktu P2 umowy na kwotę 113 768 408 zł (poz. 39-40 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – Faza IV: Wejście do portu w Elblągu roboty pogłębiarskie od P1 do P2 (Etap IV)), dokonano przesunięcia wydatków na to zadanie w 2024 r. o kwotę w wysokości 25 644 608 zł z poz. 43_1 REZERWA do wykorzystania. Z uwagi na powykonawczy charakter rozliczenia umowy poz. 43_1 REZERWA do wykorzystania zostanie zwiększona 1 044 859 zł w 2025 r. oraz o 1 044 858 zł w 2026 r.

W styczniu 2024 r. Ministerstwo Infrastruktury zleciło Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni przygotowanie dokumentacji projektowej, analizy nawigacyjnej oraz wykonanie ekspertyz technicznych nabrzeża w celu ustalenia niezbędnych inwestycji umożliwiających dokończenie toru wodnego i wykorzystanie infrastruktury portu w Elblągu. Harmonogram realizacji odcinka toru wodnego na rzece Elbląg od punktu P2 do punktu Port zlokalizowanego za mostem Trasy Unii Europejskiej przewiduje wykonanie badania osadów dennych w okresie od marca do maja 2024 r., opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do sierpnia 2024 r., uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do listopada 2024 r., ogłoszenie przetargu na roboty na przełomie listopada/grudnia 2024 r. i rzeczową realizację robót do końca 2025 r. (z końcowym rozliczeniem kontraktu na początku 2026 r.).

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.