• <

Inteligentne specjalizacje Pomorza: wśród nich technologie portowo-logistyczne i off-shore

05.05.2015 09:19 Źródło: własne
Strona główna Inteligentne specjalizacje Pomorza: wśród nich technologie portowo-logistyczne i off-shore
Inteligentne specjalizacje Pomorza: wśród nich technologie portowo-logistyczne i off-shore - GospodarkaMorska.pl

W zeszłą środę odbyło się spotkanie, podczas którego władze województwa zaprezentowały cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do wykorzystania jest pula miliardów euro.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikel Landabaso z Komisji Europejskiej, Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki, Katarzyna Kaczkowska z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także przedstawiciele pomorskiego biznesu, nauki i instytucji otoczenia, którzy zaangażowani byli w proces definiowania inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Inteligentne Specjalizacje
to projekt wprowadzony do budżetu Unii Europejskiej na lata 2015-2020. Nazwa ta określa obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale wzrostu, które opierają swój rozwój na ciekawych pomysłach biznesowych, innowacjach, nowych rozwiązaniach technologicznych i współpracy. Osiemnaście miesięcy temu władze Pomorza podjęły wstępne kroki do określnia w jakich obszarach innowacyjności może specjalizować się woj. pomorskie. Do tego celu powołano specjalną komisję konkursową której zadaniem było wyłonienie tychże obszarów.

- Celowo zaprosiliśmy ekspertów niezwiązanych z naszym regionem, aby na chłodno ocenili potencjał naszego regionu - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Byli to eksperci posiadający bogate doświadczenie w biznesie międzynarodowym i inwestycjach w ryzykowne przedsięwzięcia oraz dobre rozpoznanie w innowacyjnych technologiach. Warto podkreślić, że przyjęty przez nas konkursowy tryb wyboru specjalizacji, uruchomił bardzo aktywny proces przedsiębiorczego odkrywania różnorodnych partnerów reprezentujących biznes, naukę i instytucje otoczenia przedsiębiorców. Wielu z nich było zaskoczonych, gdy odkrywali, że jest tylu partnerów na terenie województwa, z którymi mogliby współpracować. Inne regiony poszły w tym zakresie na łatwiznę i w wielu, to urzędnicy zdecydowali, jakie powinny być inteligentne specjalizacje województwa.

Ostatecznie, komisja konkursowa wyłoniła cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

1) technologie off-shore i portowo-logistyczne (ecoprzyjazne eksploracje zasobów morza, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim, urządzenia i systemy podwodne, technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich)

2) technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (m.in.: efektywność i bezpieczeństwo aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak: multimodalne interfejsy człowiek-maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy, przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe).

3) technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw (m.in.: będą sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki: odnawialnym źródłom energii, generacji rozproszonej i energetyce prosumenckiej, smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii, magazynowanie energii, pojazdy o napędzie alternatywnym, energetyczne wykorzystanie odpadów)

4) technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się (m.in.: będą sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki kompleksowym i zindywidualizowanym rozwiązaniom w profilaktyce, diagnostyce i terapii; systemom opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym).

Każdy z powyższych obszarów zawiązał grupy partnerstwa, wśród których wyłoniono liderów. Liderem technologii off-shore i portowo-logistycznej zostało Centrum Techniki Okrętowej i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

W proces zaangażowane były 434 podmioty, z czego 292 stanowiły firmy, 43 szkoły i uczelnie wyższe, 38 instytucje otoczenia biznesu, było 12 gmin i związków gmin, 6 szpitali i liczne organizacje pozarządowe.

W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces wyboru inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że zainteresowane środowiska z regionu tzw. Partnerstwa mogły zgłaszać swoje propozycje w procedurze konkursowej przedstawiając potencjał badawczo-rozwojowy danego obszaru oraz jego perspektywy rozwojowe w przyszłości z udziałem środków publicznych i kapitału prywatnego.

Przed władzami województwa stoi teraz najważniejsze zadanie wynegocjowania z poszczególnymi partnerami grup satysfakcjonujących porozumień. Projekt Inteligentnych specjalizacji zakłada finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, który umożliwia wykorzystanie 131 milionów euro. Na tym jednak nie koniec dofinansowań, bo poszczególne grupy partnerów będą mogły się starać o uzyskanie o wiele większych kwot. Możliwe jest uzyskanie wsparcia w ramach funduszu europejskiego rozdzielanego na szczeblu krajowym, jak również w ramach projektu Horyzont 2020, na który UE dała 80 miliardów euro.

Dziękujemy za wysłane grafiki.