• <
mewo_2022

Rozpoczyna działalność Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach. W zakresie działań m.in. surowce energetyczne i atom

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Rozpoczyna działalność Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach. W zakresie działań m.in. surowce energetyczne i atom

Partnerzy portalu

Marzena Czarnecka, minister przemysłu, na konferencji inaugurującej pracę resortu; źródło: KPRM

Nowe Ministerstwo Przemysłu, które ma w swoich kompetencjach „gospodarkę złożami kopalin", rozpoczyna działalność w piątek, 1 marca. Docelowo resort, który swoją siedzibę ma w Katowicach, prócz górnictwa i hutnictwa, ma także zajmować się atomem oraz ropą i gazem (w tym wodorem).

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Przewiduje ono, że resort z siedzibą w Katowicach powołany zostanie 1 marca br. W jego kompetencjach umieszczono dział "gospodarka złożami kopalin". Rozporządzenie to, przedłożone przez minister przemysłu Marzenę Czarnecką, rząd przyjął 20 lutego br.

Zgodnie z tekstem rozporządzenia, z dniem 1 marca br. „tworzy się Ministerstwo Przemysłu w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych”. Przekształcenie polega na wyłączeniu z MAP komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

"Nowy resort powstanie z wyłączenia z MAP komórek organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin" - informowała KPRM 20 lutego. Dodała, że zatrudnieni tam pracownicy odpowiadają za realizację zadań, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego.

"Chodzi również o zadania związane z przemysłem koksowniczym i hutniczym, a także prowadzenie spraw dotyczących gospodarki złożami kopalin" - uściśliła KPRM.


O utworzeniu resortu minister Czarnecka mówiła też na briefingu w Katowicach 16 lutego br. Jak zrelacjonowała wówczas, dzień wcześniej na konferencji uzgodnieniowej w Kancelarii Premiera ustalono pomiędzy ministerstwami, że MP będzie zajmowało się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale również atomem, ropą naftową i gazem - ogólnie: surowcami energetycznymi.

Opublikowane z końcem stycznia br. założenia zmiany ustawy o działach administracji rządowej przewidują utworzenie nowego działu "gospodarka surowcami energetycznymi" na bazie dotychczasowych działów "gospodarka złożami kopalin" i "energia".

Jak wynika z założeń, m.in. nowy dział „gospodarka surowcami energetycznymi" objąłby sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa, surowców energetycznych, paliw, rozwoju oraz wykorzystania energii jądrowej.

Miałyby się także w nim znaleźć kwestie współpracy międzynarodowej i w ramach UE w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej.

Jak zaznaczano w założeniach, obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego ds. energii, aby "nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działami".

Skutkiem ma być także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to uzasadnione.

Z kolei obszar rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej oraz rozproszonej miałby trafić do działu "klimat".

W założeniach zaproponowano też zmianę ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego przez określenie, że prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w Funduszu będzie wykonywał minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, a nie - jak dotychczas - Prezes Rady Ministrów. Ponadto proponuje się rozszerzenie składu rady nadzorczej Funduszu o przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

Zgodnie z informacjami z serwisu Rządowego Procesu Legislacyjnego, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej został skierowany w środę do Stałego Komitetu Rady Ministrów, z adnotacją: „planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2024 r.”

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że kluczową jej zmianą jest rozbudowa zagadnień wchodzących w zakres działu „gospodarka złożami kopalin” o zagadnienia dotyczące gazu ziemnego i innych paliw, które należy traktować jako surowce, co pozwoli położyć większy nacisk na rozwój tych sektorów gospodarki, a w konsekwencji przemysłu.

Jak podkreśliła prof. Czarnecka na konferencji prasowej w siedzibie nowego ministerstwa, nie będzie ono zajmować się wyłącznie górnikami - przedmiotem jego działania będzie górnictwo i hutnictwo, ale też gospodarka ropą i gazem, a także polityka jądrowa. "Transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, dlatego lokalizacja ministerstwa na Śląsku jest najlepsza" - wskazała.

