• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

PZŻ zaprasza na szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania i Instruktora Żeglarstwa

28.07.2020 11:10 Źródło: PZŻ
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie PZŻ zaprasza na szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania i Instruktora Żeglarstwa

Partnerzy portalu

PZŻ zaprasza na szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania i Instruktora Żeglarstwa - GospodarkaMorska.pl
fot. pya.org.pl

Komisja Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia żeglarskie, które odbędą się w Wilkasach.

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy. Kursy są pierwszymi z cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS w różnych dyscyplinach. Szkolenie odbywać się będzie w świetnie żeglarsko i szkoleniowo przygotowanym ośrodku AZS w Wilkasach w terminie 18-27.09.2020. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska pod nadzorem Komisji Szkolenia PZŻ. Zajęcia będą się odbywały w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Podczas kurs będzie także możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży - wychowawcy kolonijnego.

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończone 18 lat, 
- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
- posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego, 
- zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 
- posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Uprawnienia:
Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do: 
- praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie - pod nadzorem KWŻ, 
- samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 
- prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

- ukończenie 24 lat, 
- posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ, 
- posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego, 
- posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego, 
- posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Uprawnienia:
Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:
- organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
- pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
- potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 
- pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ, 
- pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

Więcej info: pya.org.pl

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.