• <

Rząd chce, żeby strategiczne zapasy gazu były wyłącznie pod kuratelą RARS.

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Rząd chce, żeby strategiczne zapasy gazu były wyłącznie pod kuratelą RARS.

Partnerzy portalu

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o zapasach, zgodnie z którą to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie wyłącznie zobowiązana do tworzenia i utrzymywania strategicznych zapasów gazu. Firmy obracające gazem będą wnosiły opłaty na zakup paliwa i utrzymywanie jego zapasów.


W wykazie prac legislacyjnych w poniedziałek ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw z 16 lutego 2007 r. Projektowane zmiany ustawy przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Poinformowano, że aby dostosować przepisy ustawy o zapasach do obecnych warunków panujących na rynku gazu ziemnego oraz obowiązujących przepisów prawa unijnego planowana jest zmiana w zakresie podmiotu zobowiązanego do tworzenia i utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego, a także zmiana dotycząca ustalania wielkości zapasów strategicznych gazu ziemnego. Podano również, że nowelizacja obejmie też zmianę w sposobie finansowania zapasów strategicznych gazu ziemnego. Dodana zostanie też definicji odbiorcy chronionego. Wprowadzone zostaną też zmiany w zasadach postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego.

Jak wynika z projektu, to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie podmiotem, na którym będzie spoczywał wyłączny obowiązek tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego. Dodano, że w związku z tym Agencja zostanie wyposażona w szereg instrumentów prawnych.

Wyjaśniono, że projekt wprowadza również zmianę dotychczasowej formuły, która zakładała konieczność zabezpieczenia odpowiedniego wolumenu gazu ziemnego na potrzeby utworzenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (czy to bezpośrednio przez podmiot do tego zobowiązany czy poprzez zlecenie tego obowiązku innemu przedsiębiorstwu energetycznemu) na model, w którym przedsiębiorstwa wskazane w nowych przepisach będą comiesięcznie uiszczały tzw. opłatę gazową na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której zostanie następnie sfinansowany zakup gazu ziemnego na potrzeby tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego.

"Zmiana sposobu finansowania nie wpłynie na koszty ponoszone przez odbiorców końcowych, ponieważ obowiązek utrzymywania zapasów gazu funkcjonuje już w systemie prawnym" - zaznaczono.

Zaznaczono także, że celem projektowanych rozwiązań jest nie tylko uszczelnienie funkcjonującego dotychczas systemu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ale również dalszy rozwój krajowego rynku gazu dzięki zmniejszeniu obowiązków administracyjnoprawnych po stronie podmiotów prowadzących działalność polegająca na obrocie gazem ziemnym oraz jego imporcie z zagranicy. Podkreślono, że projektowane w noweli zmiany przyczynią się tym do rozwoju konkurencji, a także zmniejszenia barier wejścia na krajowy rynek.

Jak podkreślono, nowelizacja ustawy jest konieczna ponieważ Komisja Europejska uznała, że przepisy ustawy o zapasach mają "charakter dyskryminacyjny, zakłócający konkurencję na rynku gazu oraz nakładający nieuzasadnione obciążenia na przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku gazu".

Wskazano, że w odpowiedzi Polska zobowiązała się do zmian w ustawie o zapasach, które będą odpowiedzią na podnoszony przez Komisję zarzut nakładania przez Polskę dodatkowych obciążeń na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski, które stwarzają ryzyko zakłócenia konkurencji, utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu. Zwrócono uwagę, że aby dostosować krajowe przepisy do unijnego rozporządzenia zmieniony zostanie podmiot, który będzie zobowiązany do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Anna Bytniewska
ab/ drag/

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.