• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-341 Gdynia, Wendy 15
  • Telefon: +4858 342 25 69
  • E-mail: ptmew@ptmew.pl

Udostępnij

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) jest organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty zainteresowane wspieraniem rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.PTMEW jest profesjonalną organizacją członkowską prowadzącą aktywną i konsekwentną działalność na rzecz promowania, powstania i rozwoju energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich, w tym działalność popularyzatorską, edukacyjną i lobbingową.


PTMEW realizuje swoją działalność poprzez organizację konferencji i seminariów, publikację koncepcji i analiz oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.


Jedną z kluczowych dziedzin działalności PTMEW jest merytoryczna współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz eksperckie wspieranie prac legislacyjnych i regulacyjnych umożliwiających rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

PTMEW jest członkiem:

WindEurope
World Wind Energy Association (WWEA)

Celem działania Towarzystwa wspieranie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz promowanie rozwoju gospodarczego związanego z morską energetyką wiatrową, opartego na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz uwzględniającego zasady poszanowania i ochrony środowiska.


Cele statutowe PTMEW realizowane są m.in. poprzez:

aktywny udział w procesach legislacyjnych prowadzących do stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego, umożliwiającego efektywną realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych,
wsparcie przedsiębiorstw z sektora morskiego zmierzające do wypracowania oferty produkcyjnej i usługowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim,
działania informacyjne i promocyjne realizowane poprzez organizację konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do jednostek z sektora publicznego i prywatnego, jak również działalność wydawnicza,
współpracę z organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w tym w ramach międzynarodowych inicjatyw finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest transfer praktycznych doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych podnoszących konkurencyjność przemysłu z sektora offshore w Polsce.

Oferta

Akademia OFFSHORE to program szkoleń i seminariów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, realizowany przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki we współpracy z Instytutem Morskiem w Gdańsku (IMG) oraz partnerami branżowymi. Partnerami branżowymi pilotażowej fazy Akademii OFFSHORE w 2012 były Det Norske Veritas (DNV) oraz GL Garrad Hassan (GL).

Misja i cele
Misją Akademii OFFSHORE jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego dostępu do informacji na temat najnowszej wiedzy i najlepszej praktyki w zakresie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz przygotowania i organizacji produkcji i usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.
Celem organizacji seminariów Akademii OFFSHORE jest, poza transferem wiedzy i doświadczeń, umożliwienie pogłębionej, merytorycznej dyskusji na temat możliwych do zastosowania w Polsce rozwiązań technicznych i prawno-organizacyjnych w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Filmy
Konferencja Offshore Wind Logistics & Supplies 2018


Polish-British Offshore Wind Supply Chain Forum w Gdyni


Politechnika Gdańska uruchomiła studia podyplomowe na kierunku morska energetyka wiatrowa


Pokaż więcej

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.