• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Nowe zasady rejestracji jachtów morskich

ew

30.07.2018 08:01 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Nowe zasady rejestracji jachtów morskich - GospodarkaMorska.pl

Z dniem 1 stycznia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów morskich, które uporządkują, a zarazem uproszczą dotychczasowe zasady. Wszystko za sprawą nowej ustawy przyjętej w dniu 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137).

W tej chwili sprawy związane z uprawianiem żeglugi morskiej, w tym kwestie związane z rejestrowaniem jednostek pływających, reguluje Kodeks morski, a także liczne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów. Wskazane regulacje przewidują obecnie 6 różnych rejestrów, w których mogą zostać zarejestrowane jachty morskie oraz śródlądowe.

Mowa tutaj o:


1. rejestrze morskim i rejestrze śródlądowym, prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski,
2. rejestrze prowadzonym przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,
3. rejestrze prowadzonym przez starostów,
4. rejestrze prowadzonym przez izby morskie przy sądach okręgowych w Gdańsku i Szczecinie,
5. rejestrze prowadzonym przez urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Przy czym zauważyć należy, że drobiazgowe regulacje odnoszące się do obowiązku rejestracji, w szczególności parametry jednostek podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestru, wymagane dokumenty i opłaty, a także sama procedura wpisu, są w każdym przypadku odmienne. Niewątpliwie taki stan rzeczy ma swoje negatywne skutki zarówno dla właścicieli i armatorów jachtów - chociażby ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów rejestracyjnych, ale też dla organów administracji (w szczególności ze względu na brak wiarygodnych informacji, co z kolei rodzić może w konsekwencji kolejne negatywne następstwa).

Dlatego też, na mocy nowej ustawy wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Rejestr obejmować będzie zarówno jednostki śródlądowe i morskie, jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Ustawodawca pozostawił jednak możliwość rejestracji w polskim rejestrze okrętowym prowadzonym przez izby morskie, co uzasadnione jest możliwością ustanowienia hipoteki morskiej.

Obowiązkowi rejestracji podlegać mają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW, jednostki pływającej używanej do połowów rybackich oraz jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie posiadają innej niż polska przynależności. Natomiast mniejsze jednostki będą mogły być zarejestrowane na odpowiedni wniosek właściciela.

Założeniem ustawodawcy było, aby rejestracja jachtów była prosta, szybsza i tańsza. W związku z powyższym proces rejestracji został uproszczony. Od 1 stycznia 2020 r. aby zarejestrować jacht należy złożyć wniosek w dowolnym starostwie, Polskim Związku Żeglarskim bądź Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Wniosek można będzie złożyć w tradycyjnej papierowej formie, ale również drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.

Również sam rejestr prowadzony będzie w formie elektronicznej, co zapewni stały dostęp do danych, przede wszystkim służbom ratunkowym, organom ścigania i administracji państwowej. Zmianie ulegnie również forma dokumentu rejestracyjnego jachtu (plastikowa karta), który od daty wejścia w życie nowej ustawy będzie miała jeden wzór. Dokument ten będzie nie tylko potwierdzeniem przynależności polskiej jachtu, ale także dowodem własności. Jeżeli chodzi natomiast o jego zawartość, to będą w nim przedstawione przede wszystkim parametry jednostki, a także wszelkie niezbędne informacje wymagane do uprawiania bezpiecznej żeglugi na konkretnej jednostce (w szczególności maksymalną liczbę osób, która może znajdywać się na pokładzie oraz maksymalną siłę wiatru i wysokość fali). Z kolei inne dodatkowe dane, takie jak numer telefonu w sytuacjach alarmowych, numer silnika zaburtowego, dostępne będą w elektronicznej bazie danych, a dane te będą mogły być aktualizowane na wniosek właściciela za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego podlega opłacie, która nie może przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego i ogłoszonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Konkretna wysokość opłat zostanie jednak jeszcze, na podstawie delegacji ustawowej, określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa.

Rejestr jachtów i innych jednostek pływających do 24 m będzie rejestrem jawnym. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która posiada np. numer rejestracyjny, będzie mogła poprzez przeglądarkę internetową zapoznać się z podstawowymi informacjami zawartymi w bazie danych rejestru na temat danej jednostki i dane te zweryfikować.

Ponadto, nowe przepisy wprowadzają pewną swobodę i samodzielność dla właścicieli jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Zniesiono bowiem dotychczasowy obowiązek zatwierdzania przez organ rejestracyjny nazwy jednostki. Co więcej, nowe regulacje przewidują możliwość samodzielnego wykonywania pomiaru jachtu do 14 m, bez jednoczesnej konieczności potwierdzenia wykonanych wymiarów przez upoważniony do tego podmiot lub rzeczoznawcę.

Nowa ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie samej eksploatacji jachtów, która możliwa będzie na wodach śródlądowych i morskich.

Wskazać także wypada, że nowa ustawa przewiduje etapową wymianę dotychczasowych dokumentów rejestracyjnych na nowe, w ciągu 30 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
6. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
7. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Co istotne, z perspektywy właściciela jednostki pływającej zarejestrowanej na dotychczasowych przepisach, pamiętać należy, że ustawodawca włożył na niego obowiązek zarejestrowania na nowych zasadach przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego, o którym mowa wyżej.

Co prawda do 1 stycznia 2020 roku pozostało jeszcze nieco czasu. Warto jednak pamiętać o nadchodzących istotnych zmianach w tej branży.

Aplikant adwokacki Justyna Pindor
Adwokat Patryk Zbroja


www.zbrojaadwokaci.pl

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.