Minister przemysłu przypomniała, że w ostatnich dniach w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, zgodnie z którym do ministerstwa trafi nowy dział „gospodarka surowcami energetycznymi" - obejmujący właśnie atom, ropę i gaz (w tym wodór).

„Pragnę państwa zapewnić, że główną inwestycją będą ludzie - tu jest mnóstwo osób, które są zatrudnione w przemyśle i mam w swoim sercu, żeby tym ludziom się coraz lepiej, żeby były coraz lepsze wspomnienia związane z Górnym Śląskiem” - zapewniła minister Czarnecka akcentując też, że umieszczenie tam tego resortu jest realizacją jednej z przedwyborczych obietnic tzw. koalicji 15 października.

Minister aktywów państwowych Borys Budka potwierdził, że nowy resort będzie się zajmował i surowcami, i transformacją energetyczną. Zaznaczył, że jego umieszczenie w Katowicach umożliwi pokazywanie regionu nie tylko od strony węgla, ale przede wszystkim jego potencjału: przemysłów kreatywnych, transformacji energetycznej i ludzi potrafiących się przekwalifikowywać.

Budka podkreślił, że powołanie Ministerstwa Przemysłu jest w kwestii przyszłości energetycznej, transformacji energetycznej kraju pierwszym krokiem. „Jeszcze dużo przed nami, a wyzwania, które stoją przed Polską w nadchodzących latach: dotyczące transformacji całego przemysłu, ale również obronności, wzmacniania naszego potencjału, to jest coś, co też będzie miało miejsce tutaj, w woj. śląskim" - stwierdził.

Obecny na konferencji minister finansów Andrzej Domański zauważył, że polska gospodarka potrzebuje silnego przemysłu, a na Śląsku jest najlepsza infrastruktura i najlepsi fachowcy - stąd naturalnym krokiem jest umieszczenie resortu przemysłu w tym regionie.

Domański zaznaczył, że polska gospodarka będzie rosła w tym roku w tempie ok. 3 proc., ale rząd ma ambicje, aby to tempo było wyższe. Aby tak się stało, potrzebne są przemyślane decyzje dotyczące polskiego przemysłu - wyjaśnił szef resortu finansów. Stąd wyraził satysfakcję, że na czele MP stanęła prof. Czarnecka, z którą współpracował, współtworząc program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej.

Pytana przez dziennikarzy, dlaczego skoro Ministerstwo Przemysłu ma nie być ministerstwem górnictwa, umieszczać je na Śląsku, szefowa resortu odwołała się do przedwyborczych deklaracji KO w zakresie decentralizacji administracji publicznej oraz wsparcia Górnego Śląska.

„Poza tym oczywiście transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu - więc w mojej ocenie to najwłaściwsze miejsce do przeprowadzenia takiego procesu” - podkreśliła. Dopytywana, jak często będzie na Śląsku, a jak często w Warszawie odpowiedziała, że pracuje na Śląsku, w siedzibie ministerstwa. „Oczywiście muszę bywać na Radach Ministrów tak, jak bywa się na zebraniach zarządu” - wskazała Marzena Czarnecka.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Przewiduje ono, że resort z siedzibą w Katowicach powołany zostanie 1 marca br. W jego kompetencjach umieszczono dział "gospodarka złożami kopalin". Rozporządzenie to, przedłożone przez minister przemysłu Marzenę Czarnecką, rząd przyjął 20 lutego br.

Zgodnie z tekstem rozporządzenia, z dniem 1 marca br. „tworzy się Ministerstwo Przemysłu w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych”. Przekształcenie polega na wyłączeniu z MAP komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

W uzasadnieniu opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji wskazano, że kluczową jej zmianą jest rozbudowa zagadnień wchodzących w zakres działu „gospodarka złożami kopalin” o zagadnienia dotyczące gazu ziemnego i innych paliw, które należy traktować jako surowce, co pozwoli położyć większy nacisk na rozwój tych sektorów gospodarki, a w konsekwencji przemysłu.

Mateusz Babak
mtb/ skr/
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.