• <
attis_konferecnja_2024

Zgłoszony przez Gaz-System transgraniczny korytarz wodorowy otrzymał status PCI

gm

01.12.2023 12:30 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Zgłoszony przez Gaz-System transgraniczny korytarz wodorowy otrzymał status PCI

Partnerzy portalu

Fot. Gaz-System

Komisja Europejska opublikowała listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Na listę wpisany został projekt budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Na opublikowanej 28 listopada br. liście projektów PCI (ang. Projects of Common Interest - PCI) po raz pierwszy uwzględniono projekty inwestycyjne mające na celu budowę zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej.

Planowany korytarz wodorowy biegnący przez tereny sześciu państw ma na celu zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru w regionie bałtyckim, w szczególności w Finlandii, poprzez budowę systemu rurociągów służących do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie do Polski i Niemiec.

– Projekt budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego uzyskał pełne wsparcie Rządu, bowiem zmierza on do zachowania i umocnienia niezależności energetycznej Polski w obliczu transformacji nośników energii w przyszłości. Planowana infrastruktura energetyczna będzie wsparciem dla rozwoju krajowej produkcji zeroemisyjnego wodoru oraz jego dalszego transportu w Europie – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Jak dodała, realizacja Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego buduje pozycję Polski jako ważnego uczestnika regionalnych projektów energetycznych.

Pierwsza wodorowa lista PCI została opublikowana przy okazji zorganizowanej przez Komisję Europejską po raz czwarty konferencji PCI Energy Days, w trakcie której w Brukseli podsumowano dziesięciolecie obowiązywania Rozporządzenia TEN-E, postępy i wpływ realizacji projektów PCI, a także omówiono wyzwania stojące przed operatorami infrastruktury energetycznej w ramach dalszych działań przyczyniających się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Gaz-System wziął udział w konferencji oraz części wystawienniczej wydarzenia prezentując w ramach tzw. PCI Garden wkład ukończonych w 2022 roku przez Spółkę i partnerów projektów gazowych o statusie PCI – Baltic Pipe oraz połączenia z Litwą i Słowacją - w zapewnienie bezpiecznych i niezakłóconych dostaw paliwa gazowego do Polski i innych państw regionu zwłaszcza w kontekście wydarzeń ubiegłego roku.

– Projekty realizowane przez Gaz-System służą integracji energetycznej systemów przesyłowych państw Europy. Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i teraz spółka stara się, aby inwestycje ważne dla Polski zostały uznane za priorytetowe w Unii Europejskiej, a tym samym mogły liczyć na wsparcie finansowe na etapie realizacji – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Gaz-System.

Nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego został wpisany na listę PCI w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan in hydrogen - BEMIP Hydrogen).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia TEN-E projekty PCI to inwestycje mające kluczowe znacznie w realizacji europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych z nich należą przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla wszystkich obywateli, jak również budowa niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. Projekty te muszą przyczyniać się również do realizacji priorytetowych korytarzy infrastruktury energetycznej, a także znacząco poprawiać bezpieczeństwo dostaw, integrację rynkową i konkurencję.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Lista projektów PCI opublikowane przez Komisję Europejską wymaga obecnie zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, zmniejszyć zależność od importowanej energii z paliw kopalnych oraz odgrywać istotną rolę w dekarbonizacji społeczeństw i energochłonnych gałęzi przemysłu zlokalizowanych wzdłuż korytarza. Projekt ma również znaczny potencjał, aby przyczynić się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie obecnej produkcji opartej na paliwach kopalnych i stosowaniu paliw kopalnych w przemyśle, sektorze transportowym, elektroenergetyce i ciepłownictwie. Wpisuje się także w strategię dywersyfikacji dostaw energii oraz wpływa na przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej, co pozwala w szczególności na osiągnięcie unijnego celu, jakim jest krajowa produkcja 10 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Korytarz umożliwia transport ekologicznego wodoru produkowanego w obszarze Morza Bałtyckiego do punktów poboru i klastrów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż całego korytarza, jak również w Europie Środkowej. Jeśli infrastruktura wodorowa będzie rozbudowywana wokół Morza Bałtyckiego, może powstać silny rynek wodoru umożliwiający dostęp do szeroko dostępnych i konkurencyjnych odnawialnych źródeł energii.

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.