• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia rozszerza swoje granice

ew/Port Gdynia

04.02.2019 14:35 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Port Gdynia rozszerza swoje granice - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał pozytywną opinię Rady Gminy Kosakowo w sprawie rozszerzenia swoich granic. Nowe tereny, o powierzchni ponad 260 ha, posłużą do stworzenia Doliny Logistycznej.

Jak czytamy na stronie Portu Gdynia: "Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił w 2018 roku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo, Powiat Pucki."

Dla przeprowadzenia przez Ministerstwo niezbędnej procedury kluczowa była opinia właściwej miejscowo Rady Gminy. 31 stycznia bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Objęte wnioskiem tereny zostały wskazane przez Gminę jako obszar dedykowany rozwojowi funkcji przemysłowo - usługowych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach strategicznych dla Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna” wypracowanych w ramach projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu.

 - Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport – Spedycja – Logistyka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących ograniczeń transportowych – podkreśla Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo – Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.

- Z satysfakcją przyjęliśmy informację o pozytywnej opinii Wysokiej Rady – komentuje Adam Meller Prezes Zarządu Spółki ZMPG S.A. – Jestem przekonany, iż kolejne wspólne działania znacząco wzmocnią konkurencyjność Portu, potencjał gospodarczy Gminy, a w perspektywie powodować będą napływ nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w porcie i jego zapleczu. Połączenie sektora portowego z rozwojem usług logistycznych ma stanowić biegun wzrostu obszaru, którego rdzeniem jest Port Gdynia. Spójne zagospodarowanie obszaru będzie osiągnięte przez zintegrowaną politykę przestrzenną, gospodarczą i transportową wszystkich interesariuszy – dodaje Prezes Adam Meller.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomina, że -  Port Gdynia jest jednym z trzech polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Roztropna decyzja Rady Gminy Kosakowo skutkować będzie powstaniem efektu synergii. Nie tylko umożliwi rozszerzenie terenów rozwojowych portu gdyńskiego, ale w sposób bezpośredni i pośredni wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, Pomorza i samej Gminy Kosakowo.  Przedsiębiorstwa portowe  są bowiem istotnym podatnikiem na rzecz gmin  - komentuje Przewodnicząca Sejmowej Komisji.

Przedsięwzięcie „Rozwój Platformy Multimodalnej - Dolina Logistyczna” jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych ZMPG S.A., ujętych na liście priorytetowych inwestycji w ramach realizacji Korytarza Bałtyk - Adriatyk - sieci bazowej TEN-T.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.