• <
mewo_2022

Będą zmiany w ustawie o inwestycjach w terminalu LNG w Świnoujściu

gm

17.05.2022 21:37 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Będą zmiany w ustawie o inwestycjach w terminalu LNG w Świnoujściu

Partnerzy portalu

Będą zmiany w ustawie o inwestycjach w terminalu LNG w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl

Połączone komisje senackie opowiedziały się we wtorek za przyjęciem tzw. ustawy terminalowej z dwiema poprawkami. Nowelizacja wprowadza uproszczony tryb przenoszenia koncesji m.in geologicznych i górniczych w związku z przygotowywaną fuzją Orlenu i PGNiG.

We wtorek podczas wspólnego posiedzenie senackie Komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziały się za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach dotyczących terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o ustawy: o drogach publicznych, o odpadach wydobywczych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz prawo geologiczne i górnicze.

"Projekt ustawy wprowadza uproszczenie procedur przenoszenia koncesji, ale jednocześnie zapewnia skuteczny nadzór i kontrolę nad decyzjami administracyjnymi. Ta ustawa jest kluczowa dla funkcjonowania terminala w Świnoujściu. Obecnie jako podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji w ustawie jest wskazane Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Nie ukrywamy, że jednym z ważnych obszarów, do którego ta ustawa będzie się odnosiła jest planowana fuzja Orlenu i PGNiG i ułatwienie w zakresie przenoszenia koncesji" - poinformował wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Zwrócił uwagę, że dla wszystkich koncesji, które są w posiadaniu podmiotu gospodarczego będzie prowadzone jedno postępowanie w miejsce kilkunastu lub nawet kilkuset odrębnych postępowań.

Nowelizacja ustawy ma m.in. umożliwić realizację inwestycji towarzyszących w terminalu LNG w Świnoujściu przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych.

Projekt przewiduje ponadto możliwość przenoszenia koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG.

Wiceminister Maciej Małecki podkreślił także, że projekt zmian ustawowych jest korzystny i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, i dla fuzji PKN Orlen z PGNiG.

"Jest 250 koncesji, które posiada PGNiG, i tu mówimy o 13,5 tys. decyzji i aktów administracyjnych związanych z działalnością koncesyjną. W związku z tym niemożliwe jest, w takiej skali, przeniesienie tego bez jakichkolwiek zawirowań, ale te przepisy będą też dawały możliwość ułatwień administracyjnych dla innych podmiotów" - zaznaczył Małecki.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzat Golińska dodała z kolei, że ustawa wchodzi wprost w kompetencje Głównego Geologa Kraju, ale zapisy tam zawarte są zgodne z polityką tego urzędu.

"Choć jednym z elementów tej ustawy jest wprowadzenie uproszczonej procedury przenoszenia koncesji geologicznych i górniczych to jednak to uproszczenie odbywa się bez uszczerbku dla zapewnienia aktywnego nadzoru organu koncesyjnego nad procesem zmiany adresata koncesji i organ koncesyjny zachowa pełną kontrolę nad procesem przechodzenia koncesji" - podkreśliła wiceminister.

Wskazała, że organ koncesyjny może w drodze decyzji zgłosić sprzeciw. Może to zrobić w sytuacji gdy podmiot nie spełnia określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze warunków. Może też zgłosić taki sprzeciw, jeżeli przejęcie koncesji byłoby sprzeczne z interesem publicznym szczególnie, jeśli jest to związane z bezpieczeństwem państwa lub środowiska, w tym z racjonalnym gospodarowaniem złożami kopalin - podkreśliła Golińska.

"W procesie przekazywani koncesji podmiot będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne przy udziale Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Procedura uproszczonego przenoszenia koncesji nie będzie dotyczyła nowopowstałych spółek a jedynie już istniejących. Tylko w ich przypadku organ będzie mógł zweryfikować, czy te podmioty spełniają warunki określone w ustawie prawo geologiczne i górnicze" - poinformowała Małgorzata Golińska.

Biuro Legislacyjne przedstawiło dwie poprawki do nowelizacji. Obie dotyczyły zmian w ustawie prawo geologiczne i górnicze i obie zostały przyjęte przez komisje. M.in. ta, że to podmiot będący następcą prawnym podmiotu posiadającego koncesje będzie zobowiązany w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków z koncesji, przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.

Fot. DepositphotosKongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